Pronájem, prodej a výpůjčka pozemků

Jak postupovat při vyřizování záležitosti - pronájem, prodej a výpůjčka pozemků


Postup vyřízení věci :

 • Zájemce o prodej, pronájem nebo výpůjčku pozemku, který je v majetku městské části Praha 17, musí podat písemnou žádost odboru správy obecního majetku, jehož prostřednictvím je žádost dále předložena k jednání příslušným orgánům MČ
 • V souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění zveřejní odbor správy obecního majetku záměr žadatele na úřední desku
 • Došlé žádosti o prodej obecních pozemků jsou na základě doporučení Rady MČ předloženy k posouzení a konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu MČ


Formuláře, náležitosti, doklady:

 • Písemná žádost (bez formuláře) musí obsahovat dle svého charakteru tyto údaje:
 • identifikace žadatele (jméno / obchodní jméno, adresa bydliště / sídlo firmy, rodné číslo / IČO, telefonní spojení)
 • forma smluvního vztahu (prodej, pronájem, výpůjčka)
 • účel využití pozemku (např. výstavba sídla firmy, zahrádka, provádění výkopových prací)
 • kopie živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku
 • identifikace pozemku (č. parcelní, katastrální území)
 • kopie katastrální mapy se zákresem požadovaného pozemku nebo jeho části
 • formulář "Prohlášení" ve smyslu zák. 101/2000 Sb.


Lhůty k vyřízení :
30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů v závislosti na termínech jednání Rady a Zastupitelstva MČ

Forma vyřízení :
Žádost včetně příslušných dokladů dle charakteru požadované formy využití pozemku se podává do podatelny Úřadu městské části Praha 17. Kompetence jednotlivých referentů jsou rozděleny podle příslušných okruhů činností. Žadatel je o výsledku jeho žádosti písemně vyrozuměn.
adresa: Městská část Praha 17, odbor správy obecního majetku, Žalanského čp. 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy
telefon: 234 683 111, 234 683 559

Záležitost vyřizuje: Lada Spilková, Vladimír Mareš

pronájem pozemků, prodej pozemků, veřejné zakázky v souvislosti se zadáváním znaleckých posudků, geometrických plánů a s prací na pozemcích MČ Praha 17, žádosti o zřízení věcného břemene, součinnost při stavebních řízeních, kácení stromů, výpůjčky pozemků
Odbor správy obecního majetku Městské části Praha 17, oddělení evidence pozemků
Jméno: Lada Spilková, Vladimír Mareš
č. dveří: 203, 1.patro,telefon: 234 683 559, 234 683 562
Úřední dny: pondělí 8,00 - 12,00 hod. a 13,00 - 17,30 hod.
                    středa  8,00 - 12,00 hod. a 13,00 - 18,30 hod.
                    pátek   7,30 - 11,00 hod.

Možnost odvolání:
Stanovisko městské části není rozhodnutím ve smyslu zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád) a nelze se proti němu odvolat.

Související právní předpisy ( zákony a vyhlášky )
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění
Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění

 

Tisk Export článku do PDF