6. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City

Orgán
Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City
Číslo jednání
6
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Předseda komise: Ing. arch. Michal Štěpař
Přítomni: doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Ing. Mária Szitányiová, Ing. Ingrid Růžičková – členové komise, Ing. Vladimíra Šrámková – tajemnice komise, veřejnost
Omluveni: Mgr. Lukáš Pokorný, Mgr. Silvie Malíková, Oldřich Staněk

Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City Rady městské části Praha 17 je usnášení schopná.

Program:

  1. Umístění druhé knihobudky – společné jednání s Komisí kultury a vzdělávání
  2. Kontrola zápisu, schválení programu a ověřovatele zápisu
  3. Žádost společnosti euroAWK o uzavření nájemní smlouvy k pozemkům ve správě městské části za účelem umístění a provozování velkoplošných reklamních panelů
  4. Průběžné informace k probíhajícím projektům
  5. Různé

Předseda Komise kultury a vzdělávání, pan Josef Dirbák, přivítal všechny přítomné a zahájil společné jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City a Komise kultury a vzdělávání Rady městské části Praha 17.

J. Dirbák seznámil členy obou komisí s výsledky ankety o umístění druhé knihobudky na území městské části. Z původních 11 návrhů vybrali členové Komise kultury a vzdělávání 4 místa, která byla předložena občanům společně s možností navrhnout místo vlastní. Anketu bylo možné vyplnit písemně (časopis Řepská sedmnáctka) i elektronicky (webové stránky MČ Praha 17 a KC Průhon). Navržená místa:

  1. Španielova ulice – prostor před ZŠ Jana Wericha
  2. Bazovského ulice – prostor vedle Polikliniky Řepy
  3. Laudova ulice – prostor před ZŠ Laudova
  4. Ulice U Boroviček – Bílá Hora, prostor vedle Bikrosové dráhy a KD Bílá Hora
  5. návrh spoluobčanů

Ankety se zúčastnilo celkem 159 lidí, z toho 125 online a 34 papírovou formou. Každý z účastníků mohl zaškrtnout více preferovaných míst. Vyhodnocení výsledků ankety je shrnuto v přiložené tabulce.

Varianta

Papírová anketa

Online anketa

Celkem

Počet hlasů

1. Španielova ulice – prostor před ZŠ J. Wericha

10

54

64

2. Bazovského ulice – prostor vedle Polikliniky Řepy

14

50

64

3. Laudova ulice – prostor před ZŠ Laudova

10

21

31

4. Ulice U Boroviček – Bílá Hora, prostor
vedle Bikrosové dráhy a KD Bílá Hora

0

10

10

5. Jiné (vlastní návrh)

3

7

10

Celkem

37

142

179

 

Vlastní návrhy:

 

uvnitř KC Průhon / zamykat na noc

4

Ovus/Billa

2

Spodní část Řep (návrh na 3. knihobudku)

1

Čistovická (před restaurací U Čechů – bus zastávka)

1

ulice Makovského

1

u ZŠ genpor. Františka Peřiny

1

Celkem

10

Ing. arch. M. Štěpař konstatoval, že výsledky rámcově odpovídají rozložení obyvatel v městské části. Po krátké diskusi, ve které byla probrána pozitiva i negativa některých lokalit, bylo přikročeno k hlasování o umístění druhé knihobudky. Členové obou komisí se jednomyslně shodli na umístění druhé knihobudky v Bazovského ulici – prostor vedle Polikliniky Řepy.

Na otázku ohledně možnosti zajištění knihobudky zámkem odpověděl Bc. Martin Roith, realizátor stávající knihobudky, který přítomným vysvětlil, že by tak byla popřena základní služba knihobudky, a to umožnění přístupu ke knihám komukoliv a kdykoliv.

2. Kontrola zápisu, schválení programu a ověřovatele zápisu

Proběhlo schválení programu jednání a odsouhlasení zápisu z 5. jednání komise ze dne 11.9.2019.

Do funkce ověřovatele zápisu byla zvolena Ing. Mária Szitányiová.

3. Žádost společnosti euroAWK o uzavření nájemní smlouvy k pozemkům ve správě městské části za účelem umístění a provozování velkoplošných reklamních panelů

Společnost euroAWK s.r.o., se sídlem Babákova 2390/2, Chodov se obrátila na MČ Praha 17 se žádostí na uzavření nájemní smlouvy do 31.12.2022 za účelem umístění a provozování 3 kusů reklamních zařízení, každé o rozměrech výlepové plochy 5,1 m x 2,4 m, na pozemcích parc. č. 1474/1, 1477, k.ú. Řepy, při ulici Plzeňská. Pozemky jsou svěřeny do správy MČ Praha 17.

Komise pro výše uvedený záměr hlasovala s plným počtem hlasů proti a doporučuje Radě městské části nesouhlasit s pronájmem pozemků parc. č. 1474/1, 1477 v k.ú. Řepy za účelem provozování velkoplošných reklamních panelů. Komise dále doporučuje v maximální možné míře omezovat přítomnost velkoplošných reklamních panelů na území městské části, neboť nepřináší žádnou přidanou hodnotu, podporují dopravní charakter prostoru a snižují bezpečnost provozu, vytváří vizuální smog a celkově degradují charakter a funkci veřejného prostoru v obytném území.

4. Průběžné informace k probíhajícím projektům

4.1. Urbanistická studie na území v lokalitě Slánská a Makovského

Ing. arch. M. Štěpař informoval přítomné o dalším vývoji ve zpracování urbanistické studie na centrální část Řep v oblasti mezi čerpací stanicí při ulici Slánská, obchodním centrem a zastávkou MHD Slánská. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy vypsal v říjnu výběrové řízení na zpracovatele studie. Do konce letošního roku se předpokládá odevzdání analytické části, do konce dubna příštího roku odevzdání návrhové části.

4.2. Květinová louka

Ing. arch. M. Štěpař informoval komisi o výběru vhodné lokality pro založení květinové louky. Lokalita se nachází při ulici Žalanského, na části louky před hlavní budovou úřadu, a byla vybrána ve spolupráci s Mgr. Davidem Zlatým, vedoucím odboru životního prostředí a dopravy. Pozemek je svěřen do správy MČ Praha 17.

4.3. Kontejnerová stání směsného a tříděného odpadu

Ing. arch. M. Štěpař informoval přítomné o dopracování a odevzdání studie kontejnerových stání, jejíž rozpracovanou podobu projednávali členové komise na svém minulém jednání. V současnosti probíhá mapování jednotlivých kontejnerových stání na území městské části a následně bude zpracován další stupeň projektové dokumentace.

5. Různé

Ing. I. Růžičková dala podnět k prověření možnosti umístění veřejného osvětlení při chodníku, který vede od zastávky Blatiny směrem k ulici Španielova kolem restaurace Šenkovna.

Další jednání komise se uskuteční dne 11. prosince 2019 od 17:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b. Podklady k jednání budou členům komise zaslány s týdenním předstihem. Jednání bude veřejné.

Předseda komise poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 18:45 hodin.

V Praze dne 30. 10. 2019

Předseda komise: Ing. arch. Michal Štěpař    
Ověřovatel zápisu: Ing. Mária Szitányiová
Zapsala: Ing. Vladimíra Šrámková

Zápis z 6. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City