Jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 2. 8. 2021

Orgán
Finanční výbor
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Mgr. Miroslav Šoukal, Ing. Jan Stupka, p. Jaroslav Hájek, PhDr. Jindřich Kadlec (4 členi)
Mgr. Alena Kopejtková (starostka městské části)
Omluveni: Ing. David Števík
Hosté: ------
Místo jednání: Úřad městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy

Usnášeníschopnost: ano

Předseda finančního výboru přivítal přítomné a zahájil jednání.

Program jednání:

 1. Změny rozpočtu k 30. 6. 2021 – DODATEK
 2. Změny rozpočtu k 31. 7. 2021
 3. Návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2021
 4. Různé

K bodu 1
Finanční výbor se seznámil s předloženým materiálem. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 39 – 48.

Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 2
Finanční výbor prodiskutoval předložený materiál. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 49 – 60.

Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 3
Finanční výbor byl informován o předloženém materiálu Návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2021 a 2022. Na jednání Rady městské části Praha 17 došlo na str. 2, v Článku IV. Čerpání dotací, v bodě (2) Program I. B k doplnění písmene c). Dotace může být poskytnuta: „na úhradu pronájmů spojených se závodní činností“.

Člen finančního výboru, Ing. Stupka, upozornil na nutné následné úpravy textu:

 • na str. 6, bod (7), písmeno c) „Nepředkládají přílohy uvedené v Článku V., odst. 5 6, písmeno a), b), c), d), e)“,
 • a na str. 8, Článek VIII., bod (3) „V případě povinných příloh, uvedených v Článku V., odst. 5 6, může…“.

Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu městské části tento návrh schválit.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 4
a) Dále bylo diskutováno o únosné výši odpuštění nájemného za nájem prostor sloužících k podnikání, které jsou ve svěřené správě městské části Praha 17. Členové finančního výboru se jednohlasně ztotožňují s návrhem ve výši 30%.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

b) Také se probírala současná situace soudního rozhodnutí žaloby na náhradu způsobené škody s firmou Augmentum s. r. o.

c) Znovu byla otevřena problematika zásad sestavování rozpočtu na rok 2022. Tato otázka byla řešena již na zasedání finančního výboru dne 19. 4. 2021 (za přítomnosti bývalé paní starostky), kdy předseda finančního výboru připravil níže uvedené nejdůležitější zásady, které jsou nutné zohlednit při sestavování Návrhu rozpočtu na rok 2022[1]:

 1. Provozní hospodaření:
  • Snížit provozní výdaje, ideálně alespoň o 10%, a zmrazit je na dva roky.
  • Snížit příspěvky všem spolkům a organizacím. (Ideální je na nižší úroveň než v letech 2016/2017. Na tyto roky totiž krize zřejmě srazí veřejné rozpočty, včetně dopadů daňového balíčku.)
  • Zvýšit příjmy, tedy hlavně ceny za veškeré služby rozpočtu. Věnovat pozornost oblasti ceny nájmů atd.
  • Neprodleně vyřešit dlouhodobou ztrátovost spol. Zdravá Sedmnáctka s. r. o.
 2. Zvýšení likvidity:
  • Rozpustit fondy, zejména nařídit příspěvkovým organizacím rozpuštění fondů na nákupy techniky, investice, opravy a do provozu, tím šetřit rozpočtové výdaje veřejného rozpočtu.
  • Případně provádět prodej nepotřebného majetku.
 3. Šetřit nemalé prostředky rychlejší realizací investic
 4. Dosáhnout vyššího zapojení dotací. Využít větší šance k získání dotací.

Příští jednání finančního výboru se uskuteční v zasedací místnosti úřadu městské části od 18 hod.

Datum bude upřesněno podle termínů dalšího konání ZMČ Praha 17.

Schválil: Mgr. M. Šoukal
předseda finančního výboru

Zapsala: Ing. P. Kiliánová – tajemnice výboru

V Praze 2. 8. 2021


[1] Článek z Moderní obce od Ing. Luďka Tesaře (ekonom, který se od roku 1998 specializuje na veřejné rozpočty a veřejnou správu).