Zápis z jednání Redakční rady, mediální komunikace a PR, únor 2023

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Číslo jednání
2
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

PŘÍTOMNI: Michal Mrskoč, Martin Haushalter, Jiří Holub,Ing. Ivana Štětinová, Mgr. Petr Gruber

HOSTÉ:

OMLUVENI:

PROGRAM:

  1. Úvod
  2. Titulní strana
  3. Obsah
  4. Diskuse

Ad 1. ÚVOD: Jednání Redakční rady pro březnové vydání zpravodaje MČ Praha 17 Řepy se uskutečnilo v pátek 17. 2. 2023

Ad 2. TITULNÍ STRANA:
Jiří Holub představil návrhy fotografií na titulní stranu březnového vydání Ř17:

  1. Děti z florbalové Akademie Řepy
  2. Foto starých Řep a sídliště zpovzdálí

Členové RR odsouhlasili foto Děti z Akademie Řepy.

Ad 3. OBSAH: Všem členům Rady byly formou e-mailů zaslány příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky časopisu, tj. do 10. 2. 2023. Články, které byly redakci doručeny po tomto datu, byly zaslány členům Redakční rady k nahlédnutí dodatečně.

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):
Z RADNICE: Úvodní slovo, Interpelace 3. jednání Zastupitelstva MČ Praha 17, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo z radnice, pozvánka na Den Sv. Patrika
ROZHOVOR: Miroslav Šoukal: Musíme stanovit priority, do čeho investovat
CO VÁZ ZAJÍMÁ: Praha 17 byla vybrána do Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC, Jak se v Řepích volil prezident? Starostka požaduje výsledek kontroly pošty, Pražská vodohospodářská společnost připravila plán investic do obnovy vodovodů, Od února je řidičům k dispozici samoobslužná bezkontaktní myčka vozidel, Zpětný odběr odpadních elektrozařízení
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: VO kontejnery v březnu, Sběrné dvory, Nebezpečný odpad, Kam s bioodpadem
DOPIS ČTENÁŘE: Názor Daniela Vávry z ulice Španielova
INFORMUJEME: MČ Praha 17 bude potřetí hostit běh se žlutou stužkou, Čtyři světy v Domově sv. Karla Boromejského, Radek Němota: Primární je zachránit si život, Ukliďme Česko. Ukliďme Řepy, Termíny setkání klubů seniorů, Vycházky Prahou pro seniory, Komunitní zahrada Řepy v roce tři
CELOSTRANA: SC Řepy
BYLI JSME PŘI TOM: Jubilanti oslavili svá výročí, Kloboukový bál roztančil KC Průhon
ŠKOLY INFORMUJÍ: Zápisy do 1. tříd základních škol, strana doplněna pozvánkou na Večerní workshop malby akrylem, MŠ Bendova byla vybrána jako příklad inspirativní praxe, Masopust v MŠ Laudova se speciálními třídami, Zdravé stravování v MŠ Bendova, Malí fotbalisté bojovali jak lvi, Výlet za masopustními zvyky, Měnit klima můžeme i my, Prezentace v anglickém jazyce se ujali žáci 8.C
PRO RODIČE A DĚTI: MC Řepík vítá jaro, Plán Klubu 17, pozvánky na akce
ROZHOVOR: Marek Beneš: Florbal vás naplno vtáhne do hry
SPORT: Florbalisté z Řep reprezentují v Praze i Středočeském kraji, TJ Sokol Řepy – Fotbal informuje
CELOSTRANA: SC Řepy
ROZHOVOR: Klára Sedlo: Výtvarné umění pro nejmladší generaci rozhodně není pasé
CELOSTRANA: KC Průhon, KD Bílá Hora
INZERCE: Plošná inzerce str. 29–32

Ad 4. DISKUSE: Redakční rada prodiskutovala koncepci březnového vydání časopisu. Věnovala se těmto tématům:

a) Obsah. Jiří Holub poděkoval členům Redakční rady (RR) za komentáře k článkům pro březnové vydání Ř17. Zároveň doplnil informace k dalšímu obsahu, například k volbě prezidenta ČR. K návrhu ohledně úpravy textu jednoho z dokončených rozhovorů uvedl, že schválené citace nedoporučuje upravovat.
Předseda RR Michal Mrskoč otevřel téma zveřejnění článku pana Lukáše Pokorného Komunitní zahrada Řepy v roce tři. Pan Pokorný pana Holuba oslovil 15. 2. 2023 na jednání Zastupitelstva MČ Praha 17 a požádal o zveřejnění uvedeného článku s tím, že jako zastupitel má na zveřejnění právo. Pan Holub uvedl, že redakce zastupitelům nikdy neupírala zveřejnění jejich textů. Článek zastupitele Lukáše Pokorného zveřejněný bude.

Ing. Ivana Štětinová položila dotazy, proč článek Ukliďme Řepsko není uveřejněn v původním znění, proč je spojován s akcí Městské části Praha 17.  Jiří Holub vysvětlil, že jde o dvě stejné akce, které se navíc konají ve stejném termínu, proto jsou informace sloučeny do jednoho článku. Uvedl, že je nevhodné, aby v jednom vydání Ř17 vyšly dva totožné články a připomněl, že informace o předchozích ročnících akce jsou uvedeny ve zmíněném bilančním článku zastupitele Pokorného.
Jiří Holub dále zdůvodnil zveřejnění dvou rozhovorů s hasiči ve dvou po sobě jdoucích vydáních. První se Sborem dobrovolných hasičů Řepy, druhý s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Řepy. Téma je aktuální, minulý týden v Řepích znovu hořelo. Redakce považovala téma natolik závažné, že se rozhodla text nezkracovat.

