Městská část Praha 17

12. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 29.01.2020

Usnesení

Us ZMČ 000010/2020

Předkupní právo MČ na koupi garáže na pozemku parc.č. 752/46

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

nabídku zákonného předkupního práva dle ust. § 3056 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ( dále "OZ" ) na koupi garáže na pozemku parc. č. 752/46, nacházející se v kat. území Řepy, obec Praha, zapsaný na LV č. 82 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, katastrální pracoviště Praha. Nabídku ve výši prodejní ceny 115.000 Kč učinil pan Jan Vítů  dne 20. 12. 2019 na základě Plné moci paní Růženy Černé, která je vlastníkem garáže.,

2. schvaluje

uplatnit zákonné předkupní právo ve smyslu ust. § 3056 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v navrhované výši kupní ceny 115.000 Kč za garáž na pozemku parc. č. 752/46, nacházející se v kat. území Řepy, obec Praha, zapsaný na LV č. 82 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, katastrální pracoviště Praha a uzavřít kupní smlouvu mezi paní Růženou Černou,XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXXXXXXX a městskou části Praha 17,

3. zmocňuje

PhDr. Jitku Synkovou, starostkou městské části Praha 17 k podpisu kupní smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

Ing. arch. Michalu Štěpařovi - místostarostovi městské části Praha 17 postupovat ve smyslu usnesení ZMČ,

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: 2 nehlasovali)

Tisk Export článku do PDF