Mimořádné jednání RR

Orgán
Redakční rada
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

P.M.: Přivítal přítomné a zahájil diskusi. Upozornil na fakt, že RR je pouze poradním orgánem redakce a při přípravě časopisu zastupuje veřejnost. Pracovní smlouvu a z ní odpovídající práva a povinnosti mají s MČ pouze redaktorky, nikoli členové RR. Mezi MČ a RR není tudíž žádný pracovněprávní vztah. Redakci lze tedy pouze doporučovat, nikoli nařizovat.

 

R.S.: Koncept časopisu je v pracovní náplni redakce, která má taktéž právo kontaktovat vedoucí odborů, příspěvkové organizace apod. a vyžádat si informace ke zveřejnění či upřesnění příspěvků. Stejně tak může žádat o poskytnutí právní pomoci právní oddělení ÚMČ.

Dále upozornila na fakt, že vyžadovat od všech přispěvatelů kromě jména a příjmení i adresu, je nesmysl, neboť mnohdy příspěvky přijdou pouze s podpisem. Adresu nelze vyžadovat. Pro komunikaci má redakce k dispozici mailové adresy, což je dostatečné.

 

Výsledek: Přítomní se shodli, že k uveřejnění příspěvku stačí jméno pisatele a kontaktní e-mail. El. podpis není vyžadován.

 

R.S.: Termín pro RR 5–7 dní před tiskem je příliš. Časopis nebude kompletní. Navrhuje 3–5 pracovních dní.

 

Výsledek: Přítomní návrh odsouhlasili.

 

R. S.: Termín pro zaslání otázky pro příští měsíc zastupitelům, kdy byly požadovány 3 dny od zasedání RR, je příliš krátký. V těchto dnech se pracuje na dokončení zpravodaje, je třeba vše doladit a provést korektury. Jakmile jde časopis do tisku, lze se začít věnovat novému číslu. Navrhuje 5 pracovních dní po setkání RR.

 

Výsledek: Přítomní návrh odsouhlasili.

 

Dotaz k řešení: Lze poslat RR celou, neupravenou komunikaci redakce se zastupiteli? Výsledek: Dotaz bude předán právnímu oddělení k vyjádření.   

                 

M. Š.: Rekapituluje vývoj. Vysvětluje přítomným, že v rámci vytvoření Statutu pro RR je třeba oddělit jednací a vydávací pravidla. Navrhuje upravit Jednací řád komisí a Etický kodex, kam by byla zapracována všechna specifika RR a bylo by možno je využít.

 

Následuje diskuse nad pojmem „komise“.

 

M.Š.: Navrhuje otevřít jednání RR veřejnosti. Informuje, že v Praze 15 toto funguje již rok a využívají to především zastupitelé, když jim jde o nějaký příspěvek. Vysvětluje, že jde o gesto k veřejnosti.

 

Následuje diskuse nad tímto bodem.

 

Hlasování k tomuto bodu: PRO: 1, PROTI: 6

 

Host: J. S.: Projevuje rozhořčení nad faktem, že do nedávné doby probíhala zasedání RR v klidu a nevyskytovaly se žádné problémy. RR se zabývala obsahem časopisu. Již několik posledních měsíců na svých jednáních však neřeší časopis, ale pouze technikálie týkající se fungování RR. Dotazuje se pana místostarosty na důvody jeho každoměsíčních návštěv a upozorňuje na fakt, že ona v minulosti vystoupila z RR, aby nebyla nařčena z ovlivňování, zatímco pan místostarosta na zasedání chodí každý měsíc. Dotaz na důvody. Dále upozorňuje, že p. místostarosta se nepodepisuje do prezenční listiny.

 

Host: Mich. Š.: Odpovídá, že navštěvovat RR může, že je to v jeho pravomocích a že navštěvuje pravidelně více komisí a nemá dojem, že by cokoli ovlivňoval. Dodal, že mu prezenční listiny nebyly k podpisu předloženy.

(Pozn. red.: Prezenční listina je po celou dobu konání RR připravena k podpisu pro všechny přítomné.)

 

J. B.: Představuje svůj názor, že RR jsou Radou určení zástupci veřejnosti a pokud kdy v minulosti na RR někdo z Rady přišel, bylo to ke konkrétnímu tématu, a tak 2x do roka. Na dotaz od M. Š., zda ho jeho přítomnost nějak ovlivňuje a pokud by nebyl přítomen, zda by jednal jinak, odpovídá J. B.: Ano, má to na mě vliv. 

 

Požadavek do zápisu od hosta J. S. a M. Š.:

Starostka J.S. upozornila, že za časopis nese právní odpovědnost vydavatel, přípravu obsahu má ve své pracovní náplni redaktorka, která je odpovědná za jeho přípravu. Nelze tedy do přípravy zpravodaje zatahovat širokou veřejnost.

M.Š na J.S. odpověděl: „Jste tu již dlouho a jste na takové prasárny zvyklá“.

Požadavek od M.Š: Řekl jsem přesně toto: „Paní starostka je zvyklá, že se tu dějí prasárny“

 

Mir.Š.: Dotazuje se na mlčenlivost o věcech během jednání.

Výsledek: O čem se na zasedání RR jedná, jsou všichni přítomní nuceni zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám. E-mailová komunikace mezi členy RR je také formou jednání RR.  

 

J.B.: Otevírá diskusi nad spornými výrazy typu „zjevná nepravda“, „neprodleně“ apod. Odkazuje na Etický kodex a fakt, že sporné články je třeba odsouhlasit, resp. určit, zda odporují Kodexu či nikoli.

 

Diskuse k tomuto tématu.

 

Hlasování na ověřovatele zápisu. Návrh: Pan Gruber: Pro: 7

Hlasování pro Jednací řád s úpravou a Kodex s úpravou: PRO: 1, PROTI: 6

Hlasování pro vytvoření nového Statutu RR: PRO: 6, PROTI: 1

 

Úkol pro redakci: Upravit text a doplnit odsouhlasené změny + následně předat na právní oddělení. Poté zaslat RR k finálním připomínkám či odsouhlasení. Následně půjde jako předklad do Rady MČ.

 

Hlasování pro výše uvedené: PRO 7.

Ukončení jednání v 16:50 hod.

 

Zapsala: Michaela Linhartová                                                        Ověřovatel: Petr Gruber