7. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb

Orgán
Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb
Číslo jednání
7
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni – členové komise:
Mgr. Monika Čermáková, JUDr. Věra Havlíčková, MUDr. Antoine Katra, Bc. Ivana Rousková, MUDr. Kateřina Pekárková

Omluveni:
p. Vladimír Hejnic, PhDr. Jindřich Kadlec

Další účastníci – hosté:
Ing. Jaroslava Šimonová, radní pro sociální oblast Prahy 17

Průběh jednání:

 • Předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková přivítala všechny přítomné a seznámila přítomné s programem komise. Sdělila, že bod č. 3 a 4 z programu jednání komise bude převeden na příští jednání komise.

Průběh hlasování:

pro

proti

zdržel se hlasování

5

0

0

Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb souhlasí s převedením bodu č.3 a 4 z programu jednání komise na příští 8. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb.

 • Předsedkyně komise Mgr. Čermáková požádala přítomné členy komise o odsouhlasení zápisu z 6. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb, které se uskutečnilo dne 4.11.2019.

Průběh hlasování:

pro

proti

zdržel se hlasování

5

0

0

Přítomní členové sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb souhlasí se zněním zápisu z 6. jednání této komise.

 • Mgr. Čermáková požádala přítomné členy o volbu ověřovatele zápisu Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb. MUDr. Antoine Katra přijal návrh na ověřovatele zápisu.

Průběh hlasování:

pro

proti

zdržel se hlasování

5

0

0

Ověřovatelem zápisu Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb byl zvolen MUDr. Antoine Katra.

 • Předsedkyně komise Mgr. Čermáková předala slovo paní Kohoutové, DiS. z Úřadu práce, která sdělila, že by bylo vhodné v rámci informovanosti občanů MČ Praha 17 uveřejnit článek do Řepské 17, ohledně přehledu, kam se občané mohou obrátit při řešení obtížných životních situacích. Do 10.12.2019 předá Mgr. Čermákové informace ke zveřejnění článku za Úřad práce paní Kohoutová, Dis. a za odbor sociálních věcí Bc. Císařová.
 • Předsedkyně komise Mgr. Čermáková předala slovo radní MČ Praha 17 pro sociální oblast Ing. Šimonové, která sdělila, že Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova, z.s. si jako každý rok požádal na rok 2020 o dotaci na poskytování osobní asistence. Ing. Šimonová se na komisi obrátila, aby se hlasem poradním k této žádosti členové komise vyjádřili. Zároveň předala přítomným členům komise přehled o výši finanční podpory ostatním poskytovatelům osobní asistence v Praze, ze strany MPSV a HMP.
  Předsedkyně komise Mgr. Čermáková předala slovo Mgr. Krásové, ředitelce osobní asistence Klubu občanů bezbariérového domu Vondroušova a paní Divišové, které informovaly členy komise o způsobu poskytování a financování osobní asistence v bezbariérovém domě Vondroušova 1193, 1194.
  Mgr. Čermáková poděkovala paní Mgr. Krásové a paní Divišové za poskytnuté informace.
  K tomuto bodu proběhla diskuse.
  Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb doporučuje MČ Praha 17 finančně podpořit žádost Klubu občanů bezbariérového domu Vondroušova, z.s.  za využití všech dalších možností financování služby.
 • Mgr. Čermáková dále předala slovo radní MČ Praha 17 pro sociální oblast Ing.  Šimonové, která seznámila členy komise s aktuální situací ohledně výstavby DPS na Praze 17 a s plánovaným rozpočtem na sociální oblast v roce 2020.
 • Předsedkyně komise opět předala slovo radní MČ Praha 17 pro sociální oblast Ing. Šimonové, která seznámila přítomné členy komise ohledně možnosti zapojení městské části Praha 17 do projektu „Seniorská obálka“. Sdělila, že tento projekt je pod záštitou MPSV a Ministerstva zdravotnictví. Ing. Šimonová předala přítomným členům komise informace ohledně pravidel pro využití a vyplnění „seniorské obálky“.
  K tomuto bodu proběhla diskuse.
  Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb doporučuje MČ Praha 17 zabývat se realizací projektu „Seniorská obálka“.
 • Mgr. Monika Čermáková sdělila termín dalšího jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb, které se uskuteční v pondělí 16.12.2019 v 17.30 hodin.

Závěrem předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Vyhotovil: Bc. Jana Císařová, tajemnice komise, dne 14.11.2019
Schválila: Mgr. Monika Čermáková, předsedkyně komise, dne 15.11. 2019
Ověřil: MUDr. Antoine Katra, dne 15.11. 2019

Stáhněte si Zápis z 7. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb.pdf