Kronika 1999

NA PRAHU ROKU 1999

Posledních rok z letopočtů začínajících jedničkou! Kolik úvah, proroctví, obav i nadějí, které se vážou k tak zásadní změně letopočtu, kdy tisíciletá jednička na počátku bude nahrazena dvojkou. Jen naprostý necita a cynik nepocítí určitou obavu, snad tíseň nebo alespoň jemné vzrušení při pomyšlení na to, jak se přehoupneme do třetího tisícíletí. I když to fakticky nastane až dnem 1. ledna 2001, většina z nás si posunula změnu tisíciletí do okamžiku, kdy se ta magická jednička na začátku změní v dvojku. A to bude právě na konci letošního roku.

Kromě obav z kolapsu počítačových systémů není snad zásadních důvodu k znepokojení. V dějinách lidského společenství se opravdu asi nic podstatného nestane.

V listopadu vzpomeneme, že již deset let nás dělí od pádu totalitních režimů v Evropě i u nás a snad se naše svědomí zeptá, jak jsme v uplynulém období využili k obecnému prospěchu šance, které nám znovunabytá svoboda nabídla.

Málokdo z nás dnes uvěří pokoutně šířeným předpovědím, že změna letopočtu přinese konec světa. Nezbývá nám proto než od počátku a po celý nastávající rok plnit svoje denní povinnosti v obci, na pracovišti, v rodině.

Protože v letošním roce kromě zatmění slunce nejsou očekávány žádné mimořádné události, ani parlamentní nebo komunální volby a pádu menšinové sociálně demokratické vlády Miloše Zemana se prozatím není nutno obávat, zbude více času na plnění úkolů spojených s životem obce. Těch bude jistě ale dost a dost.

LEDEN

POLITIKA

Místní úřad v Praze-Řepích pracoval k 1. lednu 1999 v následujícím personálním obsazení:

Vlastislav Fencl starosta MČ

Ing. Pavel Květoň zástupce starosty

Jiří Svoboda zástupce starosty

Ing. Jiří Valeček tajemník

Mgr. Andrea Holasová vedoucí Odboru vnitřních věcí

Ing. Pavel Semanský vedoucí Odboru školství

Ing. Sylva Rambousková vedoucí Odboru správy obec.majetku

Ing. Jiří Pelc vedoucí Odboru živnostenského

PhDr. Danuše Kokešová vedoucí Odboru sociálního

Ing. Vlasta Žáková vedoucí Odboru výstavby

Ing. Stanislav Fečo ved. Odboru život. prostředí a dopravy

Ing. Eva Filipová ved. Odboru územního rozvoje

Adámková Jitka Ekonom. odbor

Antoš Jan Ing. Informatika (externě)

Babická Ivana Ekonom. odbor

Barejšková Pavla Školství/stravování

Baroch Josef Živnost. / kontrolní odd.

Čechová Dana Životní prostředí / odpady

Černá Blanka Vnitřní věci / přestupky

Černý Zdeněk Živnostenský odbor / kontrolní odd.

Deckerová Jana Redakce časopisu

Dopitová Eva pečovatelka, Centrum soc. zdravotních služeb

Dražská Jana pečovatelka, Centrum soc. zdravotních služeb

Fafelová Zuzana Sociální odbor-Péče o rodinu a dítě

Ferda Petr technik školství

Ferdová Dagmar ředitelka Dětské zdravotní péče

Filipová Zdeňka zást. řed. Dětské zdravotní péče

Haladová Marcela Ekonom. odbor / poplatky

Hamplová Renáta Pozemky a komunikace-technik Odbo ru obecního majetku

Havlíčková Ivana vedoucí Hospodářské správy

Havlíková Jindřiška Výstavba

Hejduková Dana sekretářka tajemníka MÚ

Hejhalová Alena Místní lidová knihovna

Hemmerová Anna Sociální a důchodci, postižení

Holá Ivana Ing. Výstavba

Hornofová Ivanka Obecní majetek, žádosti o byt

Hořejší Zdeňka Hřbitovy, inventury

Hruška Stanislav řidič Centra soc. zdr. služeb

Hudecová Jana hospodářka Dětské zdravotní péče

Humlová Kateřina Místní lidová knihovna

Jungmannová Jaroslava Péče o rodinu a dítě

Kadlec Jindřich PhDr. ředitel Centra soc. zdrav. služeb

Karhanová Iva vrchní sestra Centra soc. zdr. služeb

Kolářová Dana Výstavba

Kováczová Drahomíra Živnost. odbor

Krafková Lenka zástupkyně ved. Odboru školství

Kraftová Stanislava Účtárna ekonom. odboru

Kumandžas Illias Ing. Archiv odboru výstavby

Kypová Jana Personální a mzdy

Linhartová Miloslava Matrika

Machů Iboja Výměny bytů, přechody nájmů

Malá Jitka Životní prostředí-zeleň

Matouš Antonín řidič Centra soc. zdrav. služeb

Matoušová Dagmar prádelna Centra soc. zdrav. služeb

Mazánek Milan Mgr. Živnostenský odbor / kontrola

Miler Milan JUDr. právník (externě)

