4. jednání Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“

Orgán
Komise pro "Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích"
Číslo jednání
4
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni:

PhDr. Jitka Synková, Ing. Jaroslava Šimonová, MUDr. Kateřina Pekárková, p. Petr Čermák, p. Vladimír Hejnic, Ing. arch. Michal Štěpař

Omluveni:

p. Jiří Masopust

Hosté:

Mgr. Monika Čermáková, p. Dana Kolářová, Ing. Libuše Slezáková, p. Jaroslav Bíro, p. Miroslav Bartoš, Ing. Alois Podaný

Program:

  1. Schválení programu jednání, hlasování o přizvaných hostech
  2. Studie "Domu s pečovatelskou službou" se zapracovanými změnami oproti původní projektové dokumentaci dle požadavku Zastupitelstva MČ Praha 17 ze dne 10. 12. 2018, a následně dle usnesení Rady MČ Praha 17 ze dne 23. 10. 2019 na základě 3. zápisu z jednání Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“.
  3. Informace o aktuální situaci ve věci výstavby DPS v Řepích
  4. Různé

Ad. 1.

Předsedkyně komise Ing. Šimonová zahájila 4. jednání Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ (dále jen Komise), konstatovala, že Komise je usnášeníschopná. Proběhlo hlasování o programu jednání a o přizvaných hostech:

         Hlasování

Pro:      6             

Proti:      0               

Zdržel se:  0     

Komise schválila předložený program a hosty.

Ad. 2.

Ing. Šimonová zrekapitulovala změny oproti původní projektové dokumentaci dle požadavku Zastupitelstva MČ Praha 17 ze dne 10. 12. 2018, které byly dle doporučení 3. jednání Komise schváleny usnesením Rady MČ Praha 17 ze dne 23. 10. 2019 a zapracovány do studie, která byla členům Komise předem zaslána.

Proběhla diskuse o zapracování provedených změn projektu ve studii. V diskusi vystoupila paní Kolářová, vedoucí Odboru výstavby, která vysvětlila důležité pojmy vztahující se ke stavebnímu povolení a změně stavby před jejím dokončením.

Proběhlo hlasování o návrhu usnesení:

Komise souhlasí s návrhem architektonického, dispozičního a provozního řešení v rámci Studie "Dům s pečovatelskou službou Řepy, studie – změna funkčního a dispozičního řešení 2019" zhotovené firmou Šumavaplan spol. s. r. o., Pivovarská 4, Pakoměřice, 150 65 Bořanovice, autorem Ing. arch. Pavlem Lejskem v listopadu 2019, a se zapracovanými změnami oproti původní projektové dokumentaci dle požadavku Zastupitelstva MČ Praha 17 ze dne 10. 12. 2018, a následně dle usnesení Rady MČ Praha 17 ze dne 23. 10. 2019 na základě 3. zápisu z jednání Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“. Komise zároveň doporučuje úpravu terminologie v předmětné studii tak, aby odpovídala terminologii stavebního povolení.

         Hlasování

Pro:      5        

Proti:      0            

Zdržel se:  1     

Usnesení bylo přijato.

Ad. 3.

Ing. Podaný, vedoucí Odboru územního rozvoje a investic, informoval o postupu prací ve věci výstavby DPS v Řepích. Ing Slezáková, odborná referentka Odboru územního rozvoje a investic, sdělila plánované termíny uzavření smlouvy se zpracovatelem projektové dokumentace (leden 2020), zahájení zpracování projektové dokumentace (1. 2. 2020) a předání prováděcí projektové dokumentace (do 30. 6. 2020).

Zapsala: Ing. Balázsová
Předsedkyně komise: Ing. Šimonová
Ověřovatel zápisu: Ing. arch. Štěpař

Zápis z 4. jednání Komise pro Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích