22.zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17-1.12.2004

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
22
Datum jednání
Volební období
2002-2006
Zápis

Přítomno: 21 členů ZMČ

Omluveno: 2 členové ZMČ

Zasedání ZMČ zahájil starosta a konstatoval, že bylo řádně svoláno. Seznámil přítomné s navrženým programem jednání s tím, že rada stahuje z jednání bod 4.1. Dále pak doporučil ZMČ zařazení bodu náležitosti Břevnovské radiály (BR) před bod Záležitosti majetkové.

Odsouhlasení návrhu programu vč. zařazení bodu o BR.

15,4,1-návrh byl přijat

Program

 • Slib člena ZMČ
 • Doplňující volba člena RMČ
 • Kontrola zápisu
 • Břevnovská radiála
 • Záležitosti majetkové
 • Záležitosti ekonomické
 • Náměty a připomínky členů ZMČ

1) Slib člena ZMČ Praha 17

V ZMČ došlo k uvolnění mandátu člena ZMČ za ODS. Rada MČ prohlásila mandát za uvolněný a uložila KZ vyzvat k obsazení mandátu náhradníka. Prof. Ing.Aleš Čepek, Csc., který výzvu rady přijal a dostavil se na dnešní zasedání složit zákonem stanovený slib zastupitele MČ. Prof. Čepek složil slib do rukou starosty.

2) Doplňující volba člena RMČ

Uvolněním mandátu člena ZMČ v minulém období došlo i k uvolnění místa člena RMČ. Proto je třeba přistoupit k doplňovací volbě člena rady, aby byla početně úplná.

Návrhy na doplnění člena rady:

Josef Kryl

Z pléna nebyl vznesen žádný jiný návrh, byl stanoven způsob volby-tajná.

Výsledek volby

 • počet rozdaných hlas. lístků: 21
 • počet odevzdaných hlas.lístků : 21
 • počet platných hlasů: 16

Pan Josef Kryl byl zvolen členem RMČ.

3) Kontrola zápisu č. 21

Byla provedena kontrola zápisu č. 21.

Kontrola zápisu byla odsouhlasena.

16,2,3

 

4) Břevnovská radiála

Uvedl zást.starosty J.Svoboda. Informoval přítomné o jednání a krocích týkající se BR. Dne 25. listopadu proběhla na úřadě MČ Praha 17-Řepy seminář členů zastupitelstva s pracovníky projekčních kanceláří a firem City-Plan a Satra, zaměřená k problematice Břevnovské radiály. Členové zastupitelstva a hosté byli seznámeni s celkovou koncepcí Břevnovské radiály a především s jejími variantami, týkající se katastrálního území městské části Praha 17-Řepy.Důvodem uskutečnění této schůzky, bylo poskytnutí informačního servisu členům zastupitelstva k vypracování stanoviska a připomínek k této stavbě do 31. prosince 2004.Byl předložen návrh usnesení a proběhla diskuse. Jejím výsledkem byl upravený návrh původního usnesení:

Usnesení zastupitelstva MČ Praha 17-Řepy k vypracování písemného stanoviska k "Technické ověřovací studii Břevnovské Radiály" (TOSBR).

Zastupitelstvo MČ Praha 17-Řepy schvaluje, aby stanovisko a připomínky MČ Praha 17-Řepy k Břevnovské radiále vypracovala skupina členů zastupitelstva MČ Praha 17-Řepy ve složení Hanušová, Hájek, Linhart, Spálenka, Svoboda, Čepek. Zastupitelstvo MČ Praha 17-Řepy dále doporučuje, aby v uvedené skupině byli i zástupci občanských sdružení, která se problematikou BR dlouhodobě zabývají a to pan David Maršík a Jiří Záruba. Písemné stanovisko musí obsahovat všechny podmínky, které zastupitelstvo této skupině doporučí. Vzhledem k tomu, že výstavbou BR půjde o nevratný zásah do území MČ Praha 17-Řepy, požaduje zastupitelstvo adekvátní kompenzace. Tyto kompenzace jsou formulovány v podobě podmínek.

 1. Křižovatka BR se Slánskou ulicí musí být bezkontaktní, tj. obě komunikace se budou pouze míjet. V případě jejich propojení vzrůstá možnost silného navýšení automobilového provozu především na ulici Slánská a tím tak dojde k neúměrné zátěži prakticky uprostřed bytové zástavby.
 2. Navýšení dopravy na komunikaci BR nese i navýšení emisní zátěže v jejím nejbližším okolí. Z toho důvodu požaduje zastupitelstvo MČ Praha 17-Řepy, aby bylo celé těleso BR jdoucí v blízkosti zastavěných úseků MČ Praha 17-Řepy, bylo vedeno pod povrchem a to formou tunelu.
 3. Zastupitelstvo MČ Praha 17-Řepy požaduje, aby trasa tunelu byla bez středové štěrbiny s nucenou ventilací s výjimkou úseku 0,87-092 a úseku 1, 05-1,1.

Tyto tři základní podmínky byly zakomponovány do předložených variant TOSBR a to ve výkresech B.3 úsek 1.-SO-ulice U Boroviček ve variantách

 • B.3.1 varianta 1
 • B.3.2 varianta 2
 • B.3.3 varianta 3
 • B.3.4 varianta 4

Z těchto variant se zastupitelstvu MČ Praha 17-Řepy jeví jako nejvhodnější situace varianty č. 3.

Podobně byly předloženy varianty pro úsek B.7 křižovatka Slánská ve verzích

 • B.7.1 varianta 1
 • B.7.2 varianta 2
 • B.7.3 varianta 3
 • B.7.4 varianta 4
 • B.7.5 varianta 5
 • B.7.6 varianta 6
 • B.7.7 varianta 7
 • B.7.8 varianta 8

Návrh nového řešení

Z předložených variant se členům zastupitelstva MČ Praha 17-Řepy jeví jako nejvhodnější výkres č. B.7.6, s tím, že předkládá vlastní modifikaci, vycházející z varianty č. 6. Podle této verze je možné upustit od napojení Karlovarské ulice do křižovatky SO v Řepích, jdoucí úvozem mezi objektem autobusových garáží a prodejního areálu (koberce K+K) a vést navrženou komunikaci po stávajícím mostním objektu až do napojení na ulici Karlovarskou. Uvedená verze pomůže zlepšit místní dopravní spojení, nejenom v Řepích samotných, ale rovněž i mezi MČ Praha 17-Řepy a MČ Praha-Zličín.

Komunikační napojení

MČ Praha 17-Řepy doporučuje prodloužit průjezd z ulice Engelműllerovy, přes ulici Na Chobotě do ulice Drahoňovského (v místech pod kotelnou) a zde vybudovat křižovatku s budoucí možností napojení na ulici Plzeňskou. Tím se dosáhne plného spojení od ulice Karlovarské až k ulici Plzeňské, přičemž těleso této komunikace by vedlo na hranici katastrálního území MČ Praha 17-Řepy a MČ Praha-Zličín. Dá se předpokládat, že tato komunikace bude využívána především obyvateli obou jmenovaných MČ, čímž by byl splněn jeden z požadavků OMI MHMP, aby byla zajištěna dopravní obslužnost v této oblasti všemi směry.

Podchody pro pěší

Vzhledem ke složité překročitelnosti ulice Slánská, doporučuje MČ Praha 17-Řepy, vybudování podchodu pro pěší v prostoru míjení BR a ulice Slánská. Tím se usnadní bezproblémové překročení dopravně zatížené komunikace, jakou ulice Slánská v současné době představuje. Tento podchod doporučuje MČ Praha 17-Řepy, především s ohledem na občany žijící v oblasti "horních Řep", ohraničených komunikacemi ulice Karlovarská na severní straně, ulice u Boroviček na jižní straně a ulicí Na bělohorské pláni na východní straně. Výstavbou podchodu v prostoru míjení BR a ulice Slánská se připraví výhodné podmínky pro projektovanou cyklotrasu, jejíž realizace se s výstavbou BR rovněž blíží.

ZMČ ukládá

pověřené skupině členů zastupitelstva MČ Praha 17-Řepy ve spolupráci s odborem územního rozvoje, vypracovat písemné stanovisko k BR ve smyslu tohoto usnesení a nejpozději do 20. 12. 2004 jej odeslat zpracovateli technicko-ověřovací studie spol. Satra a City Plan a informovat členy zastupitelstva o tomto kroku.

5) Záležitosti majetkové

5.2) Volný byt s dluhem-byt č. 25 o vel. 2+kk, 9. podlaží, Galandova 1244

Zastupitelstvo MČ bylo seznámeno s uvolněním bytu č. 25 o vel. 2+kk, 9. podlaží, Galandova 1244 s dluhem cca 641.090,-Kč a návrhem RMČ na snížení dlužnou částku na minimálně požadovaných 300.000,-Kč a vypsat I. kolo výběrového řízení na pronájem uvedeného bytu za nájemné ve výši 33,29 Kč/m2/měs.

Usnesení: ZMČ souhlasí se snížením dlužné částky na minimálně požadovaných 300.000,-Kč s vypsáním výběrového řízení na pronájem bytu podle schválených pravidel, tj. I. kolo, minimální požadovaná částka 300.000,-Kč, nájemné ve výši 33,29 Kč/m2/měs.Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky a bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy.

ZMČ ukládá OSOM postupovat dle tohoto usnesení.

20,1,0

5.3) Volný byt s dluhem-byt č. 8 o vel. 4+1/L, 4. podlaží, Vondroušova 1201

Zastupitelstvo MČ bylo seznámeno s uvolněním bytu č. 8 o vel. 4+1/L, 4. podlaží, Vondroušova 1201 s dluhem ve výši 1.666.082,-Kč a projednalo návrh RMČ snížit dlužnou částku na minimálně požadovaných 700.000,-Kč a vypsat I. kolo výběrového řízení na pronájem uvedeného bytu za nájemné ve výši 33,29 Kč/m2/měs.

Protinávrh-snížení dlužné částky na 500 tis. Kč

9,9,3-návrh nebyl přijat

Hlasování o původním návrhu

16,0,5

Usnesení: ZMČ souhlasí se snížením dlužné částky na minimálně požadovaných 700.000,-Kč a s vypsáním výběrového řízení na pronájem bytu podle schválených pravidel, tj. I. kolo, minimální požadovaná částka 700.000,-Kč, nájemné ve výši 33,29 Kč/m2/měs. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky a bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy.ZMČ ukládá OSOM postupovat dle tohoto usnesení

 

5.4) Žádost řepské občanky o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 34 o velikosti 2+k.k. s příslušenstvím, I. kategorie, 5. patro, Bazovského 1118/15, Praha 6-Řepy

Zastupitelstvo MČ Praha 17 projednalo žádost řepské občanky o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 34 o velikosti 2+k.k.s příslušenstvím, I. kategorie, 5. patro, Bazovského 1118/15, Praha 6-Řepy

Usnesení: ZMČ schvaluje návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu a ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

21,0,0

5.5) Žádost řepské občanky o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6 o velikosti 4+1/L s příslušenstvím, I. kategorie, 2. patro, Socháňova 1127/15, Praha 6-Řepy

Zastupitelstvo MČ Praha 17 projednalo žádost řepské občanky o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6 o velikosti 4+1/L s příslušenstvím, I. kategorie, 2. patro, Socháňova 1127/15, Praha 6-Řepy

Usnesení: ZMČ schvaluje návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu a ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

21,0,0

5.6) Souhlasné prohlášení MČ Praha 17-pozemky p.č. 882/15,16,17,18,19,20,38,39,40

Zastupitelstvo MČ projednalo v souladu s vyhláškou hl.m.Prahy č.2/2000 Sb., schválenou usnesením ZHMP č.15/06 z 27.1.2000, aby byly pozemky

p.č. výměra v m2 využití
882/15 124 ostatní plocha silnice
882/16 51 ostatní plocha zeleň
882/17 692 ostatní plocha silnice
882/18 163 ostatní plocha zeleň
882/19 60 ostatní plocha silnice
882/20 6 ostatní plocha zeleň
882/38 14 ostatní plocha jiná plocha
882/39 161 ostatní plocha jiná plocha
882/40 7 ostatní plocha zeleň

v k.ú. Zličín, dosud ve vlastnictví MČ Praha 17 , LV č. 778, svěřeny MČ Praha Zličín.

Usnesení: ZMČ souhlasí uzavřít souhlasné prohlášení s MČ Praha Zličín a ukládá OSOM zajistit předání prohlášení.

21,0,0

6) Záležitosti ekonomické

6.1) Zpráva o plnění rozpočtu za 1.-3.čtvrtletí r. 2004

Zastupitelstvu byl Ing. Květoněm předložen uvedený materiál.

Usnesení: ZMČ Praha 17 bylo seznámeno s předloženou zprávou o plnění rozpočtu za 1.-3. čtvrtletí r. 2004, vč. KS Průhon a CSZS a s tímto materiálem souhlasí.

21,0,0

6.2) Úprava rozpočtu k 30.11.2004

Zastupitelstvu byl Ing. Květoněm předložen uvedený materiál.

Usnesení: ZMČ Praha 17 schvaluje předložená rozpočtová opatření.

21,0,0

6.3) Zásady hospodaření MČ v období rozpočtového provizoria

Zastupitelstvu byl Ing. Květoněm předložen uvedený materiál.

Návrh usnesení:

I. ZMČ Praha 17 stanovuje:

 1. MČ po dobu rozpočtového provizoria bude čerpat měsíční výdaje max. do výše 1/12 schváleného rozpočtu na r. 2004
 2. nebude uzavírat nové smluvní vztahy, pokud nebude mít jistotu, že na jejich plnění má potřebné finanční prostředky
 3. včas a řádně budou plněny zejména zákonné, ale i smluvní povinnosti

II. ukládá starostovi MČ, tajemníkovi ÚMČ a ved. EO postupovat dle bodu I.

Hlasování o původním návrhu: 16,2,3-návrh byl přijat.

7) Náměty a připomínky členů ZMČ

 

V Praze dne 1.12.2004

Schválil a ověřil: Vlastislav Fencl

Václav Urban

Josef Kryl