Žádost městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1310/3 (o výměře 370 m2) a parc. č. 1293/205 ( o výměře 1278 m2) v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, zapsaného na LV 925, do správy MČ...

Městská část Praha 17

7. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000026/2019

Žádost městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1310/3 (o výměře 370 m2) a parc. č. 1293/205 ( o výměře 1278 m2) v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, zapsaného na LV 925, do správy MČ Praha 17

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

žádost městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1310/3 (o výměře 370 m2) a parc. č. 1293/205 (o výměře 1278 m2) v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, zapsaného na LV 925, do správy městské části Praha 17,

 

2. schvaluje

podání žádosti hl. m Praze o svěření pozemků parc. č. 1310/3 (o výměře 370 m2) a parc č. 1293/205 (o výměře 1278 m2) v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, zapsaného na LV 925, do správy MČ Praha 17,

 

3. zmocňuje

Mgr. Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17 k podpisu žádosti hl. m. Praze,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

Ing. arch. Michalu Štěpařovi - místostarostovi městské části postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )