5. zasedání Komise pro sport a volný čas

Orgán
Komise pro sport a volný čas
Číslo jednání
5
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Mgr. Bořek Černovský, Tomáš Linhart, Jaroslav Bíro, Ing. Jan Stupka, PhDr. Jitka Synková, Ing. David Števík, Josef Dirbák

Omluveni: Jiří Masopust, Ing. Marek Francl, Mgr. Václav Soukup, Martin Jaroš

Hosté: Mgr. Alena Kopejtková – starostka MČ Praha 17; Matěj Zvara – zástupce taneční školy B – ORIGINAL s.r.o.

Usnášeníschopnost: ano

Program jednání:

  1. Úvod, kontrola zápisu
  2. Aktualizace Strategického plánu MČ P17 v r. 2022, rozšíření o plán rozvoje sportu v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., Zákon o podpoře sportu a v rozsahu dle § 6a.
  3. Sport a volný čas – vyhodnocení ankety
  4. Nabídka volnočasových aktivit – představení taneční školy B – ORIGINAL s.r.o.
  5. Informace o hospodaření Zdravé Sedmnáctky s. r.o.
  6. Různé

Ad1.)
Předseda komise přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání.

Komise souhlasila s kontrolou zápisu bez připomínek a schválila program jednání.

Ad 2.)
Aktualizace Strategického plánu MČ P 17 v r. 2022

Pan místostarosta Jaroslav Bíro komisi informoval o výsledku veřejného projednávání koncepce Strategického plánu.

Vize koncepce rozvoje sportu městské části je následující:

Oblast 1: Sportovní infrastruktura
Pokračovat v modernizaci a opravách zařízení v majetku městské části podle aktuálních potřeb a finančních možností městské části, přizpůsobení sportovišť zdravotně postiženým občanům dle možností.

Oblast 2: Sportovní aktivity
Nadále realizovat vlastní sportovní a volnočasové aktivity pořádané přímo městskou částí, případně se na podobných akcích finančně spolupodílet a podporovat sportovní a volnočasové aktivity ostatních subjektů. V městské části je realizován nadstandartní rozsah organizace sportovních programů, spolupráce a záštity sportovních akcí.

Oblast 3: Propagace sportu
Realizovat propagačně-motivační akce za účelem zvýšení pohybové aktivity občanů.
U mládeže je po Covidu zaznamenán znatelný úbytek zájmu a aktivních členů. Městská část by měla podporovat zvýšení povědomí obyvatel o možnosti sportovního vyžití, spolupráci s ostatními městskými částmi a rozvíjení komunikačních kanálů. Motivovat trenéry a dobrovolníky.

Pan předseda doplnil, že u každé oblasti koncepce rozvoje sportu jsou měřitelná data plnění záměrů koncepce.

Usnesení komise:

Komise souhlasí s návrhem koncepce rozvoje sportu městské části a doporučuje Radě městské části a Zastupitelstvu městské části schválit koncepci rozvoje sportu v rámci aktualizovaného Strategického plánu MČ Praha 17 v roce 2022.

Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0

Ad3.) Sport a volný čas – vyhodnocení ankety
Pan místostarosta Jaroslav Bíro komisi informoval o výsledcích ankety mezi občany. Z výsledků ankety vyplývá, že MČ Praha 17 nabízí velkou škálu sportovního vyžití jak v oblasti volnočasových aktivit, tak i v začleňování se občanů do organizovaného sportu. Nově dokončené sportovní centrum s multifunkčním využitím, obecně pestrá vybavenost území pro sport, volný čas i kulturu je velkým přínosem. Občané vnímají velmi pozitivně urbanistický charakter sídliště s dostatkem zeleně, volného prostoru mezi jednotlivými bloky, dále dostatek zelených ploch, které přiléhají k rezidenčním plochám a Řepský potok s tůněmi.

PhDr. Jitka Synková odešla v 17:37 hod po hlasování.

Ad4.) Nabídka volnočasových aktivit – představení taneční školy B – ORIGINAL s.r.o.
Pan předseda požádal zástupce taneční školy B – ORIGINAL s.r.o. pana Matěje Zvaru, aby Komisi seznámil s činností taneční školy, zeptal se ho jaké mají podmínky pro svou práci a s čím by jim mohla být případně nápomocná MČ Praha 17.

Pan Matěj Zvara komisi seznámil s činností taneční školy a pestrým tanečním programem.

Taneční školu B-Original založili v září roku 2009 v týmu úžasných lidí, kteří tanci zasvětili velkou část svého života nebo mu propadli úplně. Tanec pro ně není jen prací, ale především vášní a radostí, kterou chtějí nejen prostřednictvím tanečních kurzů rozdávat dál.

V Praze to všechno začalo. První dva roky po založení taneční školy působili v pronajatých prostorách SK Motorlet Praha na Radlické. Postupem času, jak se začala zvětšovat jejich základna a počet lidí přesáhl kapacitu, hledali větší a kvalitnější zázemí. Nakonec se usídlili v Obchodním centru Řepy, kde využívají kompletně zrekonstruované prostory dřívější diskotéky. Pro své tanečníky připravili zázemí, na které jsou opravdu hrdí. Mají k dispozici dva velké taneční sály, dvě prostorné šatny, sprchy, sociální zařízení a recepci.

Zabývají se především výukou a tréninkem moderních tanečních stylů, zaměřují se na výchovu mladých univerzálních tanečníků, kteří se mohou účastnit vystoupení nebo soutěží ve stylech hip hop, house dance, lockin‘, poppin‘, dancehall, krump a další.

Další podrobnosti pravidelných aktivit je možno nalézt na webu: https://b-original.cz/o-nas/

Největším problémem byla covidová opatření a následně je to zdražování energií. Museli zavřít pobočku v Plzni. Náklady stoupají i rodinám s dětmi.

Ad5.) Informace o hospodaření Zdravé Sedmnáctky s.r.o.
Komise byla seznámena a vzala na vědomí zprávu o činnosti Zdravé Sedmnáctky s.r.o.

Ad6.) Různé
Pan předseda navrhl příští zasedání Komise pro sport a volný čas uskutečnit v září 2022.

Datum i čas budou upřesněny.

Zapsala: Martina Šnoblová
V Praze 10. 6. 2022
Schválil: Mgr. Bořek Černovský; předseda Komise pro sport a volný čas
Zápis ověřil: Josef Dirbák