Michal Mrskoč se vyjádřil ke schématu informování. Jako příklad uvedl Yellow Robbin Run. Nemyslí si, že by se musela uvádět pozvánka i následná reportáž z akce. Podle něj by si redakční rada měla rozmyslet, jak postupovat. Je toho názoru, že důležitější je o akci informovat předem. Shrnutí akce ve zpravodaji je podle něj irelevantní, vhodné by mohlo být zveřejnění na webových stránkách.

Jiří Holub s tímto názorem nesouhlasil a zmínil řadu důvodů, proč je vhodné reportáž k této akci zveřejnit. Zmínil výstavu i unikátní projekt Domova sv. Karla Boromejského, o kterém ve společnosti není velké povědomí.

K tématu se vyjádřil i Martin Haushalter, podle kterého jsou pozvánky i reportáže z akcí vhodné. Lidé si budou chtít na fotografiích prohlédnout, jak to na akci vypadalo, bude je vždy zajímat, jestli se na fotografiích neuvidí, budou je zajímat výsledky případných soutěží apod.
Předseda RR Michal Mrskoč sdělil, že by RR měla posuzovat akci od akce. Má pocit, že informace o tom, že se něco bude dít, následně se děje, jsou stejné. Také má pocit, že časopis není tak zajímavý, jak by mohl být. Nejde však o výtku redakci, jen o myšlenku. Sám toto téma nemá zpracované, zatím nemá připravené konstruktivní návrhy. Podle něj se ale v časopise zapomíná na čtenáře v produktivním věku, kteří mají již odrostlé děti, ale ještě nejsou důchodci. Navrhuje, aby se ve zpravodaji zveřejňovalo více informací ve zkrácené podobě. To by mohla být cesta, je to dlouhodobé téma k zamyšlení.

Martin Haushalter se zkrácením textů souhlasil, ale zachoval by výstup z akcí. Může se stát, že čtenáře nezaujme pozvánka, ale až reportáž, ze které zjistí, že akce byla zajímavá a příští rok se na ni také vypraví.

Ing. Ivana Štětinová připomněla, že se na předchozím jednání RR hovořilo o obnovení článků k historii nebo z přírody. Sama by se k nim ráda vrátila.

Michal Mrskoč poznamenal, že časopis by mohl být živější a pozastavil se nad tím, že v každém vydání je rozhovor s některým z místostarostů.

K této připomínce Jiří Holub sdělil, že je vhodné zvolené zástupce městské části obyvatelům představit. Lidé by měli vědět, jakou oblastí se zabývají, co chtějí pro městskou část udělat. Podle Jiřího Holuba jsou rozhovory vhodným formátem především proto, že mohou přinášet ucelené informace. Doplnil, že tímto způsobem se nyní představují i všechny sportovní kluby, které se v městské části nacházejí. Připomněl představení strategie sportu, kdy po Covidu 19 je obecně známou věcí, že děti přestaly sportovat. S tím souvisí riziko obezity apod. Cílem je děti namotivovat, rozpohybovat, přivést je ke sportu. Podle Jiřího Holuba v Řepích dobře funguje i kultura. Čtenářům se snaží průběžně představovat zajímavý program Kulturního centra Průhon, a to takovou formou, aby se informace dostaly i k mladým lidem. Jiří Holub bude samozřejmě rád, když se členové RR zamyslí nad dalšími možnostmi jak oslovit střední generaci.

Michal Mrskoč sdělil, že nechce rozporovat současný obsah. Podle něj by bylo vhodné se zamyslet, jak časopis posunout dál. Zároveň uvedl, že při procházení archivu zjistil, že časopis urazil obrovský kus cesty. Chtěl by ho ale ještě zajímavější.

Jiří Holub uvedl, že se novým návrhům nebrání.

Mgr. Petr Gruber se připojil k členům RR, kteří doporučují články o historii, dává přednost historii Řep. Informace se mohou opakovat, podle něj si je lidé zpětně nevyhledávají. Doporučil tipy na výlety nebo soutěže.

Jiří Holub zmínil pravidelnou soutěž KC Průhon, popsal připravovanou fotografickou soutěž zaměřenou na sport a uvedl, že vhodnou variantou by mohla být i soutěž, která čtenáře k pohybu přímo přivede. Například k informačním tabulím naučné stezky. Cenami do soutěží by mohly být vstupenky do sportovního centra nebo bazénu.

Michal Mrskoč připomněl vazbu jedné ze základních škol na Turecko. V této souvislosti navrhl zveřejnit text k charitativním sbírkám.

Radka Vaculíková informovala o situaci na ZŠ genpor. Františka Peřiny, kam pravidelně přijíždějí žáci z Turecka. Redakce je se školou v kontaktu, o případných dalších návštěvách hodlá informovat.

Martin Haushalter navrhl zveřejnění přehledu ověřených cílů pomoci pro Turecko.

b) Distribuce. Mgr. Petr Gruber otevřel téma distribuce zpravodaje Řepská sedmnáctka. K nedoručeným zpravodajům uvedl, že se může jednat o výjimku.

Jiří Holub k tomu sdělil, že zpravodaj roznáší nový doručovatel, který vzešel z výběrového řízení.  Redakce bude sbírat podněty a reklamace bude řešit. Členy RR vyzval, aby o případných potížích informovali.

Michal Mrskoč doporučil, aby se informace ohledně doručování zveřejnily na facebookových stánkách.

c) Termíny jednání RR. Jiří Holub rozešle návrh na termíny RR pro rok 2023. Požádal členy, aby se k návrhu posléze vyjádřili.

27.02.2023
Zapsala: Radka Vaculíková