Jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 13. 2. 2023

Orgán
Finanční výbor
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

Přítomni: Ing. Lenka Malinkovičová (STAN pro ŘEPY) - předsedkyně, Ing. Jaroslava Šimonová (KDU-ČSL+PLUS), Mgr. Bořek Černovský (Řepy SOBĚ) (3 členové)
Omluveni: Ing. Marek Francl (ANO 2021)
Členové rady: Mgr. Miroslav Šoukal, (místostarosta městské části)
Tajemnice výboru: Ing. Petra Kiliánová, vedoucí ekonomického odboru
Hosté: ------

Místo jednání: Úřad městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

Průběh jednání:
Začátek jednání: 17:00 hodin
Mgr. Bořek Černovský odešel v 19:09 hodin,
Mgr. Miroslav Šoukal odešel v 19:29 hodin.
Konec jednání: 20:00 hodin

Usnášeníschopnost:
od 17:00 hodin do 19:09 hodin ANO,
od 19:09 do 20:00 hodin NE.

Program jednání:

  1. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2022
  2. Změny rozpočtu k 30. 11. 2022 – DODATEK
  3. Změny rozpočtu k 31. 12. 2022
  4. Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2023
  5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 – 2028
  6. Různé

K bodu 1
Materiál k plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2022 byl prodiskutován a dotazy, které se týkaly fondu obnovy majetku, čerpání kapitálových výdajů a příplatků mimo základní kapitál pro společnost Zdravá Sedmnáctka s.r.o. byly zodpovězeny.

Usnesení:
Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 17
a) se seznámil se Zprávou o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2022,
b) bere Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2022 na vědomí,
c) souhlasí s předložením Zprávy o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2022 na jednání ZMČ.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

K bodu 2
Materiál ke Změnám rozpočtu k 30. 11. 2022 – DODATEK byl prodiskutován a dotaz, který se týkal rozpočtového opatření č. 92, byl uspokojivě zodpovězen.
Usnesení:
Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 17
a) se seznámil se Změnami rozpočtu k 30. 11. 2022 - DODATEK,
b) bere na vědomí rozpočtová opatření č. 92 - 98,
c) souhlasí s předložením Změn rozpočtu k 30. 11. 2022 - DODATEK na jednání ZMČ.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

K bodu 3
Materiál ke Změnám rozpočtu k 31. 12. 2022 byl prodiskutován a dotazy, které se týkaly rozpočtových opatření č. 104 a 105 (objektu v Karlovarské ulici) a RO č. 113 byly zodpovězeny.
Usnesení:
Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 17
a) se seznámil se Změnami rozpočtu k 31. 12. 2022,
b) bere na vědomí rozpočtová opatření č. 99 - 117,
c) souhlasí s předložením Změn rozpočtu k 31. 12. 2022 na jednání ZMČ.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0
Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 17 přestal být usnášeníschopný v 19:09 hodin, kdy z jednání odešel jeden z členů.

K bodu 4
Mgr. Šoukal, místostarosta městské části, podal informace k předkládanému návrhu rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2023. Dotazy, které se týkaly dofinancování výkonu státní správy, pomoci pražským domácnostem, účelové dotace z odvodu z VHP a výnosu daně z technických her, byly uspokojivě zodpovězeny. Projednány byly i plánované běžné výdajetýkající se sociální oblasti (osobní asistence, pečovatelská služba), kde došlo ke snížení plánovaných výdajů oproti rozpočtu v roce 2022.
Podrobněji byly projednány body návrhu rozpočtu týkající se financování plánované výstavby Domu s pečovatelskou službou, kde je předpoklad, že v letošním roce bude podepsána smlouva se zhotovitelem. Dle členek výboru návrh rozpočtu v předložené podobě neřeší celkové financování realizace této stavby. Dalším, podrobněji projednávaným bodem, byl schodek mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji, kde by dle členek výboru mohlo dojít k úpravám (snížení) plánovaných běžných výdajů.
Do diskuse nad projednávaným návrhem se v průběhu jednání zapojili všichni přítomní.
Hlasování: NEHLASOVÁNO
finanční výbor nebyl usnášeníschopný.
Jednání finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 v 19:29 hodin opustil pan místostarosta.

K bodu 5
Finančnímu výboru byl předložen Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 17 na roky 2024 až 2028.
Materiál byl prodiskutován a vznesené dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: NEHLASOVÁNO
finanční výbor nebyl usnášeníschopný.

K bodu 6
Členky finančního výboru vznesly požadavek na zpracování plnění rozpočtu a návrhu rozpočtu formou kontingenčních tabulek, s možností rozklíčování jednotlivých kapitol a paragrafů, protože dokumenty týkající se rozpočtu jsou v textovém formátu pro uživatele nepřehledné a velice náročné na vyhodnocení.
Jednání finančního výboru bylo ukončeno ve 20:00 hodin.
Datum dalšího jednání finančního výboru bude upřesněno podle termínů konání ZMČ Praha 17. Výše jmenovaní obdrží pozvánku a materiály před jednáním elektronickou poštou.

Schválila: Ing. Lenka Malinkovičová - předsedkyně finančního výboru
Zapsala: Ing. P. Kiliánová – tajemnice výboru
V Praze 13. 2. 2023