4. zasedání Komise kultury a vzdělávání

Orgán
Komise kultury a vzdělávání
Číslo jednání
4
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni:
Josef Dirbák, JUDr. Věra Havlíčková, Mgr. Alena Kopejtková, Mgr. Petr Gruber, Bc. Ivana Rousková, Mgr. Olga Ryšavá
(Prezenční listina je k dispozici u tajemníka komise Mgr. N. Zemanové)

Omluveni:
Mgr. Miroslav Šoukal

Hosté:
ředitelka ZUŠ Věra Pavlíková

Program:

 1. Úvodní slovo, volba ověřovatele zápisu
 2. ZUŠ Blatiny  
 3. Diskuse

Průběh jednání:

Předseda komise pan Dirbák přivítal přítomné a představil ředitelku ZUŠ Blatiny Věru Pavlíkovou. Navrhl jako ověřovatelku zápisu Mgr. Kopejtkovou, která přijala a byla schválena všemi 4 hlasy. Bc. Rousková, stálá ověřovatelka zápisu, přišla na jednání v 17.15. Předseda stručně shrnul dosavadní činnost a cíle Komise kultury a vzdělávání, poté požádal ředitelku ZUŠ o představení školy:

 • ZUŠ Blatiny má 450 žáků, 23 zaměstnanců, z toho je 21 pedagogů
 • zaměření umělecké školy je na kvalitu, a ne na kvantitu, stát dotuje umělecké vzdělávání značnou částkou (platy zaměstnanců) a málokterý z jeho účastníků si uvědomuje, že za 10 let docházky dostal od státu cca 150 000 Kč.
 • škola má kvalitní a stabilní pedagogický sbor, jsou to často aktivní umělci a svou práci odvádějí s nadšením
 • výběr nových žáků probíhá každý rok, začíná koncertem pro děti z mateřských škol, aby se seznámily s nástroji, a poté následuje přezkoušení ve skupinách, děti s nadáním obdrží přihlášky, rodiče se rozhodnou, zda využijí
 • půlroční poplatek je 1 800,- Kč a děti v něm mají obsaženy 2 – 4 hodiny týdně podle druhu výuky.
 • pro děti se speciálními potřebami je hudba výborným rehabilitačním nástrojem, ale v umělecké škole nenaplňují smysl tohoto zařízení
 • ZUŠ má všechny obory: výtvarný, literárně dramatický, taneční a hudební (klarinet, saxofon, různé druhy flétny, klavír, housle, bicí, kytaru, el. kytaru, zpěv)
 • zrekonstruovaná budova školy je po náročných začátcích v mnoha objektech úžasná, loni byla namontována klimatizace (nutná vzhledem ke změnám počasí), kde by ještě po ročních zkušenostech byla třeba malá úprava
 • žáků je tolik, že se v jedné učebně musí v průběhu výuky střídat i tři pedagogové
 • výborná by byla větší prostupnost a spolupráce s KC Průhon, aby docházelo ke vzájemnému předávání žáků – talentovaní do ZUŠ a ti, kteří hrají pro potěšení v KC Průhon
 • je i možnost zapůjčení nástrojů, ale v omezeném rozsahu
 • předseda ocenil koncert v Břevnovském klášteře k 20. výročí založení školy, závěrečný koncert školy a koncerty žáků jednotlivých učitelů.
 • škola má mnoho ocenění i na mezinárodní úrovni – housle, zpěv, výtvarný obor
 • žáci úspěšně přecházejí do dalšího stupně vzdělávání (konzervatoř apod.)
 • důležitá je spolupráce s rodiči, učitelé nabízí rodičům účast na hodinách, aby viděli, jak správně cvičit. Snaží se je motivovat k nákupu nástrojů pro děti a výsledky práce vidí na koncertech
 • pro výtvarný obor nyní hledají posilu, protože stávající a velmi schopná učitelka je již ve vyšším věku. Žáci jsou úspěšní v soutěžích a mají i velkou šanci k přijetí např. na Střední uměleckou školu V. Hollara
 • Škola se pravidelně zapojuje do akce ZUŠ OPEN Magdaleny Kožené s vystoupením tanečního oboru v divadle Na prádle

Pan předseda se zeptal, zda se žáci ZUŠ zapojují do akcí MČ Praha 17 a zda by byli ochotni účastnit se například společné prezentace s žáky KC Průhon a místních Základních škol u příležitosti nějakých zajímavých událostí jako je například blížící se výročí sametové revoluce.

Ředitelka Pavlíková shrnula akce, na kterých žáci školy vystupují - Babí léto, rozsvěcení vánočního stromu, Plakety J. A. Komenského, soutěže MŠMT, ZUŠ OPEN, koncerty žáků po oborech, společné koncerty, závěrečný koncert, na požádání vystupují žáci i na dalších akcích. Rádi se zapojí do případných nových aktivit.

Pan předseda poděkoval přítomným za účast a popřál všem příjemné prožití léta.

V Praze dne: 31. 5. 2019

Zapsala: Mgr. N. Zemanová

Schválil: J. Dirbák

Ověřila: Mgr. Alena Kopejtková

Stáhněte si Zápis z 4. zasedání Komise kultury a vzdělávání