Jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 22. 6. 2020

Orgán
Finanční výbor
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni:
Mgr. Šoukal, PhDr. Kadlec, Ing. Stupka, p. Hájek, PhDr. Synková (starostka městské části), Bíro (místostarosta) (4 členi)

Ing. Kiliánová (tajemnice výboru)

Omluveni:
Ing. Števík

Předseda finančního výboru přivítal přítomné.

Program:

  1. Změny rozpočtu k 31. 5. 2020 - DODATEK
  2. Změny rozpočtu k 30. 6. 2020
  3. Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2019 (závěrečný účet)
  4. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2020
  5. Různé

K bodu 1

Finanční výbor projednal předložený materiál. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 32 - 34.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 2

Finanční výbor se seznámil s předloženým materiálem. Bere na vědomí rozpočtová opatření 35 - 38.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 3

Bylo projednáno celoroční hospodaření (závěrečný účet) městské části za rok 2019.
Byl vznesen dotaz, který se týká ostatních výnosu v hospodářské činnosti, konkrétně bezdůvodného obohacení. Na základě požadavku právního oddělení Kanceláře tajemníka, ze dne 23. března 2018, dochází k tomuto účtování plateb firmy Augmentum s. r. o.. „Vzhledem k tomu, že korporace Augmentum, s. r. o., jakožto bývalý nájemce bez právního důvodu užívá po skončení nájmu od 1. února 2018 dosud předmět ukončeného nájmu, vzniká jí povinnost hradit měsíčně Městské části Praha 17 jakožto bývalému pronajímateli částku ve výši nájemného bez DPH, a to do vyklizení předmětného bývalého nájmu a jeho předání Městské části Praha 17“.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu městské části vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 4

Materiál k plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2020 byl podiskutován.
Člen finančního výboru zpochybnil přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů do běžných výdajů (viz. RO č. 5) byť je tento postup v souladu se „Statutem Fondu obnovy majetku městské části Praha 17“ schváleno Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 17 č. 31 ze dne 22. 3. 2006.
Dotaz k tabulce kapitoly 04 Školství byl zodpovězen. Upravený rozpočet je v souladu se schválenými RO.
Hlasování: pro 3, proti 1, zdržel se 0

K bodu 5

Finanční výbor požaduje po společnosti Zdravá Sedmnáctka s. r. o. rozšířit textovou část Zprávy o hospodaření obdobně jako je tomu u „Hospodářské činnosti“ (viz. textová i tabulková část). Finanční výbor by dále doporučoval uvádět počet zaměstnanců ve fyzickém i přepočteném stavu a čerpání mzdových prostředků rozčlenit na mzdy a ostatní platby za provedenou práci.

Příští jednání finančního výboru se uskuteční v zasedací místnosti úřadu městské části od 18 hod.
Datum bude upřesněn podle termínů dalšího zasedáním ZMČ Praha 17.

Schválil: Mgr. Šoukal – předseda finančního výboru

Zapsala: Ing. Kiliánová P. – tajemnice výboru

V Praze 22. 6. 2020

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 22. 6. 2020