12.zasedání Zastupitelstva MČ P17-17.12.2003

Z á p i s

z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 17.12.2003

Přítomni: dle prezenční listiny

Zasedání zahájil starosta MČ a přivítal přítomné.

Program jednání-návrh na doplnění bodu IV. Školství.

ZMČ souhlasí s doplněným programem jednání.

21,0,0

I) Kontrola zápisu

ZMČ souhlasí s kontrolou zápisu č. 11.

21,0,0

II) Záležitosti majetkové

III) Záležitosti ekonomické

1) Úprava rozpočtu k 31.12.2003 vč. dodatku

ZMČ projednalo výše uvedený materiál předložený Ing. Květoněm a souhlasí s ním.

18,0,0

2) Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na leden-únor 2004

ZMČ projednalo výše uvedený materiál předložený Ing. Květoněm a souhlasí s ním.

19,0,2

3) Družstvo Nevanova 1034,1035,1036-žádost o prodloužení termínu čerpání peněžních prostředků z poskytnuté půjčky

ZMČ projednalo výše uvedenou žádost a souhlasí s prodloužením termínu čerpání peněžních prostředků z poskytnuté půjčky do 28.2.2004.

ZMČ ukládá EO připravit dodatek Ke Smlouvě uzavřené v květnu 2003.

21,0,0

T: ihned

Z: EO

IV) Řepské školství

1) Sloučení Základní školy Španielova a Základní školy Jana Wericha v nástupnickou organizaci Základní školu Jana Wericha, Praha-Řepy, Španielova 1111 s účinností od 1.9. 2004

ZMČ bylo seznámeno se souhlasným stanoviskem odboru školství MHMP ke sloučení Základní

školy Španielova a Základní školy Jana Wericha v nástupnickou organizaci Základní školu Jana

Wericha, Praha-Řepy, Španielova 1111 s účinností od 1.9. 2004.


ZMČ schvaluje sloučení Základní školy Španielova a Základní školy Jana Wericha v nástupnickou organizaci Základní školu Jana Wericha, Praha-Řepy, Španielova 1111 s účinností od 1.9. 2004 a ZMČ ukládá radě městské části zajistit výkon tohoto usnesení.

15,3,2-návrh byl přijat.

V Praze dne 17.12.2003
Tisk Export článku do PDF