Městská část Praha 17

9. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 08.10.2019

Usnesení

Us ZMČ 000038/2019

Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 234/31 v k. ú. Řepy včetně stavby místní obslužné komunikace na něm situované do vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 17

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

bezúplatný převod pozemku parc. č. 234/31 v k. ú. Řepy včetně stavby místní obslužné komunikace na něm situované do vlasnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 17,

2. schvaluje

bezúplatný převod pozemku parc. č. 234/31 v k. ú. Řepy včetně stavby místní obslužné komunikace na něm situované do vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 17, a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku a stavby se společností U kaménky s.r.o.,

3. zmocňuje

Mgr. Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17 k podpisu Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku a stavby se společností U kaménky s.r.o.,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

Ing. arch. Michalu Štěpařovi, místostarostovi městské části Praha 17, postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF