3. jednání Výboru pro energetiku, inovace a mimořádné události

Orgán
Výbor pro energetiku, inovace a mimořádné události
Číslo jednání
3
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

Přítomní členové výboru: Mgr. Štefan Klučka, Ing. Lenka Malinkovičová, Mgr. Jaromír Hanzal, Mgr. Petr Filipi – účast přes videohovor
Omluveni: Ing. David Števík, Josef Dirbák – jednatel Sportovního centra Řepy
Další účastníci jednání: Vladimír Mareš – vedoucí odboru správy obecního majetku

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Stručné seznámení s jednacím řádem výboru
 3. Volba místopředsedy výboru
 4. Sportovní centrum Řepy – seznámení panem jednatelem Josefem Dirbákem s fungováním sportovního centra a využitím ubytovacích kapacit čerpadly
 5. Odbor správy obecního majetku – seznámení se zprávou o vypracování PENB Sportovního centra Řepy, Kulturního centra Průhon a hasičské zbrojnice
 6. Obeznámení s firmami zabývající se problematikou energetického příkonu, tepelnými čerpadly a fotovoltaikou
 7. Posouzení možnosti začlenění inovačních technologií do plánovaných projektů rekonstrukcí objektů v majetku MČ Praha 17
 8. Různé
 9. Diskuze
 10. Závěr

Jednání:

1. Schválení programu:
Mgr. Klučka:

 • Přivítal členy výbory a po odsouhlasení programu zahájil samotné jednání.

2. Stručné seznámení s jednacím řádem výboru:
Členové výboru se seznámili s jednacím řádem a povinnostmi z něj vyplývajících.

3. Volba místopředsedy výboru:
Na základě dohody členů výboru proběhne volba místopředsedy na příštím jednání.

4. Sportovní centrum Řepy – seznámení panem jednatelem Josefem Dirbákem s fungováním sportovního centra a využitím ubytovacích kapacit čerpadly:
Mgr. Klučka:

 • Omluvu pana jednatele Sportovního centra Josefa Dirbákem výbor přijímá, nicméně však vyjadřuje nespokojenost s tím, že nepředložil žádný z dotazovaných podkladů a ani neinformoval, že by doklady doposlal.
 • Požadavek na pana Dirbáka trvá.

5. Odbor správy obecního majetku – seznámení se zprávou o vypracování PENB Sportovního centra Řepy, Kulturního centra Průhon a hasičské zbrojnice:

p. Mareš:

 • Zaslal písemné vyjádření: „Vzhledem k rozpočtovému provizoriu nebylo možné výše uvedenou zakázku realizovat. Zhotovení PENB poptal v minulém týdnu, po projednání financování akce s ekonomickým odborem.“

Mgr. Klučka:

 • Podobně jako při dřívějším jednání výboru navrhuje, zda by se mohla zřídit pozice energetika.
 • Souhlasí tak stejně jako ostatní členové výboru i s otázkou týkající se softwaru „E-MANAŽER“. Zeptá se a zjistí informace u Rady MČ Praha 17, zda by tuto agendu dle náplně práce či tabulek mohl mít nějaký zaměstnanec ve své agendě.
 • Projevuje s celým výborem uznání paní Ing. Malinkovičové za vypracované podklady a dokumenty.

Ing. Malinkovičová:

 • Na základě z. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií je potřeba, aby mělo celé hospodářství MČ Praha 17 vyhotoveny energetické audity a stejně tak i průkazy energetické bezpečnosti pro všechny budovy v jejich správě.
 • Zmínila se, že by MČ Praha 17 potřebovala mít „hlídače“. Jeho nastavení by sloužilo tak, aby docházelo k úspoře energií – rovnováha mezi maximem a minimem. Energie by se tak rozdělovali dle potřeby. Jako jeden z příkladů si lze uvést Sportovní centrum Řepy a vyhřívání bazénů v souvislosti s používáním saun.
 • Dále vystává otázka týkající se softwaru „E-MANAŽER“. Tento software totiž slouží pro sledování, vyhodnocování a kontrolu spotřeby energie a popřípadě i vody. Software je prvním českým nástrojem energetického managementu sloužícím výlučně pro potřeby měst a obcí. A právě z těchto důvodů by mohl být pozitivem i pro naši MČ Praha 17.
 • Problematika vztahující se k Sportovnímu centru Řepy a zařízení gastro doposud není vyřešena. Ubytování je poskytováno především velkým sportovním skupinám.
 • Shrnutí materiálů Odboru správy obecního majetku ve vztahu k energetické náročnosti budov:
 • Legislativní předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve pozdějších předpisů

PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY – PŘÍLOHA Č. 1

 • byly doloženy u 19 objektů v majetku MČ P17,
 • byly zpracovány v letech 2011 – 2018,
 • 3 jsou neplatné,
 • 9 přestane platit v roce 2023.

U některých platných PENB vyvstávají otazníky ohledně platnosti, a to z důvodu, zda-li od doby vyhotovení nebyly u objektů provedeny změny – viz § 7a, odst. 4.:

 • „Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově“

Anebo jsou v PENB uvedeny nepravdivé údaje, např.:

 • PENB Karlovarská:
  • byl zpracován pro novou budovu,
  • budova však byla koupena, nikoliv postavená jako nová,
  • je v něm uvedeno, že je budova vytápěna plynovým kotlem, včetně TČ,
  • v rozpočtovém opatření RO 104 byl navýšen rozpočet (Kapitola 01) o 13 tis. Kč z finanční rezervy rozpočtu na vypracování nového PENB, z důvodu pronájmu,
  • v rozpočtovém opatření RO 105 byl navýšen rozpočet (Kapitola 08) o 108 tis. Kč z finanční rezervy rozpočtu na výměnu elektrokotle, oken a dveří.
 • PENB SC Řepy:
  • v části budovy II (bazén) uvedeno, že částečně je pro vytápění a TV použito tepelné čerpadlo, dalším zdrojem je plynový kotel,
  • kolik kotelen má SC?
  • v části I (hala) je uvedeno vytápění plynovým kotlem, žádná energie dodána mimo budovu,
  • z roku 2014, došlo ke změně v průběhu stavby? kdy bylo vydáno stavební povolení?

Povinnost od 1. ledna 2016 u budov s energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2:

 • Povinnost splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále jen „orgán veřejné moci“

Povinnost dle § 7a odst. 1 písm. b):

 • Vlastník je povinen opatřit si průkaz u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.

Povinnost dle § 7a odst. 2 písm. a) bod 2 a 3:

 • Vlastník je povinen opatřit si průkaz při pronájmu budovy a od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy (byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena).

Musí být zpracovány PENB na:

 • ZŠ J. Wericha, Španielova ul. (OVM)
 • ZŠ genpor. Peřiny, Laudova ul. (OVM)
 • ZŠ genpor. Peřiny, Socháňova ul., (OVM)
 • MŠ Bendova 1122/3 – 1123/1 (OVM)
 • MŠ Socháňova 1175/21 – 1176/23 (OVM)
 • MŠ Socháňova 1221/25 (OVM)
 • MŠ Brunerova 1011/3 (OVM)
 • Žalanského 68/54 – škola (OVM)
 • Žalanského 68/54 Psychosom. c. (pronájem?)
 • Žalanského 291/2b (úřad) (OVM)
 • MŠ Socháňova 1221/25 (OVM)
 • KC Průhon (větší změna dokončené stavby – 2015?) – pronájem?
 • Bendova 1121 CSP (OVM)

PENB musí být v daných budovách dle § 7a odst. 1 písm. d). umístěn dle prováděcího předpisu (Vyhláška č. 264/2020 Sb,).
MČ musí nechat zpracovat PENB . Jinak jde dle § 12a odst. 1 písm. i) a j) o porušení povinnosti zákona o hospodaření energií, za který lze dle §12 odst. 4 písm. a) uložit pokutu ve výši 2 000 000 Kč.

ENERGETICKÉ AUDITY – viz PŘÍLOHA Č. 2

V platném znění zákona o hospodaření energií již není povinnost zpracovávat pro budovy se spotřebou větší než 700 GJ energetický audit.
Současné znění § 9 odst. 3: (účinnost od 25. ledna 2020):

 • Česká republika, kraj, obec, příspěvková organizace státu, kraje nebo obce, státní organizace založená zákonem24) , státní a veřejná vysoká škola a Česká národní banka jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrné roční spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 500 MWh.

Znění § 9 odst. 8:

 • EA musí být proveden do 1 roku od vzniku povinnosti na základě dat o nakládání s energií za 2 roky předcházející vzniku povinnosti a musí být proveden v souladu s právními předpisy. Česká republika, kraj, obec, příspěvková organizace státu, kraje nebo obce, státní organizace založená zákonem24) , státní a veřejná vysoká škola a Česká národní banka s hodnotou průměrné roční spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky 35 000 MWh a vyšší provedou energetický audit do 3 let od vzniku povinnosti.

MČ P17 musí nechat zpracovat EA na celé své energetické hospodářství. Jinak jde o porušení zákonné povinnosti dle § 12a, odst. 3 písm. a) zákona o hospodaření energií, za který lze dle §12 odst. 4 písm. b) uložit pokutu ve výši 5 000 000 Kč.

Všechny doložené PENB a EA – viz PŘÍLOHA Č. 3
POSUDKY – PŘÍLOHA Č. 4:

 • Byly doloženy dva posudky:
 • Bendova 1121 – CSP (2016) – vyhodnocení dotace SFŽP
 • KC Průhon (2016) posouzení přínosu EA

Dále bylo doloženo:

 • FAKTURY PLYNU:
 • PŘÍLOHA Č. 5
SC Řepy 07/2020 – 12/2020  spotřeba: 584,33 MWh  platba: 422 234,5 Kč cena: 730,73 Kč/MWh
 • PŘÍLOHA Č. 6
SC Řepy 01/2021 – 12/2021 spotřeba: 1 408,6 MWh platba: 973 866,73 kč cena: 735,47 Kč/MWh
 • PŘÍLOHA Č. 7
SDH 2020  spotřeba: 83,08 MWh platba: 113 052,3 Kč cena: 1 360,70 Kč/MWh
SDH 2021 spotřeba: 97,45 MWh platba: 148 666,86 Kč cena: 1 526,26 Kč/MWh
 • FAKTURY ELEKTŘINY:
 • PŘÍLOHA Č. 8
SC Řepy   06/2020 – 12/2020 spotřeba: 385,07 MWh platba: 1 924 185,27 Kč 5 363,79 Kč/MWh
 • PŘÍLOHA Č. 9
SDH 2020 spotřeba: 12,73 MWh platba: 72 535,42 Kč  cena: 5 700 Kč/MWh
SDH 2021 spotřeba: 12,856 MWh platba: 69 780,66 Kč cena: 5 410 Kč/MWh
 • SPOTŘEBY ENERGIÍ V ZŠ A MŠ
  • Spotřeby ZŠ a MŠ v letech 2020 a 2021 – tabulka se spotřebami po jednotlivých zařízeních (teplo, plyn, elektřina, teplá voda). Shrnutí (POSLEDNÍ LIST PŘÍLOHY)
  • PŘÍLOHA Č. 10 – CELKOVÁ SPOTŘEBA ZŠ A MŠ
Srovnání teplo plyn elekřina TV teplo plyn elektřina TV
MŠ, ZŠ MWh
2020 3 730,47 89,11 558,50 280,88 8 953 217,20 129 226,39 3 439 971,69 695 060,57
2021 4 392,70 112,95 590,19 403,25 9 878 591,52 172 821,79 3 069 556,92 859 903,00
Srovnání 662,23 23,84 31,69 122,38 925 374,32 43595,40 -370 414,77 164 842,43

Dodána Smlouva o dodávce plynu pro Úřad MČ P17, Žalanského z roku 2002 – Pražská plynárenská….????

PŘÍLOHA Č. 11 – SPOTŘEBY OBJEKTŮ VE SPRÁVĚ OPTIMIS 2019 – 2021

Rok Vytápění ohřev TV
MWh MWh
2019 1 673,54 4 080 696,20 1 316,03 3 423 776,80
2020 1 668,16 3 995 779,20 3 663,22 3 329 795,20
2021 1 955,04 4 291 657,60 1 267,62 2 963 043,20

neúměrně vyšší spotřeba
Elektřina – vlastní elektroměry
Teplo je rozúčtováno nájemníkům?

6. Obeznámení s firmami zabývající se problematikou energetického příkonu, tepelnými čerpadly a fotovoltaikou:
Mgr. Klučka:

 • MONTSERVIS PRAHA, a. s.:
  • Soukromá akciová společnost, jenž se stala od roku 2019 součástí koncernu Pražská plynárenská, a. s. Společnost zaměřující se na tepelná zařízení neboli čerpadla, fotovoltaiku, elektroinstalace, měření a regulaci. Následně společnost vstoupila do správy a provozu energetických zařízení a posléze i celého systému technického zařízení budov.

Ing. Hanzal:

 • Přislíbil další pomoc při zajištění informací týkajících se problematiky optimalizace příkonu elektrické energie.

7. Posouzení možnosti začlení inovačních technologií do plánovaných projektů rekonstrukcí objektů v majetku MČ Praha 17:
Mgr. Klučka:

 • Nabídka využití výboru při rekonstrukcích objektů majetku MČ Praha 17, ať už při plánování či možné realizaci.
 • Navrhl s výborem tématiku pilotních projektů pro základní školy týkající se projektové dokumentace – úspory energií a pitné vody. V rámci úspory pitné vody by mohlo v budoucnu docházet ke splachování toalet na školách tzv. šedou vodou. V souvislosti s touto tématikou zjistí osobu zodpovědnou, zda a kolik by popřípadě stálo vypracování takovéto dokumentace.
 • Nutnost řešit v první řadě základní školy, a to nejen z pohledu energetiky (fotovoltaika aj.), ale především z pohledu rekonstrukce kanalizace – havarijní stavy.

Ing. Malinkovičová:

 • Zmínila, že je potřeba investovat. Investice časem přinesou nejen úspory v energetice, ale i v jiných odvětvích.

8. Různé:
Nejpalčivějším problémem MČ Praha 17 je v současnosti Sportovní centrum Řepy a stavy kanalizací na základních školách.
Dále řešena problematika týkající optimalizace příkonu elektrické energie, pozice energetika, gastra u Sportovního centra Řepy, oddělení informatiky, PENB a EA.

9. Diskuze:
Mgr. Hanzal vznesl dotaz na problematiku týkající se oddělení informatiky. Ing. Malinkovičová mu oznámila, že v rozpočtu prozatím nejsou navýšené finance, které by byly zapotřebí. Mgr. Klučka vznese dotaz na příštím jednání zastupitelstva.
Ing. Malinkovičová by žádala v souvislosti se Sportovním centrem Řepy zjistit detailnější informace. Informace týkající se energií a jejím vynaložením (hodina provozu haly, bazénu, wellness a haly).

10. Závěr:
Opakující návrh na pozvání pana Dirbáka, jednatele Sportovního centra Řepy. Urgence zaslání potřebných dokumentů nejpozději týden před zahájením jednání.
Návrh na pozvání pana Vladimíra Mareše, vedoucího odboru správy obecního majetku.
Návrh na pozvání Mgr. Kateřiny Gačové, referentky krizového řízení.
Oslovit OPTIMIS spol. s r. o. s žádostí o vyjádření nejasností u objektu Bazovského 1118 – 1120 ve správě OPTIMIS za rok 2020, kde došlo k řádovému nárůstu spotřeby elektřiny, dle zaslaných dokladů. Viz přiložená tabulka.

Rok Vytápění ohřev TV
MWh MWh
2019 1 673,54 4 080 696,20 1 316,03 3 423 776,80
2020 1 668,16 3 995 779,20 3 663,22 3 329 795,20
2021 1 955,04 4 291 657,60 1 267,62 2 963 043,20

Čas ukončení: 18:15 hod.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Shrnutí materiálů OSM

V Praze dne: 27. února 2023
Mgr. Kateřina Gačová, tajemnice výboru
Mgr. Štefan Klučka, předseda výboru