2. zasedání komise pro sport a volný čas

Orgán
Komise pro sport a volný čas
Číslo jednání
2
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Mgr. Bořek Černovský, Jaroslav Bíro, Josef Dirbák, Ing. David Števík, Mgr. Václav Soukup, Ing. Jan Stupka, PhDr. Jitka Synková, Tomáš Linhart, Martin Jaroš

Omluveni: Jiří Masopust, Ing. Marek Francl

Hosté: Mgr. Alena Kopejtková, Martin Marek, Mgr. Miroslav Šoukal, PhDr. Jindřich Kadlec

Usnášeníschopnost: ano

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba místopředsedy a ověřovatele zápisu
  3. Návrh na rozdělení dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro roky 2021 a 2022
  4. Využití Sportovního centra Řepy pro sportovní a volnočasové aktivity občanů Řep
  5. Různé

Ad1.)
Předseda Komise přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání.
Cílem práce Komise bude zajistit pro občany Řep co nejlepší podmínky pro sport a volnočasové aktivity, proto plánuje do budoucna více spolupracovat se sportovními oddíly a zájmovými kroužky.

Ad2.)
Na post místopředsedy byl navržen pan Tomáš Linhart, s kandidaturou souhlasil a v následné volbě byl jednomyslně zvolen.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1

Pan Josef Dirbák byl navržen na ověřovatele zápisu. S návrhem souhlasil a v následném hlasování byl zvolen.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1

Ad3.)
Návrh na rozdělení dotací na podporu sportovních aktivit, volnočasových aktivit, podporu sociálních služeb a kultury předložila paní starostka Mgr. Alena Kopejtková a komisi s ním podrobně seznámil pan místostarosta Martin Marek.

Jednotlivé žádosti byly pečlivě posuzovány podle jasných kritérií, jako je počet členů z MČ Praha 17, měřitelný přínos dané aktivity pro občany MČ a zvláště pro děti a seniory, hodnoceno bylo také, zda daná aktivita je či není komerčním podnikáním.

Členové komise byli podrobně seznámeni s jednotlivými žádostmi, kritérii jejich posuzování i s návrhem na výši dotace. Celý návrh byl v následné debatě prodiskutován a všechny dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Předseda Komise navrhl usnesení k hlasování o Návrhu na rozdělení dotací na podporu sportovních aktivit, volnočasových aktivit, podporu sociálních služeb a kultury:
1. Komise projednala návrh na rozdělení dotací v oblasti sportu a volnočasových aktivit, podporu sociálních služeb a kultury.
2. Komise navrhuje v dotačním řízení Podpory volnočasových aktivit navýšení dotace pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha 17 – Řepy z radou navržené částky 30 tis. Kč na částku 40 tis. Kč. Dále navrhuje přesun částky 5 tis. Kč z navržené dotace pro "Kájův Skorec" z. s. na navýšení dotace pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha 17 – Řepy a přesun částky 5 tis. Kč z navržené dotace pro "Kájův Skorec" z. s. na navýšení dotace pro spolek Bobřík.
3. Doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 17 přijetí komisí navržených změn a schválení radou navržených ostatních dotací v rámci vyhlášeného dotačního řízení v oblasti sportu a volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury.
V následném hlasování bylo toto usnesení schváleno:
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
(Tohoto hlasování se již zúčastnil pan místostarosta Jaroslav Bíro, který na zasedání přišel později.)

Ad4.)
V dalším bodu zasedání seznámil pan Josef Dirbák Komisi s činností SC Řepy a blíže popsal sportovní akce, které se v rámci SC Řepy konají. Informoval Komisi o tom, že SC Řepy plánuje užší spolupráci se školami z Řep a sportovními oddíly. Předpokládá se, že od začátku školního roku již bude kapacita haly využita na 100%. Do budoucna SC Řepy plánuje také založení vlastních sportovních oddílů např. pro plavání, tenis, volejbal, fotbal a stolní tenis.

Pan Dirbák zodpověděl všechny položené dotazy týkající se dlouhodobých pronájmů a fungování rezervačního systému.
Komise vzala na vědomí informace o využití a vytíženosti SC Řepy i dalších plánovaných aktivitách.

Ad5.)
V rámci tohoto bodu informovala paní starostka Komisi o chystaném Strategickém plánu rozvoje sportu pro MČ Praha 17.

Příští zasedání Komise pro sport a volný čas se uskuteční v zasedací místnosti úřadu městské části na konci října 2021.
Datum i čas budou upřesněny.

Zapsala: Mgr. Lucie Kolomazníková
V Praze 8. 9. 2021
Schválil: Mgr. Bořek Černovský, předseda Komise pro sport a volný čas
Zápis ověřil: Josef Dirbák