Jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 14. 6. 2021

Orgán
Finanční výbor
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Mgr. Miroslav Šoukal, Ing. Jan Stupka, p. Jaroslav Hájek, Ing. David Števík, (4 členi)
Mgr. Alena Kopejtková (starostka městské části)

Omluveni: PhDr. Jindřich Kadlec

Hosté: ------

Místo jednání: Úřad městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy

Usnášeníschopnost: ano

Předseda finančního výboru přivítal přítomné a zahájil jednání.

Doplněný program:

  1. Změny rozpočtu k 30. 4. 2021 (tento materiál byl projednán FV dne 10. 5. 2021)
  2. Změny rozpočtu k 31. 5. 2021
  3. Změny rozpočtu k 30. 6. 2021
  4. Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2020 (závěrečný účet)
  5. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2021
  6. Různé

K bodu 1
Dne 10. 5. 2021 se finanční výbor zabýval předloženým materiálem. Vzal na vědomí rozpočtová opatření č. 25 a 26.
Materiál byl prodiskutován.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 2
Finanční výbor jednal o RO č. 27 dne 10. 5. 2021. Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo toto rozpočtové opatření dne 13. 5. 2021 usnesením č. 20/2021.
Finanční výbor se seznámil s předloženým materiálem. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 28 – 32.
Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 3
Finanční výbor prodiskutoval předložený materiál. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 33 – 38.
Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 4
Bylo projednáno celoroční hospodaření (závěrečný účet) městské části za rok 2020.
Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu městské části vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 5
Materiál k plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2021 byl podiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Finanční výbor bere tento materiál na vědomí.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 6
Dále se diskutovalo o způsobu užívání majetku městské části ve Sportovním centru Řepy.

Příští jednání finančního výboru se uskuteční v zasedací místnosti úřadu městské části od 18 hod.
Datum bude upřesněno podle termínů dalšího konání ZMČ Praha 17.

Schválil: Mgr. M. Šoukal
předseda finančního výboru

Zapsala: Ing. P. Kiliánová – tajemnice výboru
V Praze 14. 6. 2021