Jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 6. 12. 2021

Orgán
Finanční výbor
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Mgr. Miroslav Šoukal, Ing. Jan Stupka, p. Jaroslav Hájek, David Števík (4 členi)
Mgr. Alena Kopejtková (starostka městské části)
Omluveni: PhDr. Jindřich Kadlec
Hosté: ------

Místo jednání: Úřad městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy

Usnášeníschopnost: ano

Předseda finančního výboru přivítal přítomné a zahájil jednání.

Program jednání:

  1. Změny rozpočtu k 30. 9. 2021 – DODATEK II.
  2. Změny rozpočtu k 31. 10. 2021
  3. Změny rozpočtu k 30. 11. 2021
  4. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2021
  5. Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2022 pro městskou část Praha 17
  6. Různé

K bodu 1
Finanční výbor se seznámil s předloženým materiálem. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 70 – 77.

Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 2
Finanční výbor prodiskutoval předložený materiál. Bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 78 – 84.

Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 3
Finanční výbor byl informován o předloženém materiálu. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 85 – 91 a doporučuje zastupitelstvu městské části schválit úpravu limitů prostředků na platy a na ostatní platby za provedené práce u příspěvkové organizace Centrum sociálně zdravotních služeb.

Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 4
Materiál k plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2021 byl podiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 5
Finančnímu výboru byl předložen materiál Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2022 pro městskou část Praha 17 a doporučuje zastupitelstvu městské části tento návrh schválit.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 6
Členové finančního výboru požadují:

  • paní ředitelka CSZS předloží pravidla podmínek použití neinvestiční dotace na AT linku s AT poradnou,
  • pan ředitel KC Průhon předloží skutečný počet přepočtených osob v zaměstnaneckém poměru k 30. 9. 2021,
  • pan jednatel společnosti Zdravá Sedmnáctka s. r. o. podá vysvětlení a řádné zdůvodnění nesouladu údajů uvedených ve Výroční zprávě společnosti za rok 2020, údajů v roční závěrce společnosti za rok 2020 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) a v závěrečném účtu MČ Praha 17 za rok 2020.

Na příští jednání finančního výboru budou přizváni:

Mgr. Aleš Koutný – ředitel KC Průhon,
Josef Dirbák – jednatel společnosti Zdravá Sedmnáctka s. r. o.
Ing. Hana Gahai – účetní KC Průhon a společnosti Zdravá Sedmnáctka s. r. o.

Datum jednání finančního výboru bude upřesněno podle termínů dalšího konání ZMČ Praha 17. Výše jmenovaní obdrží pozvánku.

Schválil: Mgr. M. Šoukal
Zapsala: Ing. P. Kiliánová – tajemnice výboru
V Praze 6. 12. 2021