Zápis z jednání Redakční rady, mediální komunikace a PR, březen 2023

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Číslo jednání
3
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

PŘÍTOMNI: Michal Mrskoč, Martin Haushalter, Jiří Holub

HOSTÉ:

OMLUVENI: Mgr. Petr Gruber

NEOMLUVENI: Ing. Ivana Štětinová

PROGRAM:

  1. Úvod
  2. Titulní strana
  3. Obsah
  4. Diskuse

Ad 1. ÚVOD: Jednání Redakční rady pro dubnové vydání zpravodaje MČ Praha 17 Řepy se uskutečnilo v úterý 21. 3. 2023. Přes neúčast dvou členů je konstatováno, že Redakční rada je usnášeníschopná.

Ad 2. TITULNÍ STRANA: Jiří Holub představil návrhy fotografií na titulní stranu dubnového vydání Ř17. Členové RR vybrali foto Jaro na Bílé Hoře.

Ad 3. OBSAH: Příspěvky do dubnového vydání Řepské sedmnáctky byly postupně ukládány na uložiště, ke kterému mají přístup všichni členové Redakční rady.

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):
Z RADNICE: Úvodní slovo, Zprávy z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo z radnice, Pozvánka na Pálení čarodějnic
ROZHOVOR: Pavel Maxa: Máme čtyři pilíře sociální péče
INFORMUJEME: Hospodaření Městské části Praha 17 v roce 2023, Sdružení PAR odložilo volbu nového vedení, ČTÚ shledal pochybení pošty, U polikliniky je omezena doba parkování, MČ Praha 17 rozdělí finance, Nová toaleta v Poliklinice Řepy, Pražané mohou žádat o nadační příspěvek, SVJ dostanou manuál pro rekonstrukce kontejnerových stání, Příspěvek na úsporu energií
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: VO kontejnery v bubnu, Sběrné dvory, Nebezpečný odpad, Kam s bioodpadem
BYLI JSME PŘI TOM: Jak se slavil Den svatého Patrika v sokolovně?, Zahájení 8. ročníku Yellow Ribbon Run a výstavy, Řepský masopust
INFORMUJEME: Velikonoční zamyšlení, Bohoslužby o Velikonocích 2023, Pozvánka na akci Hon za velikonočními vajíčky, Zahájení stavby Domu s pečovatelskou službou, Hlasování zastupitelů ke stavbě DPS, Anketa k Domu s pečovatelskou službou
BYLI JSME PŘI TOM: Jubilanti oslavili svá výročí, Termíny setkání klubů seniorů duben 2023, Vycházky Prahou pro seniory
CELOSTRANA: Sportovní centrum Řepy
PRO RODIČE A DĚTI: Zápis do mateřských škol pro školní rok 2023/2024, Představení MŠ Socháňova, MŠ Bendova, MŠ Laudova se speciálními třídami, MŠ Pastelka
ŠKOLY INFORMUJÍ: MŠ Socháňova – Rozvoj předčtenářské gramotnosti, Návštěva místní knihovny, MŠ Pastelka slaví 30. výročí, Zdravé štístko v MŠ Laudova se speciálními třídami, Lyžařský výcvik MŠ Bendova, Vyhrát se dá i v recitaci, Den otevřených dveří na ZŠ Jana Wericha, Upcykluj, Upcykluješ?, Děti a digitální zábava – Kdy už je jí moc?, MC Řepík zve na akce, Plán Klubu 17
PRO RODIČE A DĚTI: Únorové a březnové Vítání řepských občánků
SPORT: T-Rexové ovládli turnaj, Aerobic club slavil úspěch, Jak jsme chodili a plavali přes La Manche? Začínají závody atletické ligy a Slavata Tour, Řepy se rozhýbají fotbalem, 7. ročník letního příměstského basketbalového kempu v Řepích
CELOSTRANA: Kulturní centrum Průhon, Kulturní dům Bílá Hora
KULTURA: Z čeho jsou postaveny sny? A jak podivné mohou být?, Divoký kosatec na Bílé Hoře. Foto – Workshop malby, Rozhovor s Petrem Starým, Pozvánka na seminář Nevědomá řeč těla
INZERCE: Plošná inzerce str. 28–32

Ad 4. DISKUSE: Redakční rada se v diskuzi věnovala těmto tématům:

a) Politická prezentace
Rozhovor s radním pro oblast sociálních věcí Pavlem Maxou v dubnovém vydání Řepské sedmnáctky je poslední povolební reprezentací Rady městské části. Případné budoucí prezentace členů rady a zastupitelstva budou následně projednány v redakční radě.

b) Termíny zasedání Redakční rady
Byl domluven předběžný harmonogram příštích zasedání RR tak, že budou směrovány na úterky předcházející termínu tisku.

c) Fotosoutěže
Redakční rada diskutovala možnosti zorganizování fotografických soutěží v papírovém vydání časopisu a na facebookové stránce. Rýsují se dvě soutěže. První se sportovní tématikou ve spolupráci se Sportovním centrem (podklady připraví Jiří Holub), druhá s obecnou tématikou Řep pro Facebook (podklady připraví Michal Mrskoč). Po dodání podkladů se domluví další podrobnosti a zejména termíny.

d) Roznos zpravodaje Řepská sedmnáctka
Petr Gruber poskytl před RR aktuální informace o roznosu zpravodaje, Michal Mrskoč je na RR doplnil. Další reklamace doručování se budou projednávat na schůzce s tajemníkem úřadu Petrem Loučkou a dodavatelem roznosu dne 23. 3. 2023, které se za RR zúčastní Jiří Holub.

e) Jednotná stránka s kalendářem kulturních akcí
Členové RR se do budoucna hodlají zabývat podobou zveřejňování kulturních a sportovních akcí. Jednou z možností je jednotná prostřední dvoustrana s kalendářem kulturních akcí. Jiří Holub navrhl zabývat se tématem při chystané kompletní úpravě layoutu.

f) Inzerce
Řádková inzerce byla nerentabilní, proto byla na začátku lr. zrušena. Rozsah plošné inzerce byl v dubnu 5 stran. Příjem z inzerce pokrývá část nákladů na zpravodaj.

30. 3. 2023
Zapsala: Radka Vaculíková