k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 9/2010 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 95.3
ze dne

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 9/2010 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh na změnu obecně závazné vyhlášky

II. SOUHLASÍ
se změnou obecně závazné vyhlášky

III. UKLÁDÁ
vedoucí oddělení správy daní a poplatků předat uvedený materiál odboru daní, poplatků a cen MHMP, který je gestorem návrhu novely vyhlášky, v termínu do 18. 8. 2010