Jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 18. 5. 2020

Orgán
Finanční výbor
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni:

Mgr. Šoukal, PhDr. Kadlec, Ing. Stupka, p. Hájek, Ing. Števík PhDr. Synková (starostka městské části), Bíro (místostarosta) (5 členů)
Ing. Kiliánová (tajemnice výboru)

Omluveni: ----

Předseda finančního výboru přivítal přítomné.

Program:

  1. Změny rozpočtu k 29. 2. 2020
  2. Změny rozpočtu k 31. 3. 2020
  3. Změny rozpočtu k 30. 4. 2020
  4. Změny rozpočtu k 31. 5. 2020
  5. Návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020
  6. Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020
  7. Různé

K bodu 1

Finanční výbor projednal předložený materiál. Bere na vědomí rozpočtová opatření 1 - 9.
Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu 2

Finanční výbor se seznámil s předloženým materiálem. Bere na vědomí rozpočtová opatření 10 - 14.
Předklad byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu 3

Finančnímu výboru byl předložen Návrhem střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 17 na roky 2021 až 2025.
Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu městské části Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ke schválení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu 4

Finanční výbor se obeznámil s předloženým materiálem. Bere na vědomí rozpočtová opatření 30 - 31.
Předklad byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu 5

Finanční výbor byl informován o předloženém materiálu Návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020.
Předklad byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu městské části tento návrh schválit.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu 6

Finanční výbor prodiskutoval materiál Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení městskou částí Praha 17 pro rok 2020. Došlo k důkladné kontrole budoucích příjemců – jejich členové, klienti či fyzické osoby bydlí na Praze 17, popřípadě realizované akce budou probíhat na naší městské části.
Finanční výbor se zabýval opravenou žádostí o dotaci od Venio – klášter benediktinek, Opatství Proměnění Páně, v které došlo k opravě výše požadované dotace na 150 000,00 Kč. Na základě zaslané opravené žádosti doporučuje finanční výbor zastupitelstvu městské části upravit tabulku č. 4, a to navýšením dotace tomuto opatství na 100 000,00 Kč.
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu městské části tento návrh schválit.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu 7

Finanční výbor žádá o předložení Výroční zprávy od společnosti „Zdravá sedmnáctka“.
Opakovaně finanční výbor požaduje od společnosti „Zdravá sedmnáctka“ pravidelné zasílání čtvrtletního rozboru hospodaření všem členům finančního výboru. Po ukončení každého čtvrtletí (vždy do 20. následujícího měsíce) předloží jednatel společnosti na ekonomický odbor (Ing. Kiliánové) podklady k vyhodnocení hospodaření. Ekonomický odbor seznámí s tímto materiálem finanční výbor.
Dále finanční výbor žádá od společnosti „Zdravá sedmnáctka“ neprodlené vypracování ekonomické analýzy na provozy, které se týkají restaurace a hotelu ve Sportovním centru Řepy, ve výhledu 5 let.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Příští jednání finančního výboru se uskuteční v zasedací místnosti úřadu městské části od 18 hod.
Datum bude upřesněn podle termínů dalšího zasedáním ZMČ Praha 17.

Schválil: Mgr. Šoukal – předseda finančního výboru

Zapsala: Ing. Kiliánová P. – tajemnice výboru

V Praze 18. 5. 2020

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 18. 5. 2020