33. zasedání Zastupitelstva

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
33
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Program

Svolávám

33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 22. 6. 2022 v 14 hodin do Kulturního domu na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, Praha - Řepy

Návrh programu:

33.1 Schválení programu
33.2 Informace o činnosti vedení MČ a výborů ZMČ za uplynulé období
33.3 Kontrola zápisu
33.4 Změny rozpočtu k 30.4.2022 - DODATEK
33.5 Změny rozpočtu k 31.5.2022
33.6 Změny rozpočtu k 30.6.2022
33.7 Změny rozpočtu k 30.6.2022 - DODATEK
33.8 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2021 (závěrečný účet)
33.9 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za 1. čtvrtletí 2022
33.10 Návrh na udělení čestného občanství Městské části Praha 17
33.11 Možné využití pozemku p.č. 59, k.ú. Řepy
33.12 Vypsání veřejné zakázky na „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“
33.13 Změna usnesení k podání žádosti o bezúročnou návratnou finanční výpomoc adresovanou MHMP
33.14  Aktualizace „Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17“ 2022
33.15 Oznámení o konání dvou veřejných projednání a vystavení návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy – Metropolitního plánu (MÚP) a Vyhodnocení vlivů MÚP na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)
33.16 Stanovení počtu 23 členů Zastupitelstva Městské části Praha 17 podle § 88 odst. 1 Zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, volených pro příští volební období v komunálních volbách v roce 2022
33.17 Podpora programu Aktivní město
33.18 Žádost o účelovou dotaci TJ Sokol Řepy z.s.
33.19 Podpora programu Trenéři ve škole na školní rok 2022/2023
33.20 Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením příspěvkové organizaci CSZS na plavání pro seniory
33.21 Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením Domovu sv. Karla Boromejského na akci Vinobraní v klášteře – 9. ročník
33.22 Žádost o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál – 2022 (včetně příloh) - Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
33.23 Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hlavním městem Prahou, technickou správou komunikací hl. m. Prahy a.s., a městskými částmi
33.24 Žádost společnosti DANTIK realitní s.r.o. o směnu části pozemku parc. č. 1317/3 o výměře 2 m2 (ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Řepy, ve vlastnictví žadatele, za část pozemku parc. č. 1920 o výměře 2 m2 (ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Řepy, ve svěřené správě městské části Prahy 17
33.25 Žádost Městské části Praha 17 hl. m. Praze o svěření pozemků parc. č. 1293/805 a 1293/806 v k.ú. Řepy, včetně případných staveb na nich umístěných, ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy Městské části Praha 17


  • Pevný bod – Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 14:25 hod)
  • Pevný bod – Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 16:00)
Hlasování

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý
Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař    


   Zdržel se:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Pavel Maxa Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař      


   Zdržel se:

Martin Marek MUDr. Kateřina Pekárková Ing. Jaroslava Šimonová  


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
Schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 3
Kontrola zápisu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař  


   Nehlasoval:

MUDr. Antoine Katra      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 4
Změny rozpočtu k 30.4.2022 - DODATEK

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař  


   Nehlasoval:

Mgr. Martin Benkovič      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 5
Změny rozpočtu k 31.5.2022

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 6
Změny rozpočtu k 30.6.2022

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 7
Změny rozpočtu k 30.6.2022 - DODATEK

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal  


   Zdržel se:

Ing. arch. Michal Štěpař      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 8
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2021 (závěrečný účet)

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař  


   Zdržel se:

Mgr. Bořek Černovský      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 9
Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za 1. čtvrtletí 2022

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 10
Návrh na udělení čestného občanství Městské části Praha 17

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař

 

Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 11
Možné využití pozemku p.č. 59, k.ú. Řepy

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 1
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

 

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková
Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík  


   Zdržel se:

MUDr. Antoine Katra Ing. Jaroslava Šimonová    


   Nehlasoval:

Ing. arch. Michal Štěpař      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 12
Vypsání veřejné zakázky na „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 1
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík    


   Zdržel se:

Miroslav Bartoš MUDr. Antoine Katra Ing. Jaroslava Šimonová  


   Nehlasoval:

Ing. arch. Michal Štěpař      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 13
Změna usnesení k podání žádosti o bezúročnou návratnou finanční výpomoc adresovanou MHMP

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. David Števík      


   Zdržel se:

Ing. arch. Michal Štěpař      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 14
Aktualizace „Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17“ 2022

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík    


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 15
Oznámení o konání dvou veřejných projednání a vystavení návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy ­ Metropolitního plánu (MÚP) a Vyhodnocení vlivů MÚP na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková
Mgr. Václav Soukup Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 16
Stanovení počtu 23 členů Zastupitelstva Městské části Praha 17 podle § 88 odst. 1 Zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, volených pro příští volební období v komunálních volbách v roce 2022

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková
Mgr. Václav Soukup Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 17
Podpora programu Aktivní město

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík  


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 18
Žádost o účelovou dotaci TJ Sokol Řepy z.s.

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík  


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 19
Podpora programu Trenéři ve škole na školní rok 2022/2023

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík  


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 20
Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením Domovu sv. Karla Boromejského na akci Vinobraní v klášteře ­ 9. ročník

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík    


   Zdržel se:

Miroslav Bartoš      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 21
Žádost o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál ­ 2022 (včetně příloh) - Zdravá Sedmnáctka s.r.o.

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík    


   Zdržel se:

Josef Dirbák      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 22
Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hlavním městem Prahou, technickou správou komunikací hl. m. Prahy a.s., a městskými částmi

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík    


   Nehlasoval:

Ing. Jaroslava Šimonová      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 23
Žádost společnosti DANTIK realitní s.r.o. o směnu části pozemku parc. č. 1317/3 o výměře 2 m2 (ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Řepy, ve vlastnictví žadatele, za část pozemku parc. č. 1920 o výměře 2 m2 (ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Řepy, ve svěřené správě městské části Prahy 17

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup
Ing. David Števík      


   Nehlasoval:

Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal    


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 24
Žádost Městské části Praha 17 hl. m. Praze o svěření pozemků parc. č. 1293/805 a 1293/806 v k.ú. Řepy, včetně případných staveb na nich umístěných, ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy Městské části Praha 17

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík