2. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 17

Orgán
Kontrolní výbor
Číslo jednání
2
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

Přítomni: Mgr. Kateřina Hradičková, předsedkyně Kontrolního výboru, Ing. Ivo Jebousek, Mgr. Monika Čermáková, Peter Mrázek, Ing. Marie Svobodová, Ing.
Ing. Konopasková (tajemnice Kontrolního výboru)

Omluveni:

Hosté: zastupitelé Ing. arch. Michal Štěpař, Bc. Martin Štěpař

Usnášeníschopnost: ANO (po celou dobu jednání)

Místo konání: CSZS, Bendova 1121/5, 163 00, Praha 6 - Řepy

Program:

 1. Volba místopředsedy Kontrolního výboru
 2. Plán kontrol
 3. Různé

Na začátku jednání Kontrolního výboru přivítala předsedkyně všechny členy Kontrolního výboru. Členové výboru se stručně představili.

Předsedkyně Kontrolního výboru požádala členy o spolupráci, o případné návrhy kontrol, kterými by se měl Kontrolní výbor zabývat. Mgr. Monika Čermáková vysvětlila, jak fungovala činnost Kontrolního výboru v uplynulém volebním období.

1) Volba místopředsedy Kontrolního výboru
Předsedkyně výboru požádala členy o volbu místopředsedy Kontrolního výboru. Jako místopředseda byl navržen Ing. Ivo Jebousek. Proběhlo hlasování, Ing. Ivo Jebousek se hlasování zdržel.
Usnesení:
Kontrolní výbor schvaluje za místopředsedu Kontrolního výboru pana Ing. Ivo Jebouska.
PRO: 4, ZDRŽEL SE: 1

2) Plán kontrol
Předsedkyně výboru navrhla následující body do plánu kontrol:

 1. Kontrola plnění Usnesení RMČ Praha 17 