23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Řepy-18.12.2000

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
23
Datum jednání
Volební období
1998-2002
Zápis

23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Řepy-18.12.2000

Zastupitelstvo

souhlasí:

  • s kontrolou zápisu
  • se Zásadami pro hospodaření v období rozpočtového provizoria I.Q. 2001 s připomínkou že bude doplněn text:…v období rozpočtového provizoria měsíční výdaje budou 1/12 schváleného rozpočtu r. 2000
  • s předběžnou urbanistickou studií širších vztahů ”Obytného souboru Mariánská pole” mezi komunikacemi Karlovarská, Slánská, Čistovická

schvaluje:

  • organizační jednotky MČ
  • zřizovací listiny právních subjektů MČ
  • statuty organizací s právní subjektivitou
  • statuty mateřských škol bez právní subjektivity
  • předložené složení komisí a výborů RZ MČ Praha-Řepy

projednalo:

  • záležitosti majetkové

bere na vědomí:

  • informaci předloženou firmou OPTIMIS s.r.o. o neplatičích