Neubertová Monika Živnostenský odbor

Nováková Olga Životní prostředí / voda a ovzduší

Novotná Naděžda Účtárna ekonom. odboru

Novozámská Michaela Správa obec. majetku-žaloby, žádosti

Pecharová Petra Účtárna ekonom. odboru

Pernesová Olga Podatelna-Hospodářská správa

Pešková Hana Správa obec. majetku-pozemky

Polívková Stanislava Sociální / péče o rodinu a dítě

Protivová Eva Podatelna-Hospodářská správa

Rejnušová Jana Kultura a zdravotnictví

Resslová Eva Živnostenský odbor

Rubášová Milena Pokladna-Ekonomický odbor

Rudlová Miluše Místní lidová knihovna

Růžičková Věra Živnostenský odbor

Ryllová Jana Odbor výstavby

Simonová Ivana Matrika manželství

Slezáková Libuše Odbor územního rozvoje

Strachová Šárka kancelář Zastupitelstva

Šebová Olga Odbor výstavby

Šolínová Eva pečovatelka, Centrum soc. zdrav. služeb

Špelinová Eva Sociální / důchodci a postižení

Šupejová Ilona Mgr. Odbor výstavby / právní

Taichmanová Štěpánka Životní prostředí / doprava a zábory

Tichá Renata Školství-Správa majetku

Tvrzníková Dagmar Vymáhání pohledávek-Ekonomický odbor

Urbanová Jana Podatelna, Hospodářská správa

Urbanová Renáta Odbor výstavby-Státní staveb. dohled

Vlastová Hana Živnostenský odbor

Vlčková Anna Přestupky , rejstřík trestů

Zámostná Pavla Stížnosti a kontrola

Zuberová Alena Odbor výstavby

Žáková Věra Podatelna, Hospodářská správa

Za účasti všech členů se konalo dne 25. ledna 1999

2.zasedání Místního zastupitelstva MČ Praha Řepy

1. V rámci projednání úpravy rozpočtu k datu 31.12.1998 schválilo MZ zakoupení celoroční služební jízdenky MHD pro dva uvolněné funkcionáře MZ.

2. Zástupce starosty pro ekonomiku Ing. Květoň seznámil MZ s návrhem rozpočtu MČ na rok 1999 a vyzval zastupitele, aby do jednoho týdne předložili svoje připomínky a návrhy k projednání ve finanční komisi dne 3. února.

3. MZ projednalo návrh na pronájem čtyř bytů občanům MČ Praha Řepy z výstavby hl. m. Prahy.

Z evidence žadatelů byli k přidělení navrženi:

Monika a Roman Janovských + 2 děti

Kateřina a Michal Kohlerovi + 1 dítě

Pavlína a Václav Malých + 1 dítě

Štěpánka a Michal Koškových + 1 dítě.

Jako náhradníci byli navrženi:

Dita a Daniel Heindriechovi

Jana a Miroslav Sucharovi

4. Proběhlo výběrové řízení na pronájem obecního bytu určeného na úpravu vlastními prostředky budoucího nájemce. Vítězem výběrového řízení obálkovou metodou se stal pan Dominik Lazárek, který však neprošel hlasováním zastupitelů.

Na doporučení Rady MZ a majetkové komise bylo hlasováno o žadateli panu Danielu Vojníkovi, který byl posléze od MZ schválen.

5. Projednáno ustavení komise pro otevírání obálek s cenovými nabídkami na generální opravu bytových jader v domech 1053-1055 v Nevanově ulici. Komise bude složena z odborných pracovníků MÚ a firmy OPTIMIS s.r.o..Dále bylo projednáno ustavení komise pro vyhodnocení nabídek ve složení: pracovníci ÚR, OV, OPTIMIS s.r.o.a z členů Zastupitelstva p. Kryla, p. Maxy, ing. Černého, ing.Tománka, MUDr. Kubiase.

6. Ing. Květoň informoval MZ o možnostech dalšího vstupu kabelové televize na území MČ.

7. Odbor životního prostředí MÚ Praha Řepy předložil návrh na zřízení sběrného místa objemného odpadu na zimní měsíce pro občany MČ v areálu Pražských služeb a.s. při Reinerově ulici v rozsahu jednoho velkoobjemového kontejneru. MZ návrh schválilo a uložilo vedou címu Odboru životního prostředí zajistit přistavení kontejneru, zajistit obsluhu a místo a informovat o tom občany.

8. Zástupce starosty pan Svoboda podal zprávu o terénních úpravách ve vězeňské části místního hřbitova a o stavu okolních okrasných stromů, které bude nutno z bezpečnostních důvodů odstranit a nahradit novými.

HÁJEK-AUTODOPRAVA-ZEMNÍ PRÁCE-ÚDRŽBA ZELENĚ.

9. Pan starosta informoval o své účasti na semináři o regeneraci panelových sídlišť, který se konal v Pardubicích.V návaznosti na to souhlasí MZ s navázáním spolupráce s Ing. Vlastimilem Mouchou-přednostou OK ČAIT Pardubice.

OBCHOD A SLUŽBY

Místní úřad připravil pro zvířata chovatelů nové psí známky. Jsou vyrobeny z plastu v modré barvě. Oproti původním hliníkovým jsou lépe čitelné.Budou přidělovány nově přihlášeným psům i výměnou za staré u zvířat již dříve přihlášených.

ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVA

Základní škola v Žalanského ulici uspořádala pro své budoucí prvňáčky, jejich rodiče i prarodiče Den otevřených dveří.Během návštěvy mohli hosté nahlédnout do tříd během vyučování a pohovořit s přítomnými pedagogy.

Základní škola v Žalanského ulici oslavila přede dvěma lety sté výročí svého založení. Po desetiletích rozkvětu i krizí, kdy byla dvakrát přestvavována a slou-žila dětem z Řep, Zličína a okolí, byla v roce 1985 zrušena a proměněna v chátrající ubytovnu SVAZARMU. Záhy po politických změnách v roce 1989 byla z popudu Místního zastupitelstva od základů opravena a doplněna o vedlejší budovu školní jídelny. Nyní se svou úpravností řadí k nejvýznamnějším architektonickým dominantámstarých Řep a slouží opět svému účelu.

Dne 26.ledna 1999 navštívila ZŠ Jana Wericha v naší městské části malířka a spisovatelka paní Vítězslava Klimtová. Byla to v krátké době již její druhá návstěva v Řepích. Je známá jako ilustrátorka mnoha knih pro děti a mládež. V rámci své spisovatelské činnosti napsala mimo jiné Lexikon ohrožených druhů strašidel, Ze života skřítků domácích, Domove,domove. Ve spolupráci s výtvarnicí školy Hanou Prokopovou vytvořila kouzelnou čarodějnici přímo na stěně školní chodby.

Na Základní škole Španielova 1111/A funguje pod vedením třídního učitele Mgr.Igora Krupky jedna křesťanská třída. Je určena dětem, jejichž rodiče projeví zájem o to, aby jejich děti ji navštěvovaly. Má zcela běžné učební osnovy s tím rozdílem, že v odpovědech na základní otázky bytí vychází z křesťanské víry. Třídu mohou navštěvovat děti z prostředí římskokatolického i prostestantského vyznání nebo z rodin bez vyznání.

TĚLOVÝCHOVA A SPORT

Žáci FZŠ Socháňova Ivana Chalupová a Martin Dvořák vybojovali 1. místo na Mistrovství ČR v deseti tancích a byli nominováni na Mistrovství světa, které se bude konat v Moldávii ve městě Kišiněv. Současně žáci téže školy Lukáš Kovařík s Veronikou Kašparovou obsadili 3. místo s titulem 2. vicemistra ČR.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Profesor filosofie Erazim Kohák byl dne 26. ledna hostem v Kulturním domě Průhon a besedoval na téma stavu dnešního lidstva a našeho sobecky nemoudrého vztahu k přírodě.

Soubor rodičů a dětí pod vedením profesora Václava Žilky uspořádal dne 31. ledna v jídelně Domova sv.Karla Boromejského svůj koncert, který uváděl známý český herec Vladimír Ráž.

Dne 30. ledna se opět konal v řepské sokolovně Velký bál. Organizátorem byla Místní organizace KDU-ČSL. Protože se tento bál s úspěchem pořádal již v roce 1998, byly vstupenky dlouho před stanoveným datem vyprodány. Bál pomáhali sponzorsky zajistit hlavně místní podnikatelé:

Anna Baumová-Lidová cestovní kancelář, Erika Řezníčková-Pekařství,

Jaroslav Hájek-Autodoprava a zemní práce.

Materiálně a osobní pomocí přispěli také Dobrovolní hasiči v Řepích a Kongregace Boromejek. Výtěžek z tomboly a vstupného je určen k pořádání Řepského vlaku k Mezinárodnímu dni dětí-celořepské akce pro nejmladší spoluobčany.

V lednu se dožili významných životních jubileí následující naši spoluobčané:

92 let pan Zdeněk Hevák

85 let paní Ludmila Braunová

pan Miloslav Los

80 let paní Eva Mikitová

paní Helena Přibylová

paní Ida Windischgrätzová

pan Karel Bojanovský

75 let pan Karel Prukl

pan Vlastislav Šeda

paní Marie Cihlářová

paní Františka Janečková

paní Božena Hejdová

paní Ludmila Burdová

pan Josef Vlček

pan Miloslav Ducháč

Kronikář Jan Doseděl převzal k uložení do přílohy Kroniky roku 1999 dva Pamětní listy Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu č.85 v Praze 6, které udělil u příležitosti 80. narozenin panu ing. Václavu Čermákovi a paní Boženě Volfové k devadesátinám výbor ZO ČSOB.

Na ukládaných Pamětních listech je jako předseda výboru podepsán náš dlouholetý a obětavý spoluobčan pan Josef Keller, který nás svým náhlým odchodem zarmoutil přede dvěma lety. Při této příležitosti jeho památku s úctou vzpomínáme. Nezapomeneme jeho upřímnou povahu a úsilí při práci ve zdravotní komisi po řadu volebních období. Byl to vzácný člověk!

