Jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 10. 5. 2021

Orgán
Finanční výbor
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Mgr. Miroslav Šoukal, Ing. Jan Stupka, p. Jaroslav Hájek, PhDr. Jindřich Kadlec (4 členi)

Omluveni: Ing. David Števík, PhDr. Jitka Synková (starostka městské části)

Hosté: ------

Místo jednání: Úřad městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy

Usnášeníschopnost: ano

Předseda finančního výboru přivítal přítomné a zahájil jednání.

Doplněný program:

  1. Změny rozpočtu k 31. 5. 2021
  2. Změny rozpočtu k 30. 4. 2021 – DODATEK
  3. Různé

K bodu 1
Finanční výbor projednal předložený materiál, rozpočtové opatření 27.
V souvislosti s „Vyřízení námitek proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole/ č. j. MHMP 131259/2021 ze dne 01. 02. 2021 by mělo dojít k vratce finančních prostředků ve výši 4 344,9 tis. Kč na základě kontroly projektu, č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000088 „Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru“ podporovaného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, v období udržitelnosti a kontroly plnění indikátorů vyplývající ze smlouvy o financování, kontrolní orgán uložil městské části Praha 17 finanční odvod ve výši 100% již vyplacené částky finanční podpory tj. 4 344 888,20 Kč.
V roce 2018 došlo k vratce finančních prostředků ve výši 1 057 tis. Kč v souvislosti s ukončením projektu, který byl realizován.
Na základě Závěrečného vyúčtování projektu došlo k vrácení nevyčerpané částky z přijaté dotace.
Vyúčtování projektu:
5 401 904,57 Kč přijatá dotace
4 344 888,20 Kč schválené způsobilé výdaje bez spolufinancování příjemce
- 1 057 016,37 Kč nevyužitá část dotace (vratka přeplatku dotace)

Zastupitelstvo městské části Praha 17 bude jednat o schválení.
Materiál byl prodiskutován a bylo konstatováno, že vratka MHMP je oprávněná
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Dále finanční výbor doporučuje projednat záležitost s právním odborem o možnosti vymáhat tuto částku na současném nájemci společnosti Augmentum.
Hlasování: pro 3, proti 1 (Mgr. Šoukal), zdržel se 0
Předseda finančního výboru naopak vyzývá odpovědné osoby za tuto dotaci, aby z důvodu jejího vracení vyvodili osobní zodpovědnost.

K bodu 2
Finanční výbor se seznámil s předloženým materiálem. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 25 a 26.
Materiál byl prodiskutován.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 3
a) Tajemnice finančního výboru prostřednictvím předsedy finančního výboru upozornila na skutečnost, že pan ředitel Ing. Štěrba nereaguje na opakované žádosti o zaslání „Výroční zprávy společnosti Zdravá Sedmnáctka s. r. o.“ za rok 2020, kterou potřebuje pro zpracování Závěrečného účtu MČ Praha 17. Dále je třeba, od pana ředitele, do závěrečného účtu získat odpovědi na níže položené otázky:
roční obrat za rok 2020 bez DPH:
hospodářský výsledek:
základ daně zaokr.:
mínus nedaň. náklady:
mínus daň z přijmu PO:
závěrku DR schválila ……
Také byl pan ředitel žádán o rozšíření textové části Zprávy o hospodaření za Ï. čtvrtletí 2021 o počty zaměstnanců ve fyzickém i přepočteném stavu a čerpání mzdových prostředků rozčlenit na mzdy a ostatní platby za provedenou práci. Dále nemáme k dispozici sdělení o zůstatku na bankovních účtech k 31. 3. 2021 a informaci o závazcích společnosti a celkové zhodnocení současné ekonomické situace.

b) Finanční výbor doporučuje opětovně se zabývat možností bezhotovostních plateb na Úřadu městské části Prahy 17 (jedná se např. správní poplatky apod.)
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Příští jednání finančního výboru se uskuteční v zasedací místnosti úřadu městské části od 18 hod.
Datum bude upřesněno podle termínů dalšího konání ZMČ Praha 17.

Schválil: Mgr. M. Šoukal
předseda finančního výboru

Zapsala: Ing. P. Kiliánová – tajemnice výboru
V Praze 10. 5. 2021