5. jednání Výboru pro energetiku, inovace a mimořádné události

Orgán
Výbor pro energetiku, inovace a mimořádné události
Číslo jednání
5
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

Přítomní členové výboru: Mgr. Štefan Klučka, Ing. Lenka Malinkovičová, Mgr. Jaromír Hanzal, Mgr. Petr Filipi, Mgr. David Števík – účast přes videokonferenci
Omluveni: ------
Další účastníci jednání: Ing. Pavel Bürger – jednatel firmy EGC – EnerGoConsult ČB s. r. o.; Jakub Němeček – projektový specialista firmy Koncept–ekotech, s. r. o

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Prezentace společnosti Koncept-ekotech, s. r. o. – p. Jakub Němeček
 3. Prezentace společnosti EGC – EnerGoConsult ČB s. r. o. – p. Pavel Bürger
 4. Shrnutí poznatků z mimořádného jednání výboru EIMU na SC Řepy
 5. Informace o grantovém programu ELENA – Mgr. Filipi
 6. Krizové řízení v praxi zastupitelů, měkké cíle, shrnutí informací
 7. Různé
 8. Diskuze
 9. Závěr

Jednání:
1. Schválení programu:

 • Mgr. Klučka:
  • Přivítal členy výbory a po odsouhlasení programu zahájil samotné jednání.
  • Členové výboru odsouhlasili pořizování audio záznamu pro potřeby zápisu, jenž nadále nebude archivován a po pořízení zápisu bude vymazán. Odsouhlasení pořizování záznamu se týká i dalších jednání výboru.

2. Prezentace společnosti EGC – EnerGoConsult ČB s. r. o.:

 • Mgr. Klučka:
  • Představil společnost EGC – EnerGoConsult ČB s. r. o., jenž se zabývá optimalizací elektrické energie.
  • Poděkoval panu Bürgerovi za účast a požádal ho o shrnutí týkající se návštěvy Sportovního centra Řepy. Dále panu Bürgerovi nabídl pomoc i ze strany výboru, pokud bude do budoucna potřeba.
 • p. Bürger:
  • Vyjádřil lítost, že ze strany pana Dirbáka nebyla poskytnuta plná součinnost při prohlídce Sportovního centra Řepy. Přestože na mimořádném zasedání výboru EIMU dne 22. 5. 2023, které se konalo na SC Řepy byl pan Dirbák o tuto součinnost výslovně požádán předsedou výboru. Pan Dirbák nezajistil kompetentního pracovníka znalého energetické problematiky, který by byl k dispozici po celou dobu prohlídky SC. Panu Bürgerovi nebyla zpřístupněna ani kotelna sportovního centra, poněvadž od ní nebyly k dispozici klíče. Takovou skutečnost považuje výbor za neomluvitelnou.
  • Při návštěvě Sportovního centra Řepy p. Bürger prošel napájecí systém, udělal si fotodokumentaci a dostal předběžné údaje, které si vyžádal hned při příchodu. V neposlední řadě si udělal i celkový obraz týkající se technického rozsahu. S informacemi týkající se elektrické spotřeby se bude moci seznámit až po předání dat od společnosti PRE, která je distributorem elektrické energie. Distributor je povinen poskytnout informace o spotřebě elektrické energie v intervalech po 15ti minutách za určité časové období, v tomto případě to bude za rok 2022 a počátek roku 2023. Na základě těchto poskytnutých informací se budou moci udělat potřebné analýzy a závěry o celkové energetické náročnosti při provozu SC Řepy. celkovém chodu centra.
  • Představení podrobných informací obdržených při návštěvě, jenž se týkají spotřeby elektrické energie za uplynulé roky.
  • Vyjmenování základních zásad týkající se dané problematiky:
   • Elektrická přípojka sportovního centra je připojena z hladiny nízkého napětí, což znamená to, že elektřina bývá dražší. Pokud je elektrická přípojka připojena z hladiny nízkého napětí, stojí elektřina zhruba o 25 % více. Součástí centra není samostatná trafostanice, která by tomuto mohla předcházet. Náklady trafostanice se většinou vrátí do 8 let provozu. Na dotaz pana Filipiho, zda se trafostanice dá dobudovat, odpověděl pan Bürger, že stěží. Dle jeho názoru, se už toto řešení nedá spravit. Trafostanice existuje pravděpodobně někde v okolí centra. Je potřeba zjistit, kde se trafostanice nachází a informace k ní navazující. Nicméně v souvislosti s touto problematikou je potřeba zmínit, že při výstavbě SC Řepy se díky absenci trafostanice snížily náklady o cca 2 – 3 miliony korun za nevybudování samostatné trafostanice.
   • Při stavbě centra byl navržen jistící prvek, který je neúměrně vysoký. Jedná se o 1000 A jistič, který je nastavený na 800 A, přičemž na základě zjištěných informací, se maxima odběru pohybuji mezi 400 až 450 A. Pan Bürger zdůrazňuje, že je tyto informace potřeba ověřit. Zmiňuje, že v řádu týdnech je možné požádat distributora o snížení rezervovaného příkonu. Avšak zdůrazňuje, že je potřeba si toto rozhodnutí řádně rozmyslet. Pokud bychom rezervovaný příkon snížili, tak opětovné navýšení může trvat například až jeden rok. Dále informuje, že investice na snížení rezervovaného příkonu jsou více méně nulové, protože se jedná pouze o samotné nastavení jističe, které je jednoduché. K tomuto kroku je však potřeba vytvoření analýzy a zjištění, zda rezervovaný příkon snížit či nikoli. Úspora, za rezervovaný příkon, ke které by se mohlo dojít, by představovala desetitisíce korun ročně, což pan Bürger považuje jako nezanedbatelnou úsporu.
   • Potřeba zjistit, kde v centru dochází ke kolísavosti, najít tzv. šedou zónu. Pan Bürger pobídne pana jednatele Dirbáka ke zjišťování informací týkající se nejen doprovodných odběrů (soutěže a další), které normální příkon navyšují. Dále vybídne pana jednatele, aby zodpovědný technický pracovník tyto informace v pravidelných intervalech zaznamenával.
   • Nikdo neví, jaký je okamžitý odběr v hlavní rozvodně, přestože možnosti, jak takové informace mít k dispozici jsou. Například elektro měřič PRE má impulsivní výstup, který toto umožňuje. Doporučuje tedy ze stávajících informačních systémů zjistit, jaký je celkový okamžitý odběr v hlavní rozvodně elektrické sítě. Dle jeho slov by tyto informace měly být k dispozici. Navrhuje zvážit možnost pořízení přesnějšího elektroměru s impulsivním výstupem či databáze, které by mohly poskytovat údaje po častějších časových intervalech – minutách.
   • Dále při návštěvě zjistil, že je možnost na elektroměrech zobrazovat velké odběry a na základě toho lze například i jednou měsíčně sledovat i odběry dílčí.
  • Konstatuje, že výše uvedené a dostupné informace by byly jedny z nejzákladnějších údajů, které by případně hlavní energetik mohl sledovat a mohl je mít k dispozici.
  • V případě zájmu o služby firmy EGC – EnerGoConsult ČB s. r. o. navrhuje sepsání a zaslání celkové situační zprávy z návštěvy Sportovního centra Řepy, jejíž součástí by byla i pořízená fotodokumentace. Dále navrhuje ke zprávě přidat jako přílohu i návrh etap s předpokládanými náklady.
 • Mgr. Klučka:
  • Konstatuje, že se obává, že rezervovaný výkon energie je ve všech budovách ve správě MČ Praha 17 nastaveno na nejvyšší odběr. Možnost snížení rezervovaného příkonu by se tak dala využít podobně jako u Sportovního centra Řepy i na dalších budovách v majetku MČ.
 • Členové výboru:
  • V průběhu vystoupení p. Bürgera se doptávali na detailnější informace týkající se dané problematiky.
  • Na dotaz pana Hanzala odpovídá pan předseda Klučka, že problematika týkající se gastroprovozu je v řešení.
 • p. Bürger:
  • Navrhl, že se pokusí zjistit potřebné informace od distributora. Dále navrhl zjistit, kde se nachází trafostanice pro Sportovní centrum Řepy a informace k ní navazující.
 • Mgr. Klučka:
  • Shrnutí: zaslání situační zprávy od p. Bürgera; předložení situační zprávy dalším kompetentním osobám či orgánům; předání technických podkladů od pana jednatele Dirbáka p. Bürgerovi
 • Ing. Malinkovičová:
  • Dotazuje se, zda se údaje dají zjišťovat zvlášť – hotel, sauna, bazén, sportovní hala a další. Pan Bürger ji na to odpovídá, že v zázemí je 10 elektroměrů, ale z neznámých důvodu jich je 6 vypnuto a neměří. Shoduje se s ostatními členy výboru, že je potřeba tyto informace mít k dispozici, a to jednotlivě tak, aby mohly být zjišťovány spotřeby těchto okruhů rozdílně avšak přesně. Samotné měření je na Sportovním centru Řepy v základní rovině, je zapotřebí komplexnější řešení. Určitým řešením by mohlo být zjišťování a uchovávání těchto informací online. Díky tomu, by se dala spotřeba elektrické energie regulovat kdykoli, kdekoli, a to například i prostřednictvím telefonu, tabletu či počítače. Pan Bürger jen upozorňuje, že v tomhle ohledu týkající se informačních sítí se jedná o nemalé investice a je potřeba se nad touto věcí řádně promyslet, zda ji Sportovní centru Řepy potřebuje a zda je nutná.
 • p. Burger:
  • Dle jeho slov by bylo lepší, kdyby se touto problematikou zaobírala jedna osoba, která by mohla každý den spotřebu elektrické energie kontrolovat a popřípadě ji určitým způsobem řešit.
  • Nabídl zpracování analýzy z elektroměrů, přičemž zdůraznil, že potřebuje též revizi, která obsahuje technický rozsah týkající se elektrických zařízení centra, jenž si vyžádal prostřednictvím údržbáře, který ho Sportovním centrem Řepy provázel. Zároveň písemně požádá o tyto informace i pana jednatele Dirbáka. Návštěva Sportovního centra Řepy nebyla nijak účtována, avšak další kroky a spolupráce už účtována bude, 1.000,- Kč za hodinu.
  • Nabídl, že by kromě Sportovního centra mohl někdy příště z dobré vůle či za symbolickou cenu navštívit i základní školy a hasičskou zbrojnici.
 • Mgr. Klučka:
  • Návrhy společně se situační zprávou a podklady od pana Burgera předloží formou doporučení Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 17.

3. Prezentace společnosti Koncept-ekotech, s. r. o.:

 • p. Němeček:
  • Začátkem představil společnost a její zaměření:
  • Filtrace vody – Odstraněním nečistot chrání rozvody vody, snižují riziko poruch a prodlužují životnost systému.
  • Úprava vody – Vodu libovolné vstupní kvality přizpůsobují potřebám, a to ať už jde o osobní spotřebu, využití v instalacích technických zařízení budov, v průmyslu nebo v komunální sféře.
  • Desinfekce vody – Výskyt mikroorganismů a růst biofilmu je průvodním jevem prakticky všech vodoinstalací a představuje tak rozšířený problém. Společnost proto garantuje průběžné hygienické zabezpečení.
  • Úspora vody – Společnost dále pomáhá s nalézáním úspor vody a energie do ní vložené, ať už snížením jejich spotřeby, preferencí alternativních zdrojů nebo zpětným využitím odpadní vody a tepla.
  • Hygiena – Hygiena ve zdravotechnických instalacích je jako potřeba naplnění očekávaného standardu a zároveň jako povinnost v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci logickou součástí mnoha našich řešení.
  • Odpad – Srážkové a odpadní vody vnímají primárně jako možný alternativní zdroj náhrady vody pitné všude tam, kde je to možné.
  • Ve stručnosti firma nabízí komplexní výše uvedené služby, a to jak redukcí její spotřeby nebo využitím alternativních zdrojů, jako je voda dešťová nebo šedá.
  • Dále byl seznámen s informacemi týkající se Sportovního centra Řepy, jenž jsou uvedeny v zápisu ze 4. jednání výboru konaného dne 12. 4. 2023.
 • Ing. Malinkovičová, Mgr. Filipi:
  • Zdůraznění problematiky týkající se ochlazovacího bazénku, probíranou též na 4. jednání výboru a její vysvětlení. Do stávající techniky nelze zasahovat, protože by se přišlo o záruky.
 • Mgr. Klučka:
  • Po návštěvě centra lze konstatovat, že prostor potřebný pro vhodnou techniku k ochlazování bazénku je dostatečný na to, aby zde mohla být přidána ochlazovací a filtrační jednotka pro ochlazovací bazén wellness.
  • Žádost a rada o profesionální zmapování situace a prostoru pro možnou další spolupráci.
  • Připomenutí problematiky fotovoltaiky a jejího možného vybudování na střechách Sportovního centra Řepy.
 • Ing. Števík:
  • K problematice fotovoltaiky přidává informaci, že by problémem měla být nosnost střech, a to i v souvislosti s možnou konstrukcí na fotovoltaické panely jako takové.
  • Na základě předchozích informací, které měl od pana Dirbáka, který jednal se dvěma společnostmi, informuje, že by na střeše mohla být konstrukce pro ohřev vody. Dále bylo sděleno, že fotovoltaické panely a jejich využití, celkový výkon, by nebyly dostatečné tak, aby se v určitém časovém horizontu vyplatily.
 • Mgr. Filipi:
  • Po návštěvě centra zhodnotil spolu s panem předsedou Klučkou, že by možná instalace fotovoltaiky na střeše udělat šla. Na střeše se dle jejich slov nachází určitá plocha, která je dostatečně rozlehlá, aby se mohla pro instalaci fotovoltaických panelů využít.
 • Ing. Malinkovičová:
  • Dotazuje se pana Števíka, zda z těchto jednání existuje zápis. Pan Števík tuto informaci nezná, veškeré informace mu byly předány panem jednatelem Dirbákem.
 • p. Němeček:
  • Stěžejní pro řešení situace týkající se vody a jejího možného využití je projekt a celková projektová dokumentace týkající se Sportovního centra Řepy jako takového. Na základě zjištěných informací obsažených v projektu lze popřípadě tuto problematiku určitým způsobem vyřešit. Navrhuje spojit se s projektantem stavby a dodavatelem technologie.
  • Vzhledem k ochlazovacímu bazénku informuje a odkazuje na služby, které společnost poskytuje, viz výše především bod týkající se úspory vody a odpadu.
 • Ing. Malinkovičová:
  • Navrhuje vyřešit problematiku ochlazovacího bazénku separátně. Navrhuje vybudovat zařízení, které použitou vodu vyčistí a zároveň z ní odebere teplo. Odebrané teplo pak může nezávisle ohřívat vodu v jiných částech bazénu, přičemž zároveň dochází ke spotřebě elektrické energie.
 • p. Němeček:
  • Souhlasí s paní Malinkovičovou a přichází s návrhem, že by se dala vybudovat nádrž = úpravna, která by pro tento účel sloužila. Voda by se v nádrži přečistila, odebralo by se z ní teplo a vrátila by se zpátky.
  • Celkově se tato technologie pohybuje v řádech statisíců až milionu korun. Paní Malinkovičová se pana Němečka doptala, zda by se na toto řešení dala vypracovat studie, která by mohla být podkladem pro další řešení této situace.
  • Zároveň přidává i návrh na zřízení samostatné chladící jednotky, která by čistě sloužila pro ochlazování vody jako takové.
 • Mgr. Klučka:
  • Připomíná, že návratnost vynaložených finančních prostředků by se určitě dostavila. Nehledě na to, že při používání ochlazovacího bazénku, jak tomu do nedávno bylo, protékaly desítky hektolitrů vody denně do kanalizace, a to je s přihlédnutím k celkovému problému s nedostatkem pitné vody nadále nemyslitelné.
 • Ing. Malinkovičová, Mgr. Klučka:
  • Poukázali i na další podobné problémy týkající se vody, a to například v plaveckém, rekreačním a dětském bazénu či vody ve sprchách (vodovodní baterie a jejich výměna za baterie s talkovým ventilem, sprchové hlavice a jejich nastavení či centrální nastavení ohřevu vody k samotném sprchování). V rámci diskuze hovořili s panem Němečkem o možné výměně baterií, přičemž v tomto ohledu je potřeba brát ohled na záruku. V souvislosti s tím se bavili o informacích potřebných pro montáž a porovnání výkonu a ceny.
 • p. Němeček:
  • Na základě projektové dokumentace a případného spojení s autorem je společnost dále schopna vypracovat studii, která bude obsahovat to, jaké technologie by byly nejvhodnější, návratnost a další potřebné informace. Dále je potřeba zkonzultovat problematiku i s dodavatelem, který by případným zásahem či výměnou mohl být zasažen.
 • Mgr. Klučka:
  • Zašle e-mail panu jednateli Dirbákovi s žádostí o spolupráci, v jehož kopii bude pan Němeček. V e-mailu bude teď vyzdvihnuta především problematika ochlazovacího bazénku, snížení teploty ve sprchách a tlakových ventilů. Žádost na pana Němečka, zda by mohl pana předsedu Klučku dávat též do kopie, aby výbor měl aktuální a důležité informace o dalším průběhu situace.

4. Shrnutí poznatku z mimořádného jednání výboru pro EIMU na SC Řepy:

 • Zápis z mimořádného jednání výboru:
  • Mimořádné jednání výboru se konalo v pondělí 22. 5. 2023 od 17:00 hod. ve Sportovním centru Řepy, kde byly panem jednatelem Dirbákem představeny veškeré venkovní i vnitřní prostory.
  • Při prohlídce byly zjištěny určité informace, ke kterým výbor níže uvádí možné alternativy řešení:
   • Doporučuje zvážení možnosti převodu automobilu na sportovní centrum ze sociální péče po zakoupení nových elektromobilů.
   • Zvážení, zda by se nezvýšila efektivita a produktivita práce při opravách a servisu zařízení sportovního centra, kdyby byla zřízena servisní dílna nebo ponk se základním strojním vybavením, nástroji a nářadím.
   • Možnost vybudování schodiště do parku u sportovních kurtů, aby návštěvníci nemuseli obcházet celé sportovní centrum.
   • Ještě jednou poptat firmu, která by byla schopná dodat na střechy sportovního centra fotovoltaiku. Je bezpodmínečně nutná přítomnost zodpovědného pracovníka přímo na místě. Dle našeho názoru je plocha střechy dostatečná k tomu, aby zde fotovoltaika mohla být vybudována.
   • Prohlídkou bylo zjištěno, že v technologické části bazénu je dostatek prostoru na to, aby zde mohla být přidána ochlazovací a filtrační jednotka pro ochlazovací bazén wellness.
   • Urychlené dořešení problematiky gastro úseku Sportovního centra Řepy. Výbor doporučuje oslovit právního experta na problematiku výběrového řízení, zda by se našla možnost, urychlené legalizace možnosti převodu na Městskou část Prahy 17 nebo na třetí osobu, od které by bylo možné zařízení odkoupit.
 • Mgr. Klučka:
  • Gastroprovoz:
   • Dle zjištěných informací od pana místostarosty Benkoviče bude gastroprovoz v budoucnu v provozu.
  • Fotovoltaika:
   • Přichází s návrhem na pozvání člověka ze společnosti Prometheus, energetické služby, a. s., člena koncernu Pražská plynárenská, a. s. Společně a jednomyslně s celým výborem žádá o přístup k projektové dokumentaci stavby, především pak k projektu týkající se střech.
  • Automobily:
   • Doporučení Radě MČ ke zvážení možnost převodu automobilu ze sociální péče pro služby Sportovního centra Řepy. V současnosti centrum nedisponuje žádným služebním vozidlem.
  • Dílny:
   • Doporučení dovybavit Sportovní centrum Řepy. Doporučení zřízení servisní dílny nebo ponku se základním strojním vybavením, nástroji a nářadím.
  • Schodiště a okolí centra:
   • Zvážit možnost vybudování schodiště do parku u sportovních kurtů, aby návštěvníci nemuseli obcházet celé sportovní centrum. Možnost využití vody, která vytéká do kanalizace. Voda by se mohla zadržovat například v retenční nádrži, mohla by se používat u beach volejbalových kurtů. Dále by mohla být využita například k zalévání trávy, u fontánky či kašny mezi budovami, pokud by se zřídila.
 • Ing. Malinkovičová:
  • Připomíná, že veškerá elektrická energie, která by se získala pomocí fotovoltaických panelů by se stoprocentně využila.
  • Navrhuje spolu s výborem pozvat projektanta „Domu s pečovatelskou službou“ Praha 17 – Řepy, který by nás mohl blíže seznámit s projektem, a především pak s technologií a energetickou náročností budovy.
 • Mgr. Hanzal:
  • Připomínkuje, že pokud je na střechu potřeba statika, má možnost kontaktu, který by mohl s touto problematikou pomoci. Připomenutí možnosti využití dotace, a to nejen v tomto ohledu.

