2. zasedání Komise pro kulturu, sport a volný čas

Orgán
Komise pro kulturu, sport a volný čas
Číslo jednání
2
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

Přítomni: MUDr. Antoine Katra, Martin Jaroš, Mgr. Bořek Černovský, Jaroslav Bíro

Omluven: Mgr. Štefan Klučka

Hosté: Mgr. Miroslav Šoukal (místostarosta), Josef Dirbák (jednatel SC Řepy), Věra Pavlíková (ředitelka ZUŠ Blatiny)

Program jednání:

  1. Úvod a kontrola zápisu
  2. Seznámení s činností Základní umělecké školy Blatiny
  3. Informace o aktuálním stavu provozování Sportovního centra Řepy
  4. Podpora programu Aktivní město
  5. Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, kultury a ostatních volnočasových aktivit pro roky 2023 a 2024 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro roky 2023 a 2024.
  6. Různé

Ad1.) Úvod a kontrola zápisu
Předseda komise MUDr. Antoine Katra přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Předseda komise navrhl předřadit bod jednání o aktuálním stavu provozování Sportovního centra Řepy jako bod 3.

Ad 2.) Seznámení s činností ZUŠ Blatiny
Základní umělecká škola Blatiny byla zařazena do sítě škol 1. září 1998, jako škola zřízená obcí. Nabízí žákům a studentům systematické vzdělávání v oboru hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém.
Škola se podílí na kulturním dění v Řepích, snaží se smysluplně a kvalitně vyplňovat volný čas dětí, pěstovat v nich estetické cítění a kladný vztah k umění vůbec.

Členové komise vyslechli paní ředitelku Věru Pavlíkovou, která se zajímala o výstavbu nové budovy v blízkosti školy.
Usnesení:
Žádáme pana statutárního místostarostu pro územní rozvoj, investice a dotační politiku, aby informoval komisi o záměrech investora.
Hlasování: Pro 4    Proti: 0     Omluven: 1

Ad3.) Informace o aktuálním stavu provozování Sportovního centra Řepy
Komise se seznámila s přednesenou zprávou jednatele pana Josefa Dirbáka. Probíhala diskuze na ekonomické téma.
Usnesení:
Cesty ke zlepšení jsou:

  • Využívat dotace
  • Šetřit v provozu
  • Hledat zdroje od sponzorů

Hlasování: Pro 4    Proti: 0     Omluven: 1

Ad4.) Podpora programu Aktivní město
Komise projednala a seznámila se s projektem Aktivní město. Na toto téma probíhala diskuze bez usnesení.

Ad5.) Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, kultury a ostatních volnočasových aktivit pro roky 2023 a 2024 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro roky 2023 a 2024.
Komise se seznámila a projednala vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, kultury a ostatních volnočasových aktivit pro roky 2023 a 2024 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, kultury a ostatních volnočasových aktivit pro roky 2023 a 2024. Termín přijímání žádostí o dotace je od 3. 4. 2023 a termín ukončení přijímání žádostí do 30. 4. 2023 včetně. Na toto téma probíhala diskuze bez usnesení.

Ad6.) Různé
Příští zasedání Komise pro kulturu, sport a volný čas se uskuteční 29. května 2023 v 17:00 hod v zasedací místnosti KC Průhon.

Zapsala: Martina Šnoblová
V Praze 23. 3. 2023
Schválil: MUDr. Antoine Katra, předseda Komise pro kulturu, sport a volný čas
Zápis ověřil: Mgr. Bořek Černovský