Dne 26. ledna 1999 zemřel ve věku 85 roků pan Augustin Rousek, který byl dlouhá léta učitelem na řepské škole v Žalanského ulici. Později učil krátce na škole v Ruzyni a svou učitelskou činnost uzavřel na učňovské škole na Kladně. Vy učoval převážně matematiku a desk riptivní geometrii.Kromě toho jako zálibu provozoval kouzelnictví a eskamotérství. Občas v tomto oboru ochotnicky vystupoval při společenských akcích v Řepích i jinde. Rád amatérsky zedničil a pracoval na zahradě. Mnoho sou časných dospělých řepských občanů ze staré zástavby jsou bývalí jeho žáci.

POČASÍ

Leden byl teplotně nadnormální s průměrnou teplotou 1,6°C.Řada dní odpovídala teplotám v březnu a dubnu s maximem 13,6°C dne 6. ledna. Teprve v závěru měsíce se výrazně ochladilo a mimální teploty -15,1°C bylo dosaženo dne 31. ledna. Srážkově byl měsíc leden s úhrnem 34,8 mm nadnormální. Sněhu napadly pouze 3 centimetry. Čtyři dni byly teplotně lednové, to jest s maximální teplotou nižší než -0,1°C. Normálně jich bývá jedenáct.

ÚNOR

POLITIKA

Dne 22. února se konalo 3. zasedání Místního zastupitelstva MČ Praha Řepy.


  1.  

  2. Zastupitel Ing. Stupka krizoval dopravní situaci v Čistovické ulici, kde po zavedení změn v dopravním značení nedošlo vinou řidičů k očekávanému zklidnění provozu. Současně navrhnul rozmístění retardérů.

Ing. Stupka dále připomenul nevyhovující stav schodiště a přístupové cesty k objektu Bílý Beránek a zatékání poruchou ve střeše do domu 1112-14 v Žufanově ulici. Prověření situace zajistí Ing. Květoň.
2. MZ se opět zabývalo problémem neplatičů nájemného a Ing. Decker byl pověřen vypracováním přehledem neplatičů a výší dlužného nájemného.
3. MZ uložilo starostovi MČ Praha Řepy, aby při projednávání tisku 2516 k návrhu vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se doplňuje vzhláška hl. m. Prahy č.76/1996 Sb.hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy a mění Statut hl. m. Prahy-VII. část,svěření věcí z vlastnictví hl. m. Prahy MČ Praha Řepy (pozemky parc. č. 1502/1 v k.ú. Řepy) Zastupitelstvem HMP vyzval zastupitele ZHMP, aby v příloze "Žádost o svěření pozemků" nebrali ohled na poslední tři odstavce, neboť nebyly MZ projednány.
4. JUDr. Linhart navrhnul projednání prodloužení úředních hodin na pracovišti PSSZ Praha 13, informoval o využití prostoru vedle Bicros clubu a řešení stížnosti paní Hnízdové na kaluže v Čistovické ulici.
5. Zastupitel pan Pěnička kritizoval nepořádek kolem kontejnerů na odpadky.
6. Zastupitel pan Bazika kritizoval množství psích exkrementů na chodnících a trávnících v obci.
7. Z majetkových záležitostí byla projednávána nabídka volného bytu 3+1 v přízemí Španielova 1276, na kterém je dluh 388.077 Kč. Byly předneseny návrhy RMZ, Ing. Deckera, Ing. Černého, ale při hlasování neprošel žádný a záležitost byla odložena na příští zasedání MZ.
8. Volný školnický byt v MŠ Laudova 1030 se nabízí k ubytování strážníků řepské služebně Městské policie za nájem a úhradu služeb na dobu než bude MČ opět potřebovat byt pro školníka.
9. MZ stanovilo podmínky, za kterých bude byt po paní Drahomíře Novotné přidělen novému uživateli.
10. MZ schválilo žádost MČ o svěření movitých věcí vyřazených od hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy.
11. MZ schválilo přemístění disponibilních peněžních prostředků z rozpočtu MČ a prostředků VHČ na termínované účty.
12. MZ schválilo IPS a.s.závod 06 Redos jako vítěze výběrového řízení na GO bytových jader v panelových domech 1053-1055 v Nevanově ulici.
13. MZ vzalo na vědomí, že dotace MHMP nebyla dosud stanovena.
14. MČ jako vlastník pozemků v katastrálním území Mratín byla informována o záměru firmy TRANSGAS s.p. o zřízení věcného břemene na pozemky z důvodu stavby podzemního vedení VVTL plynovodu.

 

 

OBCHOD A SLUŽBY

 

 

K 1.únoru byla opět otevřena velkoprodejna VÍT na sídlišti Řepy I, ale pod hlavičkou firmy RENA. Při opakované návštěvě asi po čtrnáctidenním provozu prodejny byl zjištěn velmi malý zájem nakupujících.

V objektu prodejny Na blatinách byl otevřen nový obchod firmy JANDÁK DŘEVOTOP. Prodává nejrůznější dřevěné lišty, palubky a ekologické dřevěné brikety. Zájem nakupujících je prozatím malý.

Za účelem dalšího zkulturnění prostředí místních hřbitovů hledá MÚ pracovníka, nejlépe zdatného důchodce, pro údržbu zeleně.

ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVA

Dne 19. února se ve škole ve Španielově ulici 1111 konal Karneval nejkrásnějších masek. Na snímku skupina dětí v převlecích, kde bychom měli poznat kuchaře, inženýra, kouzelníky, bezdomovce, uklízečku, mušketýry a další masky.

