Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 10.19
ze dne 02.03.2011

k analýze provozních nákladů místní knihovny a jejich optimalizace

Rada MČ

I. UKLÁDÁ
tajemníkovi ÚMČ Praha 17

-    Informovat radu o počtu klientů místní knihovny, jejich struktuře, počtu výpůjček, o kvalitě a kompletnosti knihovního fondu (údaje za poslední 3 roky).
-    Zpracovat jednoduchý benchmarking kvality knihovního fondu a provozních nákladů knihovny z dostupných údajů srovnatelných subjektů a předložit jej radě k projednání.
-    Navrhnout radě úsporná opatření vedoucí ke snížení provozních nákladů knihovny ve výši 20 až 30% ročně. Návrh úsporných opatření zpracovat variantně a popsat jejich vliv na rozsah a kvalitu služeb poskytovaných knihovnou.
-    Informovat radu o kvalitě knihovních služeb poskytovaných hl. m. Prahou a jejich dostupnosti pro občany Řep.
-    Na základě předchozích dílčích úkolů navrhnout radě koncepci vývoje knihovních služeb na území MČ pro toto volební období a výhled na další roky s ohledem na efektivnost knihovních služeb poskytovaných naší MČ a hl. m. Prahou (zohlednit rozsah a kvalitu služeb obou subjektů, dostupnost jejich služeb a poptávku po těchto službách).

Tisk Export článku do PDF