5. jednání Komise pro Sportovní centrum Řepy

Znak_MC.png se konalo 29. 10. 2019

Přítomni:

Mgr. Alena Kopejtková, Mgr. Jitka Synková, Jaroslav Bíro, Miroslav Bartoš, Josef Dirbák, Mgr Miroslav Šoukal

Omluven:

Mgr. Daniel Černý, Jiří Masopust, Mgr. Václav Soukup, Tomáš Linhart

Prezenční listina je k dispozici u tajemníka komise

Program:

 1. Žádost o schválení dofinancování projektu TJ Sokol Řepy, z. s.
 2. Aktuální informace ke sportovnímu centru
 3. Různé

Průběh jednání:

Předsedkyně komise Mgr. Kopejtková přivítala členy komise a seznámila je s body programu.

1. Žádost o schválení dofinancování projektu TJ Sokol Řepy, z. s.

 • MČ Praha 17 schválila na zasedání zastupitelstva MČ Praha 17 svou spoluúčast na projektu rekonstrukce volejbalového hřiště ve výši 20 % nejvýše však 400 tis. Kč
 • předpokládaná výše nákladů pro provedení rekonstrukce činí cca 2,2 mil Kč
 • Sokol získal podporu z MHMP ve výši 500 tis Kč, ale chybějící částka je stále cca1,7 mil Kč, proto se obrátili zástupci Sokola na městskou část s žádostí o dofinancování rekonstrukce nad částku 500 000,- Kč
 • městská část poskytuje hřiště formou výpůjčky zdarma Sokolu k užívání
 • Sokol hřiště jednou v roce poskytuje městské části pro konání nohejbalového turnaje o pohár starostky mezi městskými částmi
 • hřiště je využíváno sekcí volejbalu TJ Sokola Řepy pouze pro členy (nemají mládež), není otevřené veřejnosti, jeho údržbu si zajišťují členové vlastními silami, avšak získávají od MČ P 17 dotace na svůj provoz
 • vzhledem k cca 35 letům provozu hřiště se začínají projevovat problémy např. stékání vody do Sokolovny při náplavovém dešti
 • momentální finanční situace je napjatá, MČ Praha 17 je schopná dostát zastupitelstvem schválenému závazku, ale částka cca 1,7 mil., kterou Sokol potřebuje je příliš vysoká
 • zůstává rovněž otázkou, zda do budoucna pokračovat v této formě provozu

Proběhlo hlasování k tomuto bodu a členové komise jednohlasně
Nedoporučují vyhovět současné žádosti TJ Sokol Řepy z. s.

2. Seznámení s aktuálním stavem sportovního centra provedl pan J. Bíro

 • zastupitelstvem bylo odsouhlaseno financování Zdravé 17 a peníze byly organizaci převedeny
 • od 1.11. nastupují strojníci, jsou připravovány dohody pro plavčíky a recepční, vše tak bude připraveno na zkušební provoz
 • ředitelky základních škol oslovily starostku, Mgr.  Jitku Synkovou, dopisem, ve kterém upozornily na kritickou situaci ohledně plavání. Školy již nežádaly dotaci na dopravu pro žáky a v současné době by se již náhradní plavání pravděpodobně nepodařilo zajistit. Pokud nezačne plavání od listopadu probíhat, nezvládnou odučit počet hodin daných jejich plány.
 • starostka, Mgr. Jitka Synková, informovala komisi o připravené smlouvě pro Zdravou 17 na dobu zkušebního provozu, kterou je nutné ještě zaštítit smlouvou o spolupráci po dobu zkušebního provozu s firmou GEOSAN, vše je projednáváno a bude předloženo Radě MČ Praha 17
 • Dodatek č. 6 byl konkrétně podložen čísly a jeho schválení úzce souvisí s dalšími smlouvami
 • diskuse byla ještě vedena ohledně rozsahu využívání SC Řepy v době zkušebního provozu (bylo vydáno Rozhodnutí o zkušebním provozu stavebním odborem)

3. Předsedkyně vysvětlila nutnost volby ověřovatele zápisu z důvodu nepřítomnosti stálého ověřovatele Mgr. Černého. Byl navržen pan J. Dirbák, který s návrhem souhlasil. Členové komise jednohlasně tento návrh schválili.

Komise doporučuje Radě m. č. Praha 17 nevyhovět žádosti TJ Sokol Řepy z. s.

Předsedkyně Mgr. Kopejtková poděkovala přítomným za účast, rozloučila se a ukončila jednání komise.

Praha 30. 10. 2019

Zapsala: Mgr. Naděžda Zemanová

Schválila: Mgr. Alena Kopejtková

Ověřil: Josef Dirbák

Stáhněte si Zápis z 5. jednání Komise pro Sportovní centrum Řepy, soubor typu pdf, (129,96 kB)

Tisk Export článku do PDF