Městská část Praha 17

4. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 23.01.2019

Usnesení

Us ZMČ 000003/2019

Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019

Zastupitelstvo městské části

1. ruší

rozpočtové provizorium městské části Praha 17 na rok 2019 schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 17 č. 000073/2018 ze dne 10. 12. 2018

2. schvaluje

a) návrh finančních zdrojů rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019 dle tabulky č. 1 Bilance rozpočtu na rok 2019

b) návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019 v hlavní činnosti dle tabulky č. 1 Bilance rozpočtu na rok 2019 a dle tabulky č. 2 Výdaje rozpočtu na rok 2019 v této výši:

příjmy celkem                140 405 tis. Kč

výdaje celkem                499 862 tis. Kč

plánovaný schodek         359 457 tis. Kč, který je krytý třídou 8 - financování, to je zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých letech

c) návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2019 dle tabulky č. 3 Návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2019

d) návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2019 v příspěvkových organizacích dle tabulky č. 3 Návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2019

e) návrh plánu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na rok 2019 dle tabulky č. 4 Plán hospodářské činnosti na rok 2019 v této výši:

výnosy a tržby celkem                                     63 567 tis. Kč

náklady celkem                                               32 158 tis. Kč

hospodářský výsledek před zdaněním (zisk)  31 409 tis. Kč

f) návrh závazných ukazatelů rozpočtu městské části Praha17 na rok 2019 dle tabulky č. 5 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019

3. zplnomocňuje

Radu městské části Praha 17 na základě § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů:

a) provádět rozpočtová opatření do výše 1 500 tis. Kč pro jednotlivé případy, která se budou týkat:

1. změn rozpočtu příjmů a výdajů a zapojení fondů městské části

2. přesunů mezi jednotlivými položkami rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu kapitoly a čerpání z rozpočtové rezervy rozpočtu městské části

b) provádět rozpočtová opatření bez omezení výše, která se budou týkat:

1. změn rozpočtu v souvislosti s přijetím účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, ze státního rozpočtu a darů

O provedených rozpočtových opatření bude Rada městské části Praha 17 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 17 vždy na jeho nejbližším zasedání

4. ukládá

Radě městské části Praha 17:

1. provádět průběžnou kontrolu plnění rozpočtových příjmů a čerpání rozpočtových výdajů v hlavní činnosti

2. provádět průběžnou kontrolu plnění výnosů a čerpání nákladů v hospodářské činnosti

3. pravidelně seznamovat členy Zastupitelstva městské části Praha 17 o plnění bodu 1 a 2 tohoto usnesení prostřednictvím "Zprávy" o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti městské části Praha 17 a to po ukončení každého čtvrtletí 2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 4, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF