4. zasedání Komise pro sport a volný čas

Orgán
Komise pro sport a volný čas
Číslo jednání
4
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Mgr. Bořek Černovský, Jaroslav Bíro, Ing. Marek Francl, Mgr. Václav Soukup, Ing. Jan Stupka, PhDr. Jitka Synková, Martin Jaroš

 

Omluveni: Tomáš Linhart, Ing. David Števík, Jiří Masopust, Josef Dirbák

Hosté: Mgr. Josef Miškovský Ph.D. - zástupce zpracovatele SPF Group, s.r.o.,   
Nela Hrušková, Radim Drmola, Zuzana Kratochvílová, DiS.,
Tereza Antoňová – zástupkyně Mateřského centra Řepík

Usnášeníschopnost: ano

Program jednání:

  1. Úvod, kontrola zápisu
  2. Nabídka volnočasových aktivit pro rodiny s malými dětmi. Představení Mateřského centra Řepík z.s.
  3. Aktualizace Strategického plánu MČ P17 v r. 2022, rozšíření o plán rozvoje sportu v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., Zákon o podpoře sportu a v rozsahu dle § 6a.
  4. Účelová dotace na podporu provozu a údržbu sportovišť TJ Sokol Řepy, z.s.
  5. Různé

Ad1.)
Předseda komise přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání.

Následně požádal členy komise, zda je možno předřadit bod programu: Diskuze se zástupkyní Mateřského centra Řepík z.s., neboť paní Tereza Antoňová z Řepíku je již přítomna. Po souhlasu přítomných členů komise pozval hosta k jednání. Dále požádal přítomné o zařazení dalšího bodu do programu, který se týká Účelové dotace na podporu provozu a údržbu sportovišť TJ Sokol Řepy, z.s., což bylo odsouhlaseno.

Ad 2.)
Pan předseda požádal zástupkyni Mateřského centra Řepík z.s., paní Terezu Antoňovou, aby Komisi seznámila s činností mateřského centra, jaké mají podmínky pro svou práci a s čím by jim mohla být případně nápomocná MČ Praha 17:
Tereza Antoňová (zástupkyně Mateřského centra Řepík z.s.) komisi seznámila s jejich činností a pestrým programem. V roce 2020 Řepík prošel rozsáhlou rekonstrukcí. V dopoledních hodinách probíhají kroužky pro děti do 3 let s rodiči, nebo i bez nich, jako jsou například Hrátky, kde s dětmi cvičí, zpívají, říkají básničky. Odpolední program je určený i starším dětem, například tanečky, výtvarná výchova. Podle svátků dělají i jednorázové akce např. Mikulášovo výdejní okénko, Čarodějnická stezka, Den dětí. Oslovila je i paní Baumová (ze Společnosti za obnovu řepských tradic) ke spolupráci na pořádání Dne dětí. Paní Baumová je letos také přizvala k spolupořádání akce Dětské putování. Také je možné navštívit různé přednášky a semináře, či zábavné a zajímavé workshopy. Úsměv mámy – pro maminky psychologická pomoc 1x za měsíc. Koncem měsíce se má uskutečnit seminář pro maminky, které končí mateřskou dovolenou - jak se připravit k pohovoru, sepsání životopisu, co očekávat v budoucím zaměstnání a posílit sebevědomí.
Mateřské centrum Řepík z.s. je nezisková organizace bez nároku na honorář a členky by uvítaly další maminky na mateřské dovolené, které by je vystřídaly a pokračovaly v této činnosti, jelikož některé se chystají již do zaměstnání.
Zástupkyně Mateřského centra Řepík z.s. děkuje MČ Praha 17 za dotaci a v současné době je trápí, že přišly o sklad a hodila by se jim menší místnost, kam by mohly ukládat vybavení na venkovní akce (například stoly, židle, stan). Dále by potřebovaly přišroubovat světla. Pan předseda slíbil, že tyto jejich náměty projedná se zastupitelkou paní Mgr. Monikou Čermákovou, ředitelkou příspěvkové organizace Centra sociálně zdravotních služeb.
V zimní zahradě není podlaha izolovaná, proto nelze používat jako hernu pro děti. Ceník služeb bude nutné do budoucna upravit směrem nahoru, neboť se všechno zdražuje. Některé maminky přispívají na chod mateřského centra navíc dobrovolným příspěvkem. Program a ceník pravidelných aktivit je možno nalézt na webu Řepíku: https://mc-repik.webnode.cz/program/, Příklad cen:
Volná herna – 50,- Kč /na 2 hod, rodina
Škola Montessori herna – 100,- Kč/ dítě asi 1x do měsíce
V plánu jsou aktivity pro maminky (např. Kruháč pro mámy nebo Večer pro mámy), ale kvůli nepříznivé epidemiologické situaci a úrazu lektorky se zatím tyto aktivity neuskutečnily.

Ad3.) Aktualizace Strategického plánu
Mgr. Josef Miškovský Ph.D. - zástupce zpracovatele strategického plánu SPF Group, s.r.o. představil přítomným rozpracovaný dokument Koncepce sportu MČ Praha 17 pro období roků 2022 – 2027. Jsou zde již doplněné známé informace a naznačená celková struktura dokumentu. Proběhla rozsáhlá diskuze zejména na téma členění dokumentu, dále se hodnotil přístup MČ P17 k podpoře a zajištění sportovních aktivit občanů Řep a diskutovalo se o výsledcích této podpory. Dále se hovořilo o rizicích vývoje podpory sportu a identifikovaly se možné problémy městské části v oblasti podpory sportu. Dále byla projednávána struktura priorit, cílů a opatření. V současné době probíhá dotazníkové šetření občanů.
Členové komise byli zpracovatelem požádáni o spolupráci na přípravě Strategického plánu, zejména by zpracovatel uvítal podrobnější rozpracování jednotlivých položek. Pan předseda stanovil termín k odevzdání návrhů a připomínek k návrhu Koncepce sportu MČ Praha 17, zejména k bodu 6. U tohoto bodu požádal členy komise o jejich vlastní návrhy oblastí a cílů rozvoje sportu v MČ Praha 17, které budou členové komise považovat za důležité. Termín byl stanoven na pondělí 11. 4. 2022. Komise jednala také o finančních prostředcích na rozvoj sportu, pokud nebude dostatek financí nelze modernizovat a rozvíjet sportovní infrastrukturu. Je důležité podpořit skupiny – rodiče s malými dětmi, děti ve školním věku a seniory.

Ad4.)
Rada městské části Praha 17 obdržela od TJ Sokola Řepy, z.s. žádost o účelovou dotaci na provoz travnatého fotbalového hřiště. Ve vyhlášeném dotačním programu obdrželi dotaci na podporu vybavení a opravy, bohužel rozpočet na provoz a údržba hřiště je daleko větší, proto MČ Praha 17 žádají o poskytnutí účelové dotace, která by pokryla náklady na provoz a údržbu hřiště do 31. prosince 2022.

Usnesení komise:
Komise souhlasí s odůvodněním žádosti o poskytnutí dotace a doporučuje Radě městské části vyhovět žádosti, s výjimkou položky mzdy správce.

Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0


Ad5.) Různé
Pan předseda navrhl příští zasedání Komise pro sport a volný čas uskutečnit v polovině května, koncem dubna se stanoví přesný termín.  
Datum i čas budou upřesněny.

V Praze 7. 4. 2022
Zapsala: Martina Šnoblová
Schválil: Mgr. Bořek Černovský - předseda Komise pro sport a volný čas
Zápis ověřil: Mgr. Václav Soukup