9. zasedání Komise kultury a vzdělávání

Orgán
Komise pro kulturu a vzdělávání
Číslo jednání
9
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Účastnili se:
Josef Dirbák
Mgr. Petr Gruber
Bc. Ivana Rousková
Mgr. Olga Ryšavá

Omluveni:
JUDr. Věra Havlíčková
Mgr. Alena Kopejtková
Mgr. Miroslav Šoukal
(Prezenční listina je k dispozici u tajemníka komise Mgr. N. Zemanové)

Program:

  1. Zahájení
  2. Shrnutí dosavadní činnosti v roce 2020
  3. Kultura a vzdělávání v období nouzového stavu a po něm.
  4. Aktivity spojené s výročím 400 let od Bitvy na Bílé Hoře
  5. Diskuze
  6. Závěr

Průběh jednání:

Předseda Josef Dirbák přivítal přítomné a požádal členy komise o souhlas s vložením bodu – Přemístění sochy z ulice Bendova. Přítomní členové souhlasili.

Byla instalována nová knihobudka na vytipovaném místě u polikliniky. Je to frekventované místo a je využíváno. Do budoucna je otevřená možnost instalace dalšího objektu v jiné části sídliště.
Jednání k přípravám připomenutí výročí bitvy na Bílé hoře byla zpožděna nastavením vládních opatření. Obnovena byla v květnu, kdy paní starostka přislíbila zajištění spolupráce s Městskou policií, Policií ČR a dalšími dotčenými. Bude svoláno společné jednání.
Nově byl navázán kontakt s panem Rytířem, který je jedním z organizátorů akce “1620 Cesta k porážce“. Organizují ji např. Muzeum TGM Rakovník, FF UHK a další. Bitvami u Rakovníka 27.10. – 6.11.1620 střetnutí začalo. K připomenutí bude realizováno jedno ze střetnutí dne 31.10.2020 a poté pochod vojska na Bílou horu ve dnech 5. – 7.11.2020, kterého se může zúčastnit každý. Ukončením bude 8.11.2020 Pieta za padlé (vzpomínková akce) nedaleko mohyly na Bílé Hoře. Bližší informace najdete na www.1620.cz
Zástupkyně kláštera benediktinek z areálu Poutního místa Panny Marie Vítězné sestra Petra Pavlíčková při setkáních s předsedou komise informovala o získání příspěvku z grantu MČ Praha 17 za účelem realizace programu připomenutí výročí bitvy na Bílé hoře. V žádosti byl omylem uveden nižší požadavek, ale záležitost se ještě podařilo dořešit na potřebnou úroveň v rámci zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17. V srpnu proběhne první akce v areálu – Poutní slavnosti (3 dny) s doprovodným programem pro veřejnost (koncerty, dílny). Další akcí je Zažít Řepy Jinak dne 5.9.2020, která proběhne ve spolupráci s obyvateli Bílé Hory na osvědčeném místě. Areál Poutního místa Panny Marie Vítězné otevřou také sestry benediktinky. Dne 15.9.2020 je v plánu zahájení výstavy k výročí bitvy na Bílé hoře.
Na přípravách se dále podílí 1. oddělení Národního archivu, k jehož práci se váže tvorba tiskopisu k výstavě. Sestry zamýšlejí realizovat animovaný film, ve kterém chtějí využít modely z výstavy, a tak ukázat Poutní místo Panny Marie Vítězné v proměnách času. Podklady k těmto proměnám byly nalezeny přímo v kopuli kostela při rekonstrukci.
Dne 22.10.2020 bude mít přednášku pan Olivier Chaline, autor knihy „Bílá hora“. Je otázkou, jak dlouhý bude jeho pobyt v ČR a zda by mohl vystoupit ještě jednou v KC Průhon.
Pan předseda poděkoval všem ředitelkám a pedagogům za zajištění vzdělávání v době uzavření škol i nyní. Za sebe by uvítal ještě více online výukových přenosů. Situace ukázala, že vybavení pedagogů a škol kvalitními počítači je stále nedostatečné. Naopak počítačových programů a vysílání ČT bylo dostatek. Vzájemnou pomoc mezi sebou si poskytovaly rovněž děti samy v rámci rodin či přátelských skupin. Výborná byla online výuka v ZUŠ.
Mnoho rodin a škol zajišťovalo šití roušek pro seniory, které byly předávány CSZS.

V ulici Bendova, téměř u polikliniky je v hájku skryta socha B. Bendy „Po lázni“. Tento umělec byl členem spolku Mánes. Od smrti jeho zakladatele, J. Mánesa, uplyne letos 200 let. V Řepích je 16 ulic pojmenovaných po umělcích tohoto spolku. Podněty pro nové umístění sochy jsou tři:

  1. začátek ul. Bendova u červených hodin – poměrně zaplněné místo, socha by nevynikla
  2. před KC Průhon – je plánována revitalizace okolí, a proto není jasné, kde by socha mohla být umístěna
  3. náměstíčko u SC Řepy – má potenciál do budoucna, mohou se zde konat tradiční akce a časem by u sochy mohla být i tematická fontánka

Přítomní členové se shodli na podpoře varianty 3.

Paní Rousková v diskusi seznámila členy s aktivitami Komunitního spolku Řepy – zahrada již byla 30.5.2020 otevřena, od této doby přibylo 10 nových členů spolku. Do zahrady chodí pomáhat i občané nečlenové. Probíhají zde setkání s workshopy a do budoucna by se měla konat pravidelně ve středu.

V Praze dne: 18.6. 2020
Zapsala: Zemanová
Schválil: J. Dirbák
Ověřila: Bc. Ivana Rousková

Zápis z 9. zasedání Komise kultury a vzdělávání