20. jednání Poradního sboru

Orgán
Poradní sbor
Číslo jednání
20
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Odkazy
Zápis

Přítomni za MČ Praha 17
Starostka Mgr. Jitka Synková, místostarosta Ing. arch. Michal Štěpař, místostarosta Martin Marek, místostarosta Jaroslav Bíro, tajemník úřadu Bc. Petr Loučka, vedoucí Kanceláře starostky Bc. Iveta Kočová, Dis.

Přítomni za Poradní sbor
Miloš Háša, Jana Richterová, Ing. Vanda Horná, Ing. Jan Řežábek, Ing. Jaroslav Andrle

Omluveni
Ing. Zdeněk Blahovec

Nepřítomni za Poradní sbor
Ing. Michal Bureš, Ph.D., Martin Kubeš

Mgr. Synková
-
zahájila 20. jednání Poradního sboru a přivítala přítomné
- informuje o skutečnosti, že je toto jednání poslední v daném, dvouletém období
- bude vyhlášeno výběrové řízení na nové členy Poradního sboru (bližší informace budou na webu, FB a v Řepské sedmnáctce)
- následně proběhne losování zájemců, kteří se přihlásí do výběrového řízení

p. Marek
-
předčítá připomínku, kterou zaslal emailem Ing. Blahovec, jenž se omluvil ze zasedání PS
(Jedná se o podnět na provedení údržby potůčku v blízkosti Sportovního centra Řepy, který je v současné době v neudržovaném stavu)
- odpovídá, že údržba potoka bude provedena do konce října

Mgr. Synková
-
obává se, že v projektu nebylo zakresleno kompletní oplocení Sportovního centra. Je tu riziko volného přístupu ze všech stran, a tudíž zde hrozí výskyt bezdomovců, především v prostorách garážových stání. Bude nutné se zamyslet nad vhodným hlídacím systémem, aby se zabránilo vandalismu.

Dotazy od občanů

pí Richterová
-
předčítá připravené dotazy od občanů:

 1. Proč se nazývá pozice generální ředitel a ne jednatel?
 2. Kolik bude stát provoz SC a kdo ho bude platit a z čeho?
 3. Kdo zodpovídá za úklid v pasážích Makovského?
 4. Je možné zřídit v Řepské sedmnáctce společenskou rubriku?
 5. Budou v SC kadeřnictví popř. jiné služby?
 6. Kdo zodpovídá za úklid v ul. Skuteckého? Stížnost na spadané ovoce na chodníku.
 7. „Tankodrom“ v ul. Žalanského...

Mgr. Synková
-
odpovídá na dotaz č. 1: Název pozice „generální ředitel“ je z důvodu jmenování dalšího ředitele SC Řepy, jako např. „provozní ředitel“. Jednatelem byl jmenován pan místostarosta Jaroslav Bíro.

p. Bíro
-
odpovídá na dotaz č. 2: Provozovatelem SC Řepy by měla být společnost Zdravá Sedmnáctka s.r.o., která má zpracovaný finanční plán na období od zahájení provozování sportovního centra.
Provoz je plánován jako ziskový s tím, že těchto kladných čísel by mělo být dosaženo nejpozději ve druhém roce po zprovoznění všech plánovaných provozů.
Společnost Zdravá Sedmnáctka s.r.o bude MČ Praha 17 platit nájem.

Ing. arch. Štěpař
-
odpovídá na dotaz č. 3: Obchodní pasáže při ulici Makovského spravuje městská část prostřednictvím správní firmy Optimis spol. s.r.o., která také zajišťuje jejich úklid. Děkuje za podnět, předá jej k vyřízení.

Mgr. Synková
-
odpovídá na dotaz č. 4: podnět na zřízení Společenské rubriky předneseme na Redakční radě
- informuje, že v Řepské sedmnáctce proběhla anketa na umístění další kinobudky. Vyplněné anketní lístky je možno vhodit do sběrného anketního boxu v knihovně KC Průhon nebo v podatelně ÚMČ Praha 17
- dále zmiňuje, že před KC Průhon byl otevřen nový bibliobox, který slouží k vrácení půjčených knížek

p. Bíro
-
odpovídá na dotaz č. 5: neuvažujeme, že by v tomto objektu měly být služby jako je kadeřnictví atd…

p. Marek
-
odpovídá na dotaz č. 6: Téměř všechny chodníky na sídlišti jsou ve správě TSK, které má také provádět jejich údržbu.
Nicméně pokud nám na ŽP přijde takovýto podnět, z velké části to stejně nakonec vyřešíme vlastními silami.

p. Marek
-
odpovídá na dotaz č. 7: Proběhlo již několik konkrétních jednání, začátkem října je naplánována schůzka na TSK, za účasti projektanta, jedná se o tzv. výrobní výbor. Za sebe mohu říct, že udělám maximum pro realizaci, Slánskou jsem také nevzdal a nová PHS je z větší části zrealizována

Mgr. Synková
-
doplňuje, MČ Praha 17 pravidelně urguje TSK ohledně tohoto problému

Ing. Andrle
-
vznáší dotaz, kdy bude zahájen provoz plaveckého bazénu?

Mgr. Synková
-
informuje, že 30. 8. 2019 byl zahájen zkušební provoz
- v těchto dnech společnost Geosan odstraňuje vady a nedodělky stavby
- rádi bychom, aby naši žáci mohli co nejdříve navštěvovat bazén v rámci povinného plavání

Ing. Řežábek
-
se dotazuje, kolik bude ve Sportovním centru Řepy zaměstnanců?

p. Bíro
-
odpovídá, že v současné době je v plánu zatím cca 30 zaměstnanců, časem je možno navýšit počet až na 45 zaměstnanců

Ing. Andrle
-
se ptá, zda se počítá s autobusovou zastávkou v blízkosti SC?

p. Marek
-
sděluje, že o vzniku nové zastávky u SC Řepy informoval již v zářijové Ř17, zastávka je v provozu od 2. 9. 2019

Ing. Andrle
-
sděluje, že se na něj obrátila paní s dotazem, zda by bylo možné zřídit v Řepích nějaký prostor, kde byla např. fontánka či tryskající voda pro děti s maminkami, které by toto využily v létě při vedrech

Mgr. Synková
-
informuje, že MČ Praha 17 zvažuje instalaci pítek

p. Marek
-
v současné době se jedná o přípojce vody do lesoparku
- navrhuje se i umístit pítko před KC Průhon
- vodovodní přípojka podléhá povolovacímu procesu, který je časové náročný
- diskuze na toto téma

Ing. Andrle
-
vznáší námitku na design protihlukové stěny

p. Marek
-
se domnívá, že je důležitá spíše funkčnost, než jak protihluková stěna vypadá
- doplňuje, že vnější strana protihlukové stěny by měla být porostlá popínavou zelení
- diskuze

Ing. Andrele
-
vznáší dotaz, zda bude ÚMČ Praha 17 kontrolovat povinné čipování psů, až tato povinnost nastane?

p. Marek
-
kontrolu provádí a bude provádět Městská policie, úřad nemá svěřenou tuto pravomoc

Ing. Řežábek
-
vznáší opětovnou stížnost na nepořádek v ulici Čistovická a na parkování dodávek v této lokalitě
- diskuze na toto téma

p. Marek
-
podotýká, že parkování dodávek ve výše uvedené lokalitě bylo řešeno i minulý rok
- navrhovalo se umístění zákazové značky, odmítnuto ze strany Policie ČR

Ing. Řežábek
-
navrhuje umístění žlutých čar
- diskuze

p. Háša
-
vznáší dotaz, jak bude vyřešeno dočasné ukončení provozu pošty a o jak dlouho bude trvat?

Mgr. Synková
-
informuje, že pošta bude provizorně ve Stodůlkách po dobu cca 10 měsíců

Ing. Horná
-
upozorňuje na problém s vraky aut, které překážejí při čištění parkovišť
- bylo by možné vraky odvézt a již je nepřivézt zpět na parkoviště?

p. Marek
-
zmiňuje, že má v budoucnu proběhnout novela zákona, kde budou jasně stanovená pravidla o tom, co je a není vrak a jak postupovat

Ing. Řežábek
-
se dotazuje na vývoj kauzy týkající se zápachu způsobeným výrobou krmiva pro zvířata společností Vafo?

p. Marek
-
informuje, že MČ Praha 17 podporuje krok MHMP, který se odvolal proti vydání integrovaného povolení k rozšíření výroby spol. VAFO, které vydal Krajský úřad Středočeského kraje
- zmiňuje, kam je možno zápach nahlásit:

 • přes aplikaci smradek.eu
 • na havarijní linku ČIŽP: 731 405 313 
 • na Českou inspekci životního prostředí: podatelna@cizp.cz / datová schranka: 4dkdzty
 • na podatelnu Krajského úřadu Stř. kraje: podatelna@kr-s.cz / datová schranka: keebyyf 

Začátek jednání: 17 hodin
Konec jednání: 18 hodin
Zapsala: L. Marcová