 

ZDRAVOTNICTVÍ

 

 

Chřipková vlna, obvyklá v tomto ročním období, byla sice intenzivní, ale nedosáhla úrovně vyžadující uzavření škol. Školáků chybělo mnoho, ale provoz škol se v naší MČ nezastavil. Pracovaly školní družiny i jídelny.

 

 

 


KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

 

 


Občanské sdružení KLAS mělo v únoru na programu:

 

 

 

1.2. Cestování s prof. Linhartem na Cejlon

 

9.2. Výlet do Plas

 

15.2. Jak to bylo s Atlantidou, přednáška p. Svobody

 

22.2. Posezení s jubilanty

 

 


Kulturní středisko Průhon uvádělo každou sobotu od 15 hodin pořady pro děti:

 

6.2. Dětský karneval

13.2. Kreslené a loutkové filmy

 

20.2. Loutková pohádka O červené Karkulce

 

27.2. Loutkové divadlo Pimprle-Veselá medvíďata

 

 

 

Ve středu 10. února v KS Průhon uskutečnil úspěšný pokus o malou ukázku možnosti integrace zdravotně handicapovaných do našeho světa zdravých lidí. Proběhl kulturní pořad, kdy vystupovaly střídavě děti zdravé i handicapované. Slovního doprovodu se s citem ujal Jiří Brož za spolupráce s herci Táňou Fišerovou, Evou Miláčkovou, Janem Kačerem, Ninou Divíškovou, zástupci Jedličkova ústavu a Školy Jaroslava Ježka pro nevidomé děti.Setkání neslo název "I na nás svítí slunce".Po přestávce programu se dostavil známý písničkář Petr Lutka, občanským povoláním učitel hudební výchovy a náboženství. Součástí pořadu byla výstava obrazů tělesně postižených bratří Čapákových, které byly nakonec vydraženy a peníze Čapákovým předány.

 

 

 

O Číně vyprávěl Na průhonu své dojmy houslový virtuoz Ivan Štraus dne 24. února 1999. Přednáška byla doprovázena ukázkami autentických fotografií ze současné Číny.V únoru se dožili významných životních jubileí následující naši spoluobčané:


 


94 let paní Anežka Koptišová

90 let paní Julie Vaňousová

85 let paní Emilie Pilíková

 

paní Anežka Berkovcová

 

pan Karel Novák

80 let paní Věra Křivonožková

75 let
pan Vladimír Šilhánek
pan Leopold Líbal
pan Jaroslav Kučera
paní Marie Mikešová
paní Vlasta Voborová
pan František Žabka
paní Terezie Náprstková
pan František Holý
pan Josef Jung
pan Ladislav Tondl

 

Průkopníci Osvětového projektu křesťanů v ČR nazvaného NOVÝ ŽIVOT 2000 se obrátili k našim občanům prostřednictvím časopisu ŘEPY 99 s nabídkou bezplatného poskytnutí videokazety s životopisným filmem Ježíš a knížky Josh Mc Dowella Více než tesař. Kromě toho uspořádala Bratrská jednota baptistů asi sedm Křesťanských setkání nad Biblí v sále Kulturního střediska Průhon.

 

Přihlášeným zájemcům o videokazetu i knížku byly nabídnuté materiály v krátkém termínu bezplatně doručeny.

 

POČASÍ

 

 

Začátkem měsíce doznělo silné ochlazení z konce ledna a po oblevě přišla další vlna mrazů, která skončila v polovině února a mírné teplé počasí vydrželo do konce měsíce. Nástupy oblev se projevovaly silným větrem.Průměrná teplota byla 0,3°C, což je hodnota slabě nadprůměrná.Maximální teplota 12,4°C byla naměřena dne 27. února a minimální teplotu -10,9°C jsme měli dne 1. února.Srážek spadlo 31 mm, což je množství slabě nadprůměrné. Po delší době vydatně sněžilo a sněhová pokrývka se udržela po dobu 16 dní.Maximální sněhová vrstva byla 15 cm, počet ledových dní byl 7, což je počet pro tuto roční dobu normální.

 

 

BŘEZEN

 


POLITIKA

 


Dne 22. března se konalo 4. zasedání Místního zastupitelstva MČ Praha Řepy

 

 

Omluvili se zastupitelé J. Souček a Ing. J. Decker CSc

 

 

 

1. V rámci bodu Náměty a připomínky členů MZ zazněla následující témata:

 

-ubytovávání cizích státních příslušníků,

 

-plocha sportovního areálu,

 

-retardéry v Čistovické ulici,

 

-záměr výstavby krematoria pro zvířata a petice občanů.

 

Posledně jmenované téma vyvolalo obšírnou diskusi a byl přijat návrh, že v následující sobotu a neděli v 10.00 hodin proběhne schůzka zainteresovaných zastupitelů a občanů přímo na místě plánovaného umístění krematoria.

