Jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 19. 4. 2021

Orgán
Finanční výbor
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni:
Mgr. Miroslav Šoukal, Ing. Jan Stupka, p. Jaroslav Hájek, (3 členi)
PhDr. Jitka Synková (starostka městské části)
Ing. Petra Kiliánová (tajemnice výboru)

Omluveni:
Ing. David Števík, PhDr. Jindřich Kadlec

Hosté:
------

Místo jednání:
Úřad městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy

Usnášeníschopnost: ano

Předseda finančního výboru přivítal přítomné a zahájil jednání.

Program:

 1. Změny rozpočtu k 28. 2. 2021
 2. Změny rozpočtu k 31. 3. 2021
 3. Změny rozpočtu k 30. 4. 2021
 4. Různé

K bodu 1

Finanční výbor projednal předložený materiál. Bere na vědomí rozpočtová opatření 1 – 4.
Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

K bodu 2

Finanční výbor se seznámil s předloženým materiálem. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5 – 20.
Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

K bodu 3

Finanční výbor byl informován o předloženém materiálu. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 21 – 24.
Předseda finančního výboru vyslovil nesouhlas s rozpočtovým opatřením č. 24, především s jeho výší a neexistencí konkrétního plánu čerpání. Člen finančního výboru, Ing. Stupka, se kriticky vyjádřil k podání kasační stížnosti a výši výdajů za právní služby.
Materiál byl prodiskutován a dotazy byly zodpovězeny.
Hlasování: pro 2, proti 1 (pouze proti rozpočtovému opatření č. 24), zdržel se 0

K bodu 4

Předseda finančního výboru připravil níže uvedené nejdůležitější zásady, které jsou nutné zohlednit při sestavování Návrhu rozpočtu na rok 2022[1]:

 • Provozní hospodaření:
  • Snížit provozní výdaje, ideálně alespoň o 10%, a zmrazit je na dva roky.
  • Snížit příspěvky všem spolkům a organizacím. (Ideální je na nižší úroveň než v letech 2016/2017. Na tyto roky totiž krize zřejmě srazí veřejné rozpočty, včetně dopadů daňového balíčku.)
  • Zvýšit příjmy, tedy hlavně ceny za veškeré služby rozpočtu. Věnovat pozornost oblasti ceny nájmů atd.
  • Neprodleně vyřešit dlouhodobou ztrátovost spol. Zdravá Sedmnáctka s. r. o.
 • Zvýšení likvidity:
  • Rozpustit fondy, zejména nařídit příspěvkovým organizacím rozpuštění fondů na nákupy techniky, investice, opravy a do provozu, tím šetřit rozpočtové výdaje veřejného rozpočtu.
  • Případně provádět prodej nepotřebného majetku.
 • Šetřit nemalé prostředky rychlejší realizací investic
 • Dosáhnout vyššího zapojení dotací. Využít větší šance k získání dotací.

Příští jednání finančního výboru se uskuteční v zasedací místnosti úřadu městské části od 18 hod.
Datum bude upřesněn podle termínů dalšího konání ZMČ Praha 17.

Schválil: Mgr. Šoukal, předseda finančního výboru

Zapsala: Ing. Kiliánová P. – tajemnice výboru
V Praze 19. 4. 2021


[1] Článek z Moderní obce od Ing. Luďka Tesaře (ekonom, který se od roku 1998 specializuje na veřejné rozpočty a veřejnou správu).