21. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Orgán
Komise pro strategické plánování a územní rozvoj
Číslo jednání
21
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomní členové komise: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Martin Marek, Pavla Janecká, Ing. Michal Bureš, Ph.D., Vladimír Slíž

Omluveni: Ing. Marek Francl, Mgr. Martin Benkovič

Další účastníci jednání: Jaroslav Bíro, místostarosta Ing. Miloslav Tlustý, tajemník komise

Předseda komise doc. Farkač přivítal účastníky a zahájil jednání. K předchozímu zápisu z 19. jednání komise nebyly žádné připomínky, zápis byl schválen (20. jednání nebylo zahájeno, jelikož
komise nebyla usnášeníschopná).

Byly projednány tyto body programu:
1) Žádost o prodej pozemků parc.č. 1501, 1497/2 a 149813, k.ú. Řepy při ul. Plzeňské
Projednání této záležitosti navazuje na předchozí jednání komise ze dne 19.7.2021. Investor doložil požadovaný odhad dopravního zatížení v místě navrhovaného souboru staveb — tedy samoobslužné čerpací stanice pohonných hmot, samoobslužných mycích boxů a stravovacího zařízení s tím, že kapacita míst rychlého občerstvení uvnitř objektu pro pěší příchozí bude řešena v dalším stupni projektové dokumentace. Die doloženého dopravního posouzení se jedná celkově o cca 31—35 aut I hod. Komise po diskusi dospěla k závěru, že další zahuštění dopravy v důsledku plánovaného provozu čerpací stanice pohonných hmot příslušenstvím je na již tak enormně zatížené komunikaci v ulici Plzeňské zcela nežádoucí, navíc stávající zatravněná lokalita plní funkci izolační zeleně v souladu s územním plánem a nachází se v bezprostřední blízkosti přírodní památky Kalvárie v Motole. Z výše uvedených důvodů vyslovila komise s prodejem těchto pozemků jednomyslně nesouhlas.

2) Žádost o vyjádření k možnému umístění prodejního stánku
Komise projednala na základě podané žádosti možnost umístění dočasné stavby prodejního stánku při ulici Makovského v prostoru pod přemostěním ulice Slánské „naproti stánku se zmrzlinou“. Jedná se o typizovanou dřevostavbu půdorysných rozměrů 4,0 x 2,3 m, sortiment zboží chléb, pečivo, cukrářské výrobky a cukrovinky, maďarské uzeniny, med, medovina. Komise došla k závěru, že není žádoucí narušovat „průhledný“ a čistý prostor pod rekonstruovaným mostem dalším osamoceným stánkem, toto volné prostranství by bylo třeba řešit komplexně jako celek. Nabízí se přitom možnost prodávat uvedený sortiment v prostorách nově rekonstruovaného Obchodního centra Řepy. Z těchto důvodů vyslovila komise s umístěním prodejního stánku jednomyslně nesouhlas.

3) Bezkontaktní myčka aut Třanovského, Karlovarská (areál Státní zkušebny strojů a.s)
Na základě požadavku vzešlého z jednání komise 26.4.2021 doložil investor souhlasné stanovisko Policie CR — Odboru služby dopravní policie a dále závazné stanovisko orgánu územního plánování — odboru územního rozvoje MHMP, který konstatoval soulad stavebního záměru s platným územním plánem. Komise po diskusi došla většinou hlasů k závěru souhlasit s tímto stavebním záměrem s upozorněním, že v případě navýšení dopravní intenzity v ulici Karlovarské na základě provedeného průzkumu ve směru z Prahy při levém odbočení o 50 % bude městská část iniciovat na křižovatce Karlovarská — Třanovského zákaz odbočení vlevo.

4) Pozemky č.parc. 45/10, 45/1 4, 45/15 k.ú. Řepy při ul. Engelmüllerova
Na městskou část se obrátil právní zástupce spoluvlastníků pozemků č.parc. 45/10, 45/14, 45/15 k.ú. Repy ohledně jejich možného odkoupení naší městskou částí. Dle platného UP SU HMP je předmětná lokalita součástí ploch sportu a rekreace (SP — sportu). Na základě žádosti OSOM komise tuto záležitost projednala a jednomyslně doporučuje zahájení jednání o možném odkoupení těchto pozemků do vlastnictví městské části, jelikož by se tak rozšířilo území ve vlastnictví městské části sloužící dle územního plánu pro sportovní využití.

Zapsal: Ing. Miloslav Tlustý, tajemník komise
Za správnost: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., předseda komise