Jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 8. 9. 2021

Orgán
Finanční výbor
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Mgr. Miroslav Šoukal, Ing. Jan Stupka, p. Jaroslav Hájek, PhDr. Jindřich Kadlec, Ing. David Števík (5 členů)
Mgr. Alena Kopejtková (starostka městské části)

Omluveni: ------

Hosté: ------

Místo jednání: Úřad městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy

Usnášeníschopnost: ano

Předseda finančního výboru přivítal přítomné a zahájil jednání.

Program jednání:

  1. Změny rozpočtu k 31. 8. 2021
  2. Změny rozpočtu k 30. 9. 2021
  3. Změny rozpočtu k 30. 9. 2021 – DODATEK
  4. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2021
  5. Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2021 a 2022
  6. Různé

K bodu 1
Finanční výbor se seznámil s předloženým materiálem. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 61 – 62.
Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu 2
Finanční výbor prodiskutoval předložený materiál. Doporučuje zastupitelstvu městské části schválit rozpočtové opatření č. 68 a bere na vědomí rozpočtová opatření č. 63 – 67.
Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu 3
Finanční výbor byl informován o předloženém materiálu. Doporučuje zastupitelstvu městské části schválit rozpočtové opatření č. 69.
Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Dále se finanční výbor zabýval současnou a budoucí ekonomickou situací Sportovního centra Řepy. Členové finančního výboru se jednohlasně shodli na požadavku, aby dozorčí rada důkladně prověřila efektivitu nákladů i za cenu nutnosti častějšího jednání dozorčí rady. Tento krok je vnímán finančním výborem jako podpora a pomoc současnému jednateli při odstraňování chyb způsobených minulým jednatelem.

K bodu 4
Materiál k plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2021 byl projednán.
Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu 5
Finanční výbor probral materiál Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení městskou částí Praha 17 pro rok 2021 a 2022.
Finanční výbor souhlasí s drobnými úpravami, které byly provedeny v Komisi pro sport a volný čas a doporučuje zastupitelstvu městské části tento návrh schválit.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Příští jednání finančního výboru se uskuteční v zasedací místnosti úřadu městské části od 18 hod.
Datum bude upřesněno podle termínů dalšího konání ZMČ Praha 17.

Schválil: Mgr. M. Šoukal v. r.

Zapsala: Ing. P. Kiliánová – tajemnice výboru
V Praze 8. 9. 2021