23. jednání Poradního sboru

Orgán
Poradní sbor
Číslo jednání
23
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni : za MČ Praha 17 : starostka Mgr. Kopejtková, místostarosta p. Marek, tajemník úřadu, Bc. Loučka
za Poradní sbor : Mgr. Tupá, Mgr. Beňová, Ing. Pilný, Ing. Blahovec, pí Vodárková, p. Mrskoč

Omluveni: Ing. Andrle, p. Hradil

Mgr. Kopejtková
-
přivítala členy Poradního sboru a jako nová starostka se krátce představila
- přečetla dotazy omluveného člena – Ing. Anderleho

Dotazy Ing. Anderleho

 1. Komunitní zahrada – občan z Řep se zajímá, zda ÚMČ uvažuje o vyčlenění místa pro vznik komunitní zahrady na území Řep. Někteří občané bydlící v panelových domech bez balkonu by tuto možnost uvítali.

Mgr. Kopejtková
- komunitní zahrada již existuje na konečné tramvaje, funguje velice dobře.

 1. Občané poukazují na opakované ukládání komunálního odpadu do sběrných nádob na ul. Žufanova jinými než obyvateli, pro které jsou určeny a kteří platí svoz kom. odpadu. Přijede auto, uloží odpad a jede pryč.

p. Marek
- MČ nemá možnost hlídat a rozlišovat, kdo je oprávněn odpad do sběrných nádob ukládat

 1. Nejvíce stížností mají občané na služby České pošty. Špatné doručování dopisů, balíků.

p. Marek
- jedná se o dlouhodobý problém, 16.8.2021 jednání se zástupci České pošty -13.9.2021 bude otevřena pobočka Makovského, ze strany MČ vznesena kritika – ředitelka p. Tmejová – doručovatelé nespadají do její kompetence, přislíbila dodat informace

 1. Občané jsou dlouhodobě nespokojeni s Městskou policií, kdy jsou vidět pouze ráno při řízení dopravy na některých přechodech.

p. Marek
- strážníků MP
asi nikdy nebude dostatečný počet, nicméně vzhledem k tomu, že se pohybuji po Řepích, nesouhlasím s názorem, že jsou vidět pouze ráno na přechodech.

 1. Občané oceňují péči OU o veřejnou zeleň, péči o lavičky, dětská hřiště.

- k pochvale se připojili i ostatní členové Poradního sboru

Dotazy Ing. Blahovce

 1.  zahušťování zástavby na území Řep ⇒ brownfieldy – ve špatném stavu

p. Marek
- souhlasím, bohužel se jedná o soukromé vlastnictví a MČ nemůže nijak ovlivnit.

 1. Zmenšuje se občanská vybavenost v Řepích, konkrétně jde o úbytek pro občany důležitých obchodů – řeznictví, potraviny, elektromateriál, elektrospotřebiče … Má vedení městské části nějaké možnosti ovlivnit výskyt a rozložení některých důležitých obchodů?

rozvinula se diskuze mezi členy Poradního sboru – p. Beňová, p. Mrskoč – jedná se o soukromého vlastníka, v rámci toho jde o věc nabídky a poptávky, pokud poptávka není, firma ukončí činnost, MČ nemůže ovlivnit

 1.  kontejnery na biologický odpad – na Praze 17 chybí, bioodpad není kam dát, v popelnicích na směsný odpad zapáchá

p. Marek
- v Řepské sedmnáctce jsou pravidelně uveřejňovány termíny a místa přistavování kontejnerů, nejen tedy na bioodpad, ale i VOK apod.

Dotazy Mgr. Tupé

 1. je možné zajistit vyvěšení domovního řádu do prostor domu v ul. Bazovského, kde bydlí – byl vždy vyvěšen a v současnosti chybí

Mgr. Kopejtková
- bude prověřeno, doporučeno obrátit se na firmu Optimis

Dotazy Ing. Pilného

 1. vznesl dotaz na to, že Poradnímu sboru není zasílán zápis z jednání sboru
  - zápis je vyvěšován na web ÚMČ Praha 17, bylo přislíbeno, že bude zasílán i jednotlivým členům Poradního sboru na jejich emaily
 1. nepořádek za Lidlem Slánská 1699 – plastové lahve, roušky, igelity, rukavice …

p. Marek
– úklid na veřejném prostranství je průběžně zajišťován OŽPD prostřednictvím odsouzených vězňů.

 1. Parkování v ulici Čistovická naproti Bělohorským zahradám – balisety – p. Pilný ukázal fotografie auta permanentně parkujícího v protisměru pozn. značka 4SA 6370

p. Marek
- MP bude požádána o doložení, kolikrát již byla stížnost podána

 1. zákaz vjezdu Čistovická – oslovit firmu Scuderia, ať se otáčí na svém pozemku a nikoliv v ulici Čistovická

p. Marek
- ať p. Pilný zašle fotografie, MČ osloví policii + firmu

 1. oprava asfaltu Čistovická – po opravě vrátit balisety do původního stavu

p. Marek
- to je samozřejmost.

 1. řešení tranzitu Čistovická – objezd Slánské, ranní špička – čísla z radaru,

p. Pilný žádá o komplexní posouzení dopravní situace v obytné části Řep odborníkem – dopravním inženýrem

rozvinula se diskuze na toto téma, nelze řešit jen jednu oblast, řešení poškodí další části Horních Řep

Dotazy Mgr. Beňové

 1. Jak vypadá otázka kontejnerových stání

(předcházel dotaz na kontejnery v Kristiánově ulici – dotaz bude konkretizován příště)

p. Marek
- sdělil, že v březnu 2021 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace OŽDP

 1. dodláždění chodníků Selských baterií, Hořovského, Krolmusova

p. Marek
- v současné době MČ neplánuje v ulici Selských baterií změnu povrchu chodníku .

 1. ul. Šimonova – pokáceny 2 borovice – bude se osazovat nová dosadba ?

p. Marek
- kácení proběhlo v květnu letošního roku z důvodu havarijního stavu, ano, plánuje se dosadba na podzim

 1. oprava ulice Žalanského u radnice

p. Marek
- jedná se o investiční akci, opakovaně jednáno s MHMP/TSK, v letošním roce zahájeno nebude, předpokládám, že v roce 2022.

Dotazy p. Mrskoče

 1. Na úvod pochválil zřízení schodiště k tramvajím nadjezd Slánská – Šimonova – nadšení

občanů

 1. Konflikty chodců a cyklistů na chodníku u Slánské ulice. nově zrekonstruovaný kus – chodník, trávník, cyklostezka – sdíleny prostor pro chodce a cyklisty. Vydlážděný kus zrušit

U firmy Cramo – cyklostezka končí zúžením – zákaz vjezdu na kole

p. Marek
- zjistí a dá informaci

 1.  lze na parkovišti Bazovského, Slánská, čerpací stanice zajistit nakreslení vymezovacích pruhů, aby se vešlo více aut ?

p. Marek
- přislíbil požádat TSK o obnovení VDZ v rámci blokového čištění, bohužel se asi nedá stihnout ještě letos na podzim.

Závěr

Mgr. Kopejtková
- poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání Poradního sboru

Začátek jednání: v 18,00 hodin
Konec jednání: v 19:35 hodin
Zapsala: Z. Petrovická