4. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 17

Orgán
Kontrolní výbor
Číslo jednání
4
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

Přítomni: Mgr. Kateřina Hradičková, předsedkyně Kontrolního výboru, Ing. Ivo Jebousek, Mgr. Monika Čermáková, Peter Mrázek, Ing. Marie Svobodová, Ing. Michaela Konopasková (tajemnice Kontrolního výboru).

Hosté: zastupitel Bc. Martin Štěpař, tajemník úřadu Bc. Petr Loučka, zastupitel Pavel Maxa, zastupitel Ing. arch. Michal Štěpař (dorazil v 17:45)

Místo jednání: ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 6 - Řepy

Usnášeníschopnost: ANO (po celou dobu jednání)

Program jednání:

  1. Informace od tajemníka úřadu MČ Praha 17
  2. Stanovisko k odpovědím na podněty občanů Řep
  3. Návrh dalších kontrol
  4. Různé

Na začátku jednání Kontrolního výboru přivítala předsedkyně všechny členy Kontrolního výboru.

Na začátku jednání byli přítomni 4 členové výboru. Paní Ing. Svobodová dorazila v 17:07 hodin.

1) Informace od tajemníka úřadu MČ Praha 17

1. Dokončení předchozích kontrol Kontrolního výboru za období 2018-2022

Kontrolní výbor požádal tajemnici Kontrolního výboru z důvodu dokončení předchozích kontrol Kontrolního výboru dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o vyžádání zápisů z kontrol předchozího Kontrolního výboru za období 2018-2022 včetně příloh, aby mohl Kontrolní výbor navázat na předchozí činnost a pokračovat v předmětech kontrol. Tajemnice Kontrolního výboru požádala o materiály dle Usnesení Kontrolního výboru ze dne 1.3.2023. Zatím nebyly poskytnuty.

Dle vyjádření tajemníka úřadu Bc. Petra Loučky k zodpovězení dotazu je nutno rozlišovat dvě situace, zda byly předchozí kontroly konány na základě pověření ZMČ nad rámec zákonného zmocnění Kontrolního výboru k provádění kontrol, anebo se jednalo o kontroly prováděné na základě zákona o hlavním městě Praze. Pokud by se jednalo o první situaci nebylo by možné pokračovat v provádění kontrol, neboť ustavením nového zastupitelstva a nového Kontrolního výboru nastala nemožnost uložený úkol provést z důvodu zániku subjektu, jemuž byl uložen. Původní kontroly a pověření tedy zanikají ukončením funkčního období Kontrolního výboru. Výsledky kontrol byly předkládány zastupitelům na jednání ZMČ. Zápisy jsou zveřejněny na webových stránkách úřadu. Tyto dokumenty nemá žádný odbor k dispozici. Ani tajemník úřadu.

V případě druhé situace nic nebrání Kontrolnímu výboru pokračovat v kontrolách i za období přede dnem jeho ustavení, respektive navázat na dříve prováděné kontroly.

Předsedkyně kontrolního výboru navrhuje postupovat následovně - vyžádat pouze dokumenty, které jsou uvedeny v zápisech a zároveň ze zápisu vyplývá, že kontroly nebyly dokončeny, resp. by na ně mělo být dle členů kontrolního výboru navázáno. Kontrolní výbor nově předloží tajemníkovi MČ seznam požadovaných dokumentů. Některé informace ke gastro vybavení lze dle tajemníka MČ dohledat u Usnesení ZMČ 000058/2021.

Dle pana Mrázka kontrolní výbor předá kontrolní zprávu ZMČ, práce kontrolního výboru končí odevzdáním kontrolní zprávy. Pokud ZMČ rozhodne o pokračování či dalším došetření této dané kontroly pověří kontrolní výbor novým úkolem v této problematice.

Po diskusi kontrolního výboru týkající se usnesení kontrolního výboru ze dne 14.06.2019 pan Maxa informoval členy o způsobu dotací MČ pro Domov Sv. Karla Boromejského, Domov je pro celou ČR. MČ platí přednostní právo, aby bylo možné umístit obyvatele MČ Řepy do tohoto zařízení.

