Jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 22. 3. 2023

Orgán
Finanční výbor
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

Přítomni: Ing. Lenka Malinkovičová, předsedkyně, Ing. Jaroslava Šimonová, Mgr. Bořek Černovský, Ing. Marek Francl (4 členové)
Omluveni: ------
Členové rady: Mgr. Miroslav Šoukal, (místostarosta městské části)
Tajemnice výboru: Ing. Petra Kiliánová, vedoucí ekonomického odboru
Hosté: ------

Místo jednání: Úřad městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

Průběh jednání:
Začátek jednání: 17:00 hodin
Konec jednání: 19:05 hodin

Usnášeníschopnost: ANO

Předsedkyně finančního výboru přivítala přítomné a zahájila jednání.

Všichni členové finančního výboru obdrželi před jednáním materiály k bodům programu 2 a 3 elektronickou poštou dne 16. března 2023. Materiály k bodům 5 a 6 byly součástí podkladů pro jednání zastupitelů ze dne 20. března 2023 a paní Ing. Šimonová je obdržela v papírové podobě v době jednání finančního výboru, podkladový materiál - rozšíření bodu 3 o Dodatek, byl členům finančního výboru předán tajemnicí v papírové podobě v průběhu jednání finančního výboru.
Předsedkyně finančního výboru požádala o změnu programu oproti pozvánce a to vložením bodů 1, 4 a 5.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Program jednání výboru byl členy finančního výboru schválen v této podobě:

Program jednání:

  1. Volba místopředsedy finančního výboru
  2. Změny rozpočtu k 28. 2. 2023
  3. Změny rozpočtu k 31. 3. 2023, změny rozpočtu k 31. 3. 2023 – DODATEK
  4. Projednání důvodové zprávy k realizaci DPS
  5. Projednání zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, kultury a ostatních volnočasových aktivit
  6. Různé

K bodu 1
Finanční výbor byl obeznámen s kandidáty na místopředsedu Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 (dále jen místopředseda FV). Došlo ke společné shodě, že místopředsedou FV by měl být člen Zastupitelstva městské části Praha 17. Následně proběhla jeho volba.
Usnesení: Místopředsedou Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 byl zvolen pan Mgr. Bořek Černovský, který s funkcí místopředsedy souhlasil.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1

K bodu 2
Materiál ke Změnám rozpočtu k 28. 2. 2023 byl prodiskutován a dotazy, které se týkaly obdrženého peněžního daru na „Revitalizaci zeleně v oblasti rybníku Prasečák“ a sociálního fondu, který slouží k financování výdajů pro zaměstnance ÚMČ Prahy 17, byly uspokojivě zodpovězeny.
Usnesení:
Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 17
a) se seznámil se Změnami rozpočtu k 28. 2. 2023
b) bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 - 4,
c) souhlasí s předložením Změn rozpočtu k 28. 2. 2023 na jednání ZMČ.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 3
Materiál ke Změnám rozpočtu k 31. 3. 2023 byl prodiskutován a dotazy, které se týkaly přesunu finančních prostředků na zajištění financování parkovací plochy Drahoňovského a zhotovení umělého travního povrchu na víceúčelovém sportovišti v Bazovského ulici, byly uspokojivě zodpovězeny.
Usnesení:
Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 17
a) se seznámil se Změnami rozpočtu k 31. 3. 2023,
b) bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5 - 16,
c) souhlasí s předložením Změn rozpočtu k 31. 3. 2023 na jednání ZMČ.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Členové finančního výboru byli seznámeni s předkládaným materiálem Změny rozpočtu k 31. 3. 2023 – DODATEK. Materiál byl prodiskutován a dotazy, které se týkaly dotačního řízení na nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby, gastrovybavení a provozu hotelu Sportovního centra Řepy, byly zodpovězeny. K rozpočtovému opatření č. 19 týkající se navýšení rozpočtu kapitoly 04 – Školství z finanční rezervy rozpočtu městské části, nebyly finančnímu výboru poskytnuty veškeré podklady potřebné pro přijetí usnesení a z tohoto důvodu finanční výbor toto rozpočtové opatření bere pouze na vědomí.
Usnesení:
Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 17
a) se seznámil se Změnami rozpočtu k 31. 3. 2023 - DODATEK,
b) bere na vědomí rozpočtová opatření č. 17 a 19,
c) souhlasí a doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 18,
d) souhlasí s předložením Změn rozpočtu k 31. 3. 2023 - DODATEK na jednání ZMČ.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 4
Finanční výbor se zabýval Důvodovou zprávou k realizaci investiční akce „Dům s pečovatelskou službou v Praze – Řepích“ (dále jen „DPS“), kde je upozorněno na nutnost zajištění vícezdrojového financování a není doporučováno financování formou úvěru z důvodu možnosti dluhové pasti. Pan místostarosta Šoukal zrekapituloval možnosti dalších zdrojů financování výstavby DPS ve spolupráci s MHMP.
Členka finančního výboru, Ing. Jaroslava Šimonová, upozornila na vyhlášení Výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Ná rodního plánu  obnovy, které vyhlásilo dne 17. 3. 2023 Výzvu č. 31_22_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb. Podporovanými aktivitami jsou výstavba, rekonstrukce a úpravy zázemí pro poskytování ambulantní či terénní služby sociální péče. Maximální výše dotace v případě projektů oprávněných žadatelů spadajících do tzv. veřejného sektoru je podpora poskytována do výše 30 mil. Kč bez DPH. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 15. 11. 2023.
Dotazy ohledně způsobu financování realizace DPS a k uplatnění sazby DPH byly zodpovězeny.

K bodu 5
Pan místostarosta Mgr. Miroslav Šoukal seznámil přítomné s navrhovanými Zásadami pro poskytování dotací v oblasti sportu, kultury a ostatních volnočasových aktivit (dále jen „Zásady“). Předsedkyně finančního výboru vznesla několik připomínek a dotazů k těmto Zásadám, zejména co se týká okruhu žadatelů, vypsaných nových Programů – jejich rozsahu a alokované částky na jeden Program, celkovému objemu finančních prostředků vyčleněných na poskytování dotací dle předkládaných Zásad, období podpory a zejména chybějících kritérií pro hodnocení žádosti. Ing. Šimonová se pozastavila nad vyloučením sociální péče z těchto Zásad a upozornila na nesoulad v požadavcích na způsobilost žadatele u právnické a fyzické osoby.
Finančním výborem byly navrženy úpravy předkládaného materiálu..

K bodu 6
Finanční výbor se zabýval úkolem, který byl finančnímu výboru uložen Usnesením zastupitelstva MČ Prahy 17 ze dne 15. února 2023 - Us ZMČ 000001/2023 - připravit návrh konkrétní metodiky předkládání rozpočtu MČ Praha 17. Finanční výbor se úkolem průběžně zabývá a v současné době existují dvě pracovní verze.

Příští jednání finančního výboru se uskuteční dne 7. června 2023, od 17:00 hod., v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 17. Výše jmenovaní obdrží pozvánku a materiály před jednáním elektronickou poštou.

Schválila: Ing. Lenka Malinkovičová - předsedkyně finančního výboru
Zapsala: Ing. P. Kiliánová – tajemnice výboru
V Praze 22. 3. 2023