23. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Orgán
Komise pro strategické plánování a územní rozvoj
Číslo jednání
23
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomní členové komise: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Ing. Marek Francl, Pavla Janecká, Vladimír Slíž

Omluveni: Martin Marek, Mgr. Martin Benkovič, Ing. Michal Bureš, Ph.D.

Další účastníci jednání: Jaroslav Bíro, místostarosta; Ing. Miloslav Tlustý, tajemník komise

Předseda komise doc. Farkač přivítal účastníky a zahájil jednání. K předchozímu zápisu z 22. jednání komise nebyly žádné připomínky.

Byly projednány tyto body programu:

1) Novostavba bytového domu na pozemcích č.parc. 580, 581, k.ú. Řepy při ul. Karlovarská
Projednání této záležitosti navazuje na jednání komise ze dne 5.1.2022. Investor doložil upravenou PD ze dne 20.1.2022, kde navrhovaný objekt výškově koresponduje se sousedním domem čp. 380 a má 1 podzemní podlaží, 3 nadzemní podlaží a využité podkroví ve dvou úrovních. Zastřešen je valbovou střechou s výškou hřebene +15,550 m (+0,000 = podlaha 1.NP), hlavní římsou v úrovni +9,490 m a navazuje tak plynule na sousední dům. V suterénu jsou situována garážová stání, sklady a technické místnosti, v přízemí nebytové prostory a vstupní prostory bytového domu, ve 2. a 3.NP. se v každém patře nacházejí 4 bytové jednotky; v podkroví jsou umístěny 3 bytové jednotky, z nichž jedna z nich je mezonetová a pokračuje samostatným schodištěm do 2. úrovně podkroví. Celkem se tedy jedná o 11 bytových jednotek oproti 14 bytům v původním návrhu. Hlavní vstup do obytné části objektu stejně jako do nebytových prostor je situován v úrovni 1.NP z ulice Karlovarské. Doprava v klidu je řešena parkovacími stáními v podzemních garážích a dále na vlastním pozemku před objektem a v zadním dvoře (na jižní straně), výjezd z garáží je zajištěn autovýtahem na dvůr a při západní straně domu na ulici Karlovarskou. Dle platného ÚP SÚ HMP se předložený záměr nachází v zastavitelném území v ploše s funkčním využitím OV – všeobecně obytné, v území stabilizovaném, kde lze umisťovat stavby pro bydlení s možností umisťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel. Komise po diskusi dospěla k závěru, že navržený objem zástavby neodporuje zachování, dotvoření a rehabilitaci stávající urbanistické struktury v dané lokalitě, hmota objektu je v mezích v území obvyklých a dotváří stávající urbanistickou strukturu území. Komise s takto předloženým návrhem dle projektové dokumentace ze dne 20.1.2022 vyslovila souhlas, přičemž doporučuje využít nebytové prostory v přízemí objektu v části při ulici Karlovarská pro služby pro občany Řep.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

2) Revitalizace objektu OC VÝSLUNÍ
Komise projednala žádost o stanovisko k navrhované celkové rekonstrukci objektu čp. 1179 na pozemku č.parc. 1293/75, k.ú. Řepy při ulici Makovského přímo navazujícího na západní straně na nově zrekonstruovaný objekt OC Řepy. Předložená studie řeší zejména optické a funkční provázání budovy s veřejným prostorem při ulici Makovského a předpolím stavby osazením nové prosklené jižní fasády, věnuje se celkové revitalizaci nejnižšího podlaží objektu (1.PP) formou zpřístupnění a využití těchto ploch pro veřejnost situováním supermarketu; jsou zde rozšířeny plochy namísto zrušeného a zastropeného venkovního atria a původního schodiště. Součástí návrhu je vestavba výtahu zajišťující bezbariérové propojení supermarketu s parkingem na střeše objektu (2.NP.) s kapacitou 60 osobních vozidel. V 1. NP. se nacházejí stávající nájemní prostory (obchody, služby). Studie se rovněž zabývá doplněním nových komunikačních propojení včetně řešení provozu zásobování a přístupu pěších ve směru od ulice Makovského. Ve stávajících plochách zeleně v jižním předpolí objektu jsou navrženy nové parkové úpravy. Dle platného ÚP SÚ HMP se předložený záměr nachází v zastavitelném území v ploše s funkčním využitím „smíšené městského jádra se stanoveným kódem míry využití plochy F (SMJ-F)“ sloužící pro smíšené (kombinované) využití ploch v centrální části města a centrech městských čtvrtí, zejména občanské vybavení a bydlení. Komise po diskusi konstatovala, že rekonstrukcí tohoto objektu bezpochyby dojde k dalšímu zlepšení občanské vybavenosti Řep, a to jak v kvalitativní, tak i v kvantitativní rovině. Komise vyslovila s předloženým návrhem dle ověřovací architektonické studie (02/2022) souhlas.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

3) Žádost o směnu částí pozemků č.parc. 1492, 1493/1, 1497/3, 1497/4 k.ú. Řepy za část pozemku č.parc. 1501 k.ú Řepy při ul. Plzeňské
Komise projednala návrh společnosti Glera 69 spol. s r.o. na směnu části pozemků č.parc. 1492, 1493/1, 1497/3, 1497/4, k.ú. Řepy v jejím budoucím vlastnictví za adekvátní část pozemku č.parc. 1501 k.ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17 (celkově se jedná o směnu o výměře cca 970 m2). Navrhovaná směna umožňuje městské části budoucí možné vybudování plnohodnotného chodníku pro pěší při severní straně komunikace Plzeňská a napojení na existující přechod k tramvajové zastávce Krematorium Motol. Nový chodník by tak umožňoval obyvatelům sídliště bezpečnou a pohodlnou cestu až ke stávajícímu přechodu na opačnou stranu ulice Plzeňská i zpět. Komise po diskusi doporučuje navrhovanou směnu za výše uvedeným účelem.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Zapsal: Ing. Miloslav Tlustý, tajemník komise
Za správnost: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., předseda komise