Jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 5. 12. 2022

Orgán
Finanční výbor
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

Přítomni: Ing. Lenka Malinkovičová (STAN pro ŘEPY)
Omluveni: Ing. Jaroslava Šimonová (KDU-ČSL+PLUS), Mgr. Bořek Černovský (Řepy SOBĚ), Ing. Marek Francl (ANO 2021)
Členové rady: Mgr. Miroslav Šoukal (ANO 2021), místostarosta
Tajemnice výboru: Ing. Petra Kiliánová, vedoucí ekonomického odboru
Hosté: ------

Místo jednání: Úřad městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

Usnášeníschopnost: ne

Program jednání:

 1. Zahajovací činnosti finančního výboru
 2. Různé

K bodu 1

Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 17 (dále jen „finanční výbor“) je iniciativním a kontrolním orgánem Zastupitelstva městské části Praha 17 (dále jen „Zastupitelstvo MČ“).
Finanční výbor je zřízen zastupitelstvem na základě § 100 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hlavním městě Praze“).
Hlavní činnosti finančního výboru jsou uvedeny v § 77 a § 78 zákona o hlavním městě Praze. Jedná se o:

 • provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ Praha 17 a
 • plnění dalších úkolů, jimž finanční výbor pověřilo zastupitelstvo MČ Prahy 17.

Finanční výbor zejména:

 • kontroluje dodržování povinností MČ Praha 17 při účelném a hospodárném nakládání s majetkem MČ Praha 17 a povinností při účelném a hospodárném využívání majetku MČ Praha 17,
 • projednává a vyjadřuje se k návrhu rozpočtu MČ Praha 17 a jeho navrženým změnám,
 • kontroluje dodržování rozpočtu MČ Praha 17, − projednává a vyjadřuje se ke střednědobému výhledu rozpočtu MČ Praha 17,
 • projednává a vyjadřuje se ke čtvrtletním výsledkům hospodaření MČ Praha 17,
 • projednává a vyjadřuje se k výsledkům hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 17,
 • projednává Zprávy o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za kalendářní rok (závěrečné účty),
 • předkládá svá stanoviska Zastupitelstvu MČ Praha 17,
 • předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 17 návrhy na zlepšení hospodaření MČ Praha 17 a příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 17,
 • na základě úkolů uložených zastupitelstvem se zabývá připomínkami, návrhy a podněty občanů na hospodaření MČ Praha 17.

Finanční výbor nerozhoduje o čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce.
Členy finančního výboru jmenuje a odvolává zastupitelstvo MČ Praha 17. Finanční výbor má ve volebním období 2022/2026 pět členů.Předsedkyně a čtyři členové.
Finanční výbor je způsobilý usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
Ze své činnosti je výbor odpovědný zastupitelstvu, paní starostce a to jen v rámci její vymezené působnosti.
Zastupitelstvo MČ Prahy 17 pověřuje finanční výbor dalšími úkoly v rámci působnosti výboru.
Z každého zasedání finančního výboru je zpracován „Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17“ (dále jen „zápis), který svým podpisem schvaluje předsedkyně finančního výboru. Zápis obsahuje datum, místo a program jednání. Jsou v něm uvedeny závěry, ke kterým finanční výbor dospěl v rámci projednávání, včetně výsledků hlasování. Vyhotovený zápis obdrží všichni členové finančního výboru a Úřad městské části Praha 17, jehož povinností je tento zápis v nezměněné podobě zveřejnit.
Zápis bude zveřejněn na webových stránkách městské části Praha 17 (www.repy.cz).
Dle informací pana místostarosty bude na nejbližším jednání Zastupitelstva MČ Praha 17 předložen Radou MČ Praha 17 návrh jednacího řádu výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Prahy 17.

K bodu 2

Na prvním jednání finančního výboru byly předsedkyní finančního výboru navrženy základní organizační body:

 • finanční výbor se bude scházet pravidelně, a to vždy týden před jednáním zastupitelstva MČ v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, (předpokládána je středa), od 17:30 hod.,
 • v odůvodněných případech může být finanční výbor svolán na jiný den,
 • finanční výbor bude svoláván písemně, e-mailem, pozvánkou podepsanou předsedkyní finančního výboru,
 • pozvánka bude rozeslána členům výboru a Radě MČ Praha 17 tajemnicí výboru a bude obsahovat datum, místo, čas a program jednání,
 • na jednání finančního výboru mohou být přizvány další osoby, a to pouze s hlasem poradním,
 • činnost finančního výboru řídí předsedkyně výboru,
 • člen finančního výboru omluví svou neúčast na svolaném jednání písemně na e-mail předsedkyně finančního výboru (malinkovicoval@gmail.com) a v kopii tajemnici výboru (petra.kilianova@praha17.cz), s krátkým odůvodněním,
 • e-mailová komunikace s tajemnicí finančního výboru bude v kopii zasílána také předsedkyni finančního výboru.

Dotazy předsedkyně finančního výboru na místostarostu MČ Prahy 17 a tajemnici finančního výboru, které souvisely s činností finančního výboru, byly uspokojivě zodpovězeny.
Datum dalšího jednání finančního výboru bude upřesněn v návaznosti na termín dalšího konání Zastupitelstva MČ Praha 17.

Schválil: Ing. Lenka Malinkovičová
Zapsala: Ing. P. Kiliánová – tajemnice výboru
V Praze 5. 12. 2022