3. jednání Komise pro sociální oblast a komunitní plánování sociálních služeb

Orgán
Komise pro sociální oblast a komunitní plánování sociálních služeb
Číslo jednání
3
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Jednání Komise bylo konané online

Přítomni – členové komise: Mgr. Monika Čermáková, p. Vladimír Hejnic, PhDr. Jindřich Kadlec
Omluveni: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., MUDr. Kateřina Pekárková, JUDr. Věra Havlíčková
Hosté: Bc. Václav Dbalý, Martin Marek

Průběh jednání:

 1. Předsedkyně komise Mgr. Čermáková oficiálně zahájila setkání, přivítala všechny přítomné. Sdělila, že hlavním bodem programu jednání komise je projednání materiálu Aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 17 2022 – 2027.
 2. Požádala radního pro sociální oblast Bc. Václava Dbalého o vyjádření k Aktualizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 17 2022 – 2027.
 3. Bc. Václav Dbalý sdělil, že městská část Praha 17 měla zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 17 na období 2015 – 2020. Na základě této skutečnosti vznikl požadavek na zpracování Aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 17 na období 2022 – 2027.
 4. Mgr. Monika Čermáková přivítala projektovou manažerku AQE advisors, a. s. paní Mgr. Zuzanu Lánovou a požádala jí o vyjádření ke zpracované aktualizaci.
 5. Mgr. Zuzana Lánová sdělila, z čeho vycházeli při tvorbě Aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 17 na období 2022 – 2027:
 • ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 17 2015 – 2020
 • ze strategických materiálů
 • z rozhovorů a podnětů CSZS, odboru sociálních věcí
 1. Mgr. Čermáková požádala přítomné o vyjádření se k výše uvedenému aktualizaci. K tomuto bodu proběhla diskuse.
 2. Po proběhlé diskusi Mgr. Monika Čermáková požádala přítomné členy komise o hlasování o přijetí návrhu materiálu Aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 17 2022 -2027. JUDr. Věra Havlíčková vyjádřila písemný souhlas s uvedou aktualizaci a MUDr. Kateřina Pekárková udělila ústní souhlas s uvedenou aktualizací.
  Průběh hlasování:
  pro 5
  proti 0
  zdržel se hlasování 0

Přítomní členové Sociální komise a komunitní plánování sociálních služeb souhlasí s přijetím materiálu Aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 17 2022 – 2027.

Závěrem předsedkyně komise poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Vyhotovil: Bc. Jana Císařová, tajemnice komise, dne 22.12.2021
Schválila: Mgr. Monika Čermáková, předsedkyně komise, dne 22.12.2021
Ověřil: JUDr. Věra Havlíčková, dne 22.12.2021