Základní informace o postupu při pořizování nového Územního plánu hl. m. Prahy

Základní informace o postupu pořizování nového Územního plánu hl. m. Prahy

Projednání Územního plánu (dále jen UPN) se skládá ze 3 částí - zadání, koncept, návrh. Nyní jsme ve fázi projednávání konceptu, kterému předcházelo schválení zadání (č. usnesení 17/45 ze dne 19.5. 2008) a projednání konceptu tzv. 1. čtení se zástupci Městských částí.

Po projednání konceptu bude zpracován návrh UPN. Návrh má 2 fáze projednávání - tzv. společné jednání -  projednávání s dotčenými orgány a po té následuje projednávání, které je včetně veřejnosti.

Po vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek k návrhu ÚPN Zastupitelstvo hl. m. Prahy vydá územní plán - formou opatření obecné povahy. Hovoří se, že by UPN mohl být vydán v r. 2012.

UPN obsahuje textovou a grafickou část a dále se obě části rozdělují na část závaznou a odůvodnění. Součástí závazné části jsou veškeré jevy, o kterých se může rozhodovat (funkční využití, prostorová regulace) a naopak v odůvodnění jsou navíc zakresleny takové jevy, které jsou dány právními předpisy (zákonem, vyhláškou) např. různá ochranná pásma, limity využití území, vyhlášené památkové zóny.

Součástí odůvodnění je také vyhodnocení území na udržitelný rozvoj území. Je zde vyhodnocena vzájemná vyváženost 3 základních pilířů udržitelného rozvoje. Mezi tyto pilíře patří příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel.

Na rozdíl od platného územního plánu došlo k redukci ploch s rozdílným funkčním využitím. Území je rozděleno mezi 4 základní typy a to území krajinné, rekreační, obytné a produkční - které se pak ještě dále dělí.

Z hlediska prostorové regulace je území rozděleno na území stabilizované a území rozvojové a plochy přestavby. U ploch stabilizovaných je prostorová regulace definovaná kódem struktury zástavby, kódem výškové hladiny a kódem minimálního podílu zeleně. U ploch rozvojových a ploch přestavby je navíc ještě definován koeficient podlažních ploch (používá se k vyjádření míry využití území).

Dalším rozdílem od platného UPN je vymezení veřejných prostranství. V závazné části je hlavním využitím  stanoveno veřejně přístupné prostory, sloužící k obecnému užívání - jako jsou náměstí, uliční prostory, komunikace, cyklistické a pěší propojení.