 

 

2. Další projednávaná témata:

 

-pronájem bývalého tržiště na Bílé Hoře a výhled na jeho zastavění,

 

-stížnosti občanů na příliš krátkou ordinační dobu ortopedie na poliklinice v Řepích,

 

-návrh na doplnění zastávky MHD v Bazovského ulici přístřeškem,

 

-návrh na přemístění zastávek MHD přímo před polikliniku,

 

-kritika nedostatku informací z jednání RMZ a MZ na stránkách časopisu Řepy 99,

 

-nedostatky v parkování v Bazovského ulici a projíždění aut kolem ZŠ Socháňova přes zákaz vjezdu.

 

 

 

3. Rozhodnutí ve věcech majetkových:

 

-Byl přidělen byt 1+kk v Nevanově ulici 1052 panu Vítězslavu Švecovi.

 

-Byl přidělen byt 2+kk v Galandově ulici 1241 paní Lucii Smolákové.

 

-Byl přidělen byt 2+kk v Pešlově ulici ve Vysočanech manželům Hovorkovým pod podmínkou, že odevzdají byt 1+kk v Žufanově ulici 1099.

 

-Byl přidělen byt 1+kk v Žufanově ulicii 1094 paní Janě Matouškové.

 

-MZ potvrdilo usnesení RMZ k žádosti o vydání souhlasu s ubytováním cizince proti odvolání paní Mgr. Valentiny Banďouchové.

 

 

 

4. MZ schválilo rozbor hospodaření MČ Praha Řepy za rok 1998 tak jak byl předložen.

 

 

 

5. MZ schválilo finanční vypořádání MČ Praha Řepy za rok 1998 tak jak bylo předloženo.

 

 

 

6. MZ schválilo finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 1998 tak jak bylo předloženo.

 

 

 

7. Místní zastupitelstvo schválilo zveřejnění jmen neplatičů nájemného v obecních bytech v časopise ŘEPY 99. Jedná se o neplatiče s dluhem přesahujícím 30.000 Kč.K seznamu musí být dodatek, že dlužníci částek do 30.000 Kč nejsou uvedeni.

 

 

 

8. MZ schválilo zvýšení limitu na soudní žalobu podle platných předpisů na trojnásobek stávající hodnoty.

 

 

 

9. MZ schválilo převedení specifikované části vodohospodářského majetku v držení MČ Praha Řepy do majetku hl.m.Prahy.

 

 

 

10. MZ projednalo a schválilo návrh Místopisné komise ZHMP na pojmenování doposud bezejmenné ulice na Fialce po sochaři Ladislavu Zívrovi.

 

 

 

11. MZ vzalo na vědomí informaci, že v rámci grantového řízení byly naší obci přiděleny finanční prostředky pro podporu tělovýchovy a sportu ve výši 200.000 Kč. Budou využity na osazení osmi veřejných hřišť basketbalovými koši.

 

 

 

12. MZ zvýšilo smluvní ceny nájemného subjektům registrovaným odborem školství,kultury a zdravotnictví na rok 1999 o 10,7% podle zveřejněného indexu inflace za rok 1998.

 

 

 

13. MZ schválilo žádost o poskytnutí grantu dětskému divadlu MARGARITAS z prostředků MHMP.

 

 

 

14. MZ schválilo žádost společnosti AEL COMMUNICATIONS o technický průzkum možností instalovat základnovou stanici sítě mobilních telefonů v objektech Galandova 1245 a 1242.

 

 

 

15. MZ vzalo na vědomí:

 

-informaci p.Svobody o objemu svozu odpadků z MČ Praha Řepy,

 

-informaci Ing. Valečka o založení termínovaného vkladu.

 

 

 

 


Dne 29. března se konalo mimořádné zasedání Místního zastupitelstva MČ Praha Řepy

 

 

Omluvili se: I.Bazika, Z.Pěnička, MUDr. Z.Neužilová, Ing.A.Čapek,J.Hájek, J.Souček,Ing.J.Tománek

 

 

 

1. Ing. Květoň předložil rozpočet na rok 1999. Připomínky přednesli zastupitelé Svoboda,Kryl,Suchel a dr.Pernes.

 

V další části bylo předneseno stanovisko klubu KSČM a nezávislých.ve třech bodech:

 

I. Investiční rezervu účelově vázat na investice do bytového fondu.

 

II. Snížit převod z VHČ o rozpočtovou rezervu ve výši 1,987 mil. Kč

 

III. Zadat finanční komisi úkol navrhnout zásady pro převod finančních prostředků z VHČ do rozpočtu.

 

Při následném hlasování neprošel žádný z bodů návrhu a rozpočet na rok 1999 byl schválen.

 

2. Ing. Květoň přednesl zprávu o činnosti s.r.o. OPTIMIS za rok 1998. Potom MZ jako Valná hromada schválila hospodářský výsledek za rok 1998.

 

3. MZ schválilo návrh na udělení Čestného občanství hlavního města Prahy genmjr.Františku Peřinovi a Anně Peřinové za osobní statečnost v období 2. světové války a čestného daru hl.m.Prahy u příležitosti jejich diamantové svatby dne 24.6.1999.

 

 

 

 


STAVEBNÍ ROZVOJ

 

 

Již od konce roku 1997 se táhne diskuse o realizaci projektu stavby krematoria uhynulých zvířat ze zájmových chovů na území naší MČ. Zpočátku nedůvěřivý přístup MZ se po doplňování dokumentace a odborných posudků mění v opatrný souhlas. Proti tomuto projektu se zvedla aktivita odpůrců z řad občanů ve formě protestního letáku a podpisové akce.Byl ustanoven petiční výbor, který shromáždil asi 2000 podpisů odpůrců projektu.

