Městská část Praha 17

1. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 01.11.2018

Usnesení

Us ZMČ 000059/2018

Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Městské části Praha 17 podle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,

2. schvaluje

výši měsíčních odměn a souhrnů odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Městské části Praha 17 podle § 53 odst. 2 a a § 55 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., a navazujícího Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, takto:

1. Zastupitelstvo Městské části Praha 17 podle § 53 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. stanovuje svým neuvolněným členům, kteří vykonávají pouze jednu funkci, za výkon této funkce odměnu za měsíc v následujících částkách:

Člen Rady Městské části Praha 17: 8.729 Kč.

Předseda výboru Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komise Rady Městské části Praha 17: 4.365 Kč.

Člen výboru Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komise Rady Městské části Praha 17: 3.637 Kč.

Člen Zastupitelstva Městské části Praha 17: 2.182 Kč.

2. Zastupitelstvo Městské části Praha 17 dále podle § 55 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb. stanovuje svým neuvolněným členům, kteří vykonávají více než jednu funkci, za výkon těchto funkcí souhrn odměn za měsíc v následujících částkách:

Člen rady, který je současně předsedou výboru a předsedou komise nebo předsedou dvou výborů nebo komisí: 12.000 Kč.

Člen rady, který je současně předsedou výboru nebo komise a členem výboru nebo komise: 12.000 Kč.

Člen rady, který je současně členem výboru a členem dvou komisí nebo členem dvou výborů nebo členem výboru a komise: 12.000 Kč.

Člen rady, který je současně předsedou výboru nebo komise: 12.000 Kč.

Člen rady, který je současně členem výboru nebo komise: 12.000 Kč.

Předseda výboru nebo komise, který je současně předsedou výboru nebo komise, který je současně předsedou výboru nebo komise: 12.000 Kč.

Předseda výboru, který je současně předsedou komise a členem výboru nebo komise: 12.000 Kč.

Předseda výboru nebo komise, který je současně členem dvou výborů nebo dvou komisí nebo výboru a komise: 11.639 Kč.

Předseda výboru, který je současně předsedou komise: 8.730 Kč.

Předseda výboru nebo komise, který je současně členem výboru nebo komise: 8.002 Kč.

Člen dvou výborů, který je současně členem komise nebo člen výboru, který je současně členem dvou komisí nebo člen tří komisí: 10.911 Kč.

Člen dvou výborů nebo člen výboru a člen komise nebo člen dvou komisí: 7.274 Kč.

Odměny a souhrny odměn ve shora uvedené výši budou poskytovány ode dne následujícího po dni přijetí tohoto usnesení. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena Zastupitelstva Městské části Praha 17 bude odměna poskytováno ode dne složení slibu ve shora uvedené výši. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ve shora uvedené výši ode dne zvolení do příslušné funkce.

V případě nesouhlasu neuvolněného člena Zastupitelstva Městské části Praha 17 s poskytováním souhrnné odměny, deklarovaného vlastní písemnou žádostí podanou na zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 17, bude neuvolněnému členovi Zastupitelstva Městské části Praha 17 od prvního dne měsíce následujícího po deklarování této písemné žádosti, poskytována pouze odměna za výkon funkce s nejvyšší odměnou,

3. revokuje

usnesení zastupitelstva o odměňování neuvolněných členů zastupitelstva ruší ustanovení Zastupitelstva Městské části Praha 17 č. 000008/2018 ze dne 24. ledna 2018, Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Městské části Praha 17,

4. ukládá
  1. vedoucí personálního a platového oddělení odboru Kanceláře tajemníka v součinnosti s Ekonomickým odborem zajistit odměňování neuvolněných členů zastupitelstva Městské části Praha 17 podle tohoto usnesení.
  2. vedoucí odboru Kanceláře starostky neprodleně oznamovat vedoucí personálního a platového oddělení
  • nástup náhradníka na uprázdněný mandát člena Zastupitelstva Městské části Praha 17,
  • změny v obsazení jednotlivých funkcí vykonávaných členy Zastupitelstva Městské části Praha 17.
Zodpovídá:  Milada Srpová, Vedoucí oddělení personálního a platového
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF