Usnesení k návrhu zadání Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.3
ze dne

Usnesení k návrhu zadání Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy

Rada MČ

I. projednala návrh zadání Zásad územního rozvoje v souladu s § 36-41 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

II. souhlasí s návrhem Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy bez připomínek