Starosta obce Vlastislav Fencl připravil pro občany do dubnového vydání časopisu ŘEPY 99 obsáhlou informaci.


Jak je to vlastně s řepským krematoriem pro zvířata


 


Zvířata chovaná v zájmových chovech, převážně psi a kočky, vyjadřují soudržnost mezi člověkem a zvířetem formovanou během roků na přátelství a určité partnerství v domácnostech. Z těchto důvodů je pochopitelné, že když tato pouta jsou zpřetrhána jejich smrtí, ať je to z důvodu nemoci či úrazu nebo napadení, s pocitem této ztráty je velmi těžké se vyrovnat. Odchod milovaného zvířete může být pro člověka tak těžký, jako odchod blízkého příbuzného či životního přítele. V tomto těžkém období je nutné řešit otázku : “co udělat s tělem”. Je málo možností, které se doposud nabízejí. Pohřbení těla do země v přírodě nebo zahradě u chalupy je protizákonné a zajistit likvidaci přes veterinárního lékaře v asanačním zařízení je pro chovatele milovaného zvířete drastické. V asanačním zařízení tzv. kafilerii se těla uhynulých zvířat pod vysokým tlakem a teplotou mění na masokostní moučku, která je následně zkrmována některými druhy hospodářských zvířat.


 

Toto poznání potkalo i podnikatele pana Lorence a proto začal usilovat o realizaci zařízení krematoria pro zvířata chovaná v zájmových chovech. V listopadu 1997 se po konzultacích na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy obrátil na naší městskou část s podnikatelským záměrem na vybudování zařízení v katastrálním území Řepy. Po počáteční nedůvěře jsme začali celý záměr prověřovat. Samozřejmě první byla oblast životního prostředí a ochrany ovzduší, veterinární a hygienická správa, pohřebnictví a v neposlední řadě i návrh použitého kremačního zařízení. Po prostudování všech dostupných stanovisek počínaje Ministerstvem životního prostředí ČR(MŽP ČR), České inspekce životního prostředí (ČIŽP)-orgánu ochrany ovzduší, Městské veterinární správy, Městské hygienické stanice, Magistrátu hl. m. Prahy-odboru životního, Českomoravské kynologické unie, Ústřední komise pro ochranu zvířat, Komory veterinárních lékařů a Pohřebního ústavu hl. m. Prahy jsme dospěli k závěru, že je možné s podnikatelem o záměru jednat.

 

Základem bylo rozhodnutí MŽP ČR o schválení dovozu technologického zařízení pro spalování uhynulých zvířat ze zájmových chovů, vydané na základě expertizy Ústavem chemického inženýrství Vysoké školy chemickotechnologické v Praze.

 

Vyžádali jsme si vypracování rozptylové studie exhalací pro předložený návrh s tím, že výsledek prozkoumá ještě soudní znalec z oboru ochrany ovzduší. Využili jsme i nabídky Pohřebního ústavu hl. m. Prahy na prohlídku provozu krematoria v Praze-Motole a Strašnicích pro seznámení s provozem, který v menším provedení by pro těla zvířat připadal v úvahu.

 

S těmito teoretickými i praktickými zkušenostmi po tříměsíčním projednávání Zastupitelstvo m.č. Praha Řepy 23.3.98 schválilo návrh záměru na veřejném zasedání za přítomnosti navrhovatele, architekta, který se přípravou stavby zabývá, inspektora ČIŽP ochrany ovzduší a zástupců dodavatele technologie.

 

Následovalo jednání s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy o zapracování záměru do Návrhu územního plánu hl. m. Prahy s veřejným projednáváním, které probíhalo na celém území hl. m. Prahy v květnu a červnu minulého roku. Součástí projednávání bylo i veřejné vyvěšení Návrhu územního plánu pro katastrální území Řepy v měřítku 1:10000 na úřední desce Místního úřadu a při příležitosti akce WORKSHOP ŘEPY-volné plochy, ve dnech 18.-20. května pořádané ve společenském sále HOTELU ŘEPY i podrobné vysvětlení všech ploch území. Dalším zveřejněním využití plochy pro záměr bylo vydání bulletinu WORKSHOP ŘEPY-volné plochy v nákladu 5.000 výtisků, který obdrželi na podzim minulého roku všichni žáci řepských škol od 1. až po 9. postupný ročník, kde na straně 33 je barevný výřez z návrhu ÚPN hl. m. Prahy pro městskou část Praha Řepy a okolí s legendou.

 

Městská část neobdržela na záměr krematoria včetně úložiště v tomto období žádnou námitku ani připomínku a lze konstatovat, že monofunkční využití plochy je pro tento účel veřejně projednané.

 

V období od počátku února při projednávání žádosti m.č. Praha Řepy o svěření pozemků z majetku hl. m. Prahy a otištění zpráv o záměru v některých denících se, množí dotazy občanů s rozporuplnými reakcemi k připravované realizaci stavby ekologického veterinárního zařízení.

 

Dne 15.3.1999 obdrželo Zastupitelstvo m.č. petici s 2 tisíci podpisy občanů, kteří se záměrem v lokalitě nesouhlasí. Na svém řádném zasedání dne 22. března toto vzalo na vědomí s tím, že je nutné se peticí zabývat a s představiteli petičního výboru vyjasnit mnoho nepřesností, které uveřejněním v tisku způsobily velké pobouření.

 

Příkladem uvedu zprávu o zahájení územního řízení ke stavbě v týdnu od 22.3.99. Toto je naprostý nesmysl, neboť m. č. doposud nezahájila žádná jednání

 

o majetkoprávním vztahu k pozemkům s firmou

 

GALAXI plus a žádná projektová dokumentace k územnímu řízení nebyla vyhotovena ani odsouhlasena. Každý další krok v této věci jsme připraveni podrobně konzultovat s odborníky-specialisty a s příslušnými odbory Magistrátu hl. m. Prahy.

 

 

 

VLASTISLAV FENCL

 

Starosta MČ Praha Řepy

 

 

 

 


OBCHOD A SLUŽBY

 

 

K 31. březnu se po dvou měsících provozu uzavřela velkoprodejna potravin firmy RENY v Brunnerově ulici na sídlišti Řepy I. Zřejmým důvodem byl výrazný odliv zákazníků, kteří mají větší výběr a služby v blízké velkoprodejně firmy DELVITA a v hypermarketech GLOBUS a TESCO, které jsou v dosahu městské veřejné dopravy.

 

 

Vzhledem k závažným nedostatkům v odvozu tuhého komunálního odpadu z řepských sídlišť vyvolal Odbor životního prostředí jednání mezi a.s. Pražské služby a OPTIMISEM s.r.o. o další formě spolupráce. Na pořadu jednání byly nepořádky vznikající při nakládce a svozu odpadků. Ke spolupráci byly vyzvány všechny správcovské firmy a provozovatelé drobných živností.

Byl vypracován kalendář a systém sběru nebezpečných odpadů pro občany. Sběr je pro občany u množství do 0,5 kg odpadu zdarma, podnikatelé musí za svoz zvlášť zaplatit firmě IMP servis.

Velkoobjemový odpad podléhá svozu pomocí pravidelně podle kalendáře přistavovaných kontejnerů. Kalendář přistavování kontejnerů a jejich stanoviště je zveřejňován v časopise ŘEPY 99 a na vývěskách MÚ.


KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

 

V březnu se dožili významných životních jubileí následující naši spoluobčané:

 


94 let paní Marie Válková


91 let paní Marie Lhotáková


85 let paní Naděžda Anderlová

 

pan Josef Zavadil


80 let paní Božena Baboučková

 

paní Anna Boháčová

 

paní Šárka Jandusová

 

pan Rudolf Hrdina


75 let paní Taťána Kunová

 

paní Věra Gregorová

 

paní Jarmila Hanušová

 

pan František Šťastný

 

Přátelské setkání našich občanů, kteří se v prvních čtyřech měsících tohoto roku dožili významných životních jubileí, se konalo dne 16. března 1999 v obřadní síni nové budovy Místního úřadu v Praze-Řepích, Žalanského 291. Všichni oslavenci přijali kromě blahopřání drobné dárky a fotografie z tohoto setkání.

 

 

V neděli dne 21. března 1999 se uskutečnilo na celém území ČR sčítání osob, které zúčastnily bohoslužeb v místních kostelích. V tomto datu navštívilo nedělní římskokatolickou bohoslužbu v Řepích celkem 453 osob. Z nich zhruba 29 % bylo ve věku do 20 let, 51 % ve věku do 60 let a zbylých 20 % účastníků bylo starších 60 let.

 

 


POČASÍ

 

 

 

 

Březen byl v naší městské části teplotně nadnormální s průměrnou teplotou 6°C. Maximální teploty bylo dosaženo dne 26. března hodnotou 19,3 °C. Teplotní minimum měsíce -3,6°C bylo na svátek sv.Josefa dne 19.března. Srážkově byl březen slabě podnormální. Napršelo 27,5 mm. Bylo sedm dní s teplotami pod bodem mrazu a sněhová pokrývka prakticky po celý měsíc březen chyběla.

DUBEN

 

POLITIKA

 


Dne 19. 4. 1999 se konalo 5. zasedání Místního zastupitelstva MČ Praha-Řepy

 

 

Svou nepřítomnost omluvili zastupitel Vladimír Holub a místostarosta Jiří Svoboda.

 

 

 

1. V části programu Náměty a připomínky vystoupili:

 

 

 

* pan Bazika zpochybnil funkčnost mobilního sběrače psích exkrementů a dále navrhoval zajistit vhodnější plochu pro skateboardové hřiště.

 

* Ing. Stupka inicioval rozpravu o souladu záměru výstavby objektu o 16 podlažích v lokalitě "Výsluní" s územním stavebním plánem,

 

* pan Pěnička podal informaci z jednání komise pro volný čas dětí a mládeže a o příjezdové trase do tenisového areálu.

 

* paní Labová projevila obavu, zda betonové skruže instalované na dětském hřišti Laudova jsou pro děti bezpečné.

 

Tisk Export článku do PDF