5. Informace o grantovém programu ELENA:

 • Mgr. Filipi:
  • Z časových důvodů nelze požadovat. Časový horizont ke grantovému programu se už nestíhá.
  • Připomíná možnosti využití programu od MŽP, a to týkající se úspory energií na budovách ve správě MČ. Dále připomíná potřebu sledovat výzvu z modernizačního fondu, jenž bude vyhlášena do léta tohoto roku. Je to kopie toho, co je pro veřejné budovy na OPŽP, ale tady to bude jen pro Prahu (cca 2 mld. Kč) – energetické úspory na veřejných budovách (zateplení, fotovoltaika a další.)

6. Krizové řízení v praxi zastupitelů, měkké cíle, shrnutí informací:

 • Mgr. Klučka:
  • Z důvodu časového vytížení je tato problematika přesunuta na příští jednání výboru, kde bude prvním bodem programu.
  • Zdůrazňuje problematiku skupinek dětí, které jsou v nočních hodinách na území školek a škol.
  • Dále informuje výbor o úkrytech civilní obrany, jenž se nacházejí na území MČ Praha 17. Navrhnutí tématu dalších možností dočasného ukrytí, především v bytových domech, které jsou ve správě MČ ve spolupráci se soukromými firmami. Jednalo by se o dočasné útočiště, které by splňovalo kritéria a normy bezpečného úkrytu na 2 – 3 dny a bylo by vybudováno úpravou stávajících sklepních prostor. Zde je nutná úzká spolupráce s MHMP.
  • Zdůrazňuje problematiku rádiového spojení, pokud by došlo k výpadku elektrické energie. Přidává návrh k zamyšlení se, co by se v rámci bezpečnosti na území MČ dalo zlepšit – kybernetická bezpečnost, bezpečnost škol a další.
  • Výbor jednohlasně doporučuje navýšení rozpočtu na IT, a to z důvodu navržení postu kybernetického manažera a systémového řešení kybernetické bezpečnosti pro zamezení vzniku mimořádných událostí.
  • Připomněl problematiku měkkých cílů, a především zabezpečení škol a školek.
 • Mgr. Gačová:
  • Stručné představení agendy.
  • Informování o zasedání krizového štábu MČ Praha 17.
  • Informování o situaci týkající se ubytování ukrajinských uprchlíků v návaznosti s Lex Ukrajina V.
  • V souvislosti s měkkými cíli zjistila informace a zmínila, že dostala kontakty na vedoucího oddělení krizového řízení, obrany a policie z ÚMČ Praha 11, jenž danou problematikou řeší a na příslušníka Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, jenž se zabývá ochranou měkkých cílů.
 • Mgr. Klučka:
  • Navrhuje kontaktovat vedoucího oddělení krizového řízení, obrany a policie z ÚMČ Praha 11.

7. Různé:

 • V tomto bodě nebyly žádné náměty k projednání.

8. Diskuze:

 • V průběhu jednání.

9. Závěr:

 • Požádat firmu EGC EnerGoConsult ČB s. r. o. o vypracování analýzy:
  • Jenž bude obsahovat poskytnutá data rok 2022 a počátek roku 2023 od společnosti PRE, která je distributorem elektrické energie Sportovního centra Řepy.
  • Týkající se optimalizace rezervovaného příkonu.
 • Požádat o přístup a popřípadě spojení s autorem projektové dokumentace týkající se Sportovního centra Řepy pro společnost Koncept-ekotech, s. r. o.
 • Návrh na pozvání člověka ze společnosti Prometheus, energetické služby, a. s., člena koncernu Pražská plynárenská, a. s.
 • Návrh na pozvání projektanta „Domu s pečovatelskou službou“ Praha 17 – Řepy
 • Návrh na kontaktování pana Mgr. et Mgr. Pavla Krčílka, DiS., vedoucího oddělení krizového řízení, obrany a policie ÚMČ Praha 11
 • Návrh na pozvání Mgr. Kateřiny Gačové, referentky krizového řízení.

Čas ukončení: 19:30 hod.

V Praze dne: 1. června 2023
Mgr. Kateřina Gačová, tajemnice výboru
Mgr. Štefan Klučka, předseda výboru