Kontrolní výbor následně diskutoval zúžený seznam požadovaných dokumentů:

  • právní stanovisko ve věci nároku na zaplacení smluvních pokut ve věci Gastro vybavení ve Sportovním centru
  • Závěrečná kontrolní zpráva k problematice gastro vybavení z jednání kontrolního výboru dne 14.9.2021
  • investiční akce z KV ze dne 10.6.2020
  • materiály z jednání KV ze dne 20.4.2021
  • přehled aktuálních soudních sporů od roku 2018, aktuální stav, aktuální náklady, s vyloučením exekucí a vyklizovacích prací na bytových jednotkách

KV následně hlasoval o požadovaných dokumentech:

Usnesení:

Kontrolní výbor žádá po tajemníkovi MČ přehled soudních sporů od roku 2018, aktuální stav, dobu trvání sporu, aktuální náklady, kdo řeší spor, s vyloučením exekucí a vyklizovacích prací na bytových jednotkách.
PRO:5, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0

Usnesení:

Kontrolní výbor žádá po tajemníkovi MČ právní stanovisko ve věci nároku na zaplacení smluvních pokut ve věci Gastro vybavení ve Sportovním centru a závěrečnou kontrolní zprávu k problematice gastro vybavení z jednání KV 14.9.2021
PRO:5, PROTI:0, ZDRŽEL SE: O

2. Kontrola plnění Usnesení číslo: RMČ 000048/2023 - Veřejná zakázka malého rozsahu “Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště, Praha 6 - Řepy“

Předsedkyně kontrolního výboru informovala, že k dokončení kontroly potřebuje kontrolní skupina další materiály.

Dle tajemníka úřadu Bc. Petra Loučky byla tato zakázka řešena přes E-zak. Tedy elektronickou formou. Požadované materiály jsou tedy přístupné elektronicky na stránkách E-zak. Lze však pro potřeby kontrolní skupiny vytisknout. Vzhledem k situaci, že se jedná o novou smlouvu, neexistuje tedy pravděpodobně zatím žádná fakturace.

Předsedkyně vznesla dotaz, kdo konkrétně z úřadu kontroluje dodržování této zakázky, na koho se případně v této věci obrátit. Dle tajemníka úřadu pravděpodobně osoba uvedená ve smlouvě, gestor daného odboru před podpisem faktury kontroluje stav před proplacením.

Kontrolní výbor žádá tajemníka MČ o doložení požadovaných dokumentů k dokončení kontroly péče o dětská hřiště. Kontrola dále pokračuje.

2) Stanovisko k odpovědím na podněty občanů Řep

K bodu – Problematika bezdomovců

Usnesení:

Kontrolní výbor ukládá Mgr. Čermákové, aby tuto záležitost projednala na jednání dne 29.5.2023.
PRO:4, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 1

K bodu – Údržba zeleně-prořezávání stromů

Usnesení:

Kontrolní výbor konstatuje, že bylo odpovězeno ve věci prořezávání stromů příslušným odborem, vedoucím odboru ŽPD. Odpověď bude předána tazateli.
PRO:5, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0

K bodu – Redakční rada

Usnesení:

KV konstatuje, že bylo odpovězeno ve věci redakční rady.
PRO:5, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0

3) Návrh dalších kontrol

Po diskusi ohledně dalších kontrol navrhla předsedkyně kontrolního výboru kontrolu veřejné zakázky dle Us RMČ 000275/2022 včetně jejího plnění.

Usnesení:

KV pověřuje kontrolní skupinu ve složení pan Peter Mrázek a Mgr. Kateřina Hradičková ke kontrole veřejné zakázky č. Us RMČ 000275/2022 včetně jejího plnění.
PRO:5, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0

Další plán kontrol bude vytvořen v návaznosti na předložené materiály od tajemníka úřadu.

4) Různé

Termíny následujících jednání výboru:

26.6.2023 od 17:00 hodin v zasedací místnosti úřadu MČ Praha 17

27.9.2023 od 17:00 hodin v zasedací místnosti úřadu MČ Praha 17

 

V Praze dne 26.5.2023

Zapsala:
Ing. Michaela Konopasková, tajemnice Kontrolního výboru ZMČ Praha 17

Ověřila:
Mgr. Kateřina Hradičková, předsedkyně Kontrolního výboru ZMČ Praha 17