22. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Orgán
Komise pro strategické plánování a územní rozvoj
Číslo jednání
22
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomní členové komise: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Mgr. Martin Benkovič, Ing. Marek Francl, Pavla Janecká, Ing. Michal Bureš, Ph.D., Vladimír Slíž

Omluveni: Martin Marek

Další účastníci jednání: Jaroslav Bíro - místostarosta, Ing. Miloslav Tlustý - tajemník komise

Předseda komise doc. Farkač přivítal účastníky a zahájil jednání. K předchozímu zápisu z 21. jednání komise nebyly žádné připomínky.

Byly projednány tyto body programu:

1) Návrh zástavby pozemků č. parc. 1388/2, 1388/5 k.ú. Řepy při ul. Čistovické, Třanovského
Projednání této záležitosti navazuje na jednání komise ze dne 9.6.2021. Investor doložil architektonickou studii (09/2021) s upraveným návrhem zástavby těchto pozemků. Oproti původnímu návrhu (BD se třemi NP + ustupující 4. NP a 5 byty) se jedná o stavbu dvou řadových rodinných domů se dvěma plnohodnotnými nadzemními podlažími + 3. NP z východu a jihu ustupujícím. Hmota objektu zakončeného plochou střechou je řešena ve tvaru „L“, každý rodinný dům s jedním bytem disponuje ve 3. NP prostornou terasou a terasou se zahrádkou v přízemí. Parkovací stání na terénu jsou řešena vždy na zpevněné ploše části pozemku příslušného rodinného domu. Součástí záměru je rovněž úprava a modernizace stávající trafostanice s novou nabíjecí stanicí pro elektromobily na pozemcích stavby.

Na základě nerozhodného výsledku hlasování komise nebylo vydáno doporučení k zaujmutí stanoviska.

2) Novostavba bytového domu na pozemcích č. parc. 580, 581 k.ú. Řepy při ul. Karlovarské
Byla předložena projektová dokumentace s datem 10.11.2021 na stavbu bytového domu v předmětné lokalitě. Bytový dům přímo navazuje štítovou stěnou na sousední dům čp. 380 na východní straně a je navržen s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími (5. NP je z jižní a severní strany ustupující). V suterénu jsou situována garážová stání, sklady a technické místnosti, v přízemí nebytové prostory s komerčním využitím a 2. – 5. NP slouží pro bydlení (celkem 14 bytových jednotek různých velikostních kategorií). Dům je zakončen střechou s mírným sklonem. Komise potvrzuje výsledek předchozího hlasování per rollam a s takto předloženým návrhem nesouhlasí.

3) Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 17
Komise vzala na vědomí harmonogram aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 17 na rok 2022 včetně úvodní prezentace. Na základě předloženého materiálu bylo dohodnuto, že jednotliví členové komise zašlou v termínu do 11. 2. 2022 své podněty a připomínky tajemníkovi komise. Ten po jejich shromáždění a rozeslání všem členům komise následně svolá na 2. polovinu února 2022 řádné jednání za účelem provedení celkového vyhodnocení v rámci komise.

Zapsal: Ing. Miloslav Tlustý, tajemník komise
Za správnost: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., předseda komise