Městská část Praha 17

25. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 27.06.2018

Usnesení

Us ZMČ 000035/2018

Žádost hl. m. Praze o projednání odejmutí již svěřeného pozemku parc. č. 1908 k. ú. Řepy, MČ Praha 17

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

žádost hl. m. Praze o odejmutí již svěřené části pozemku parc. č. 1908 k. ú. Řepy, obecně závaznou vyhláškou č. 5/2017 Sb. hl. m. Prahy na základě usnesení ZHMP č. 24/26 ze dne 23. 2. 2017,

2. schvaluje

podání žádosti hl. m. Praze o odejmutí již svěřeného pozemku 1908 k. ú. Řepy o výměře 8 m2, z důvodu upravení jeho hranic s pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy s tím, že po těchto úpravách bude následně svěřen do správy MČ Praha 17,

3. zmocňuje

starostku Mgr. Jitku Synkovou k podpisu žádosti hl. m. Praze k odejmutí pozemku parc. č. 1908 k. ú. Řepy,

 

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

zástupci starostky panu Jaroslavu Hájkovi postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Nehlasovalo: 0)

Tisk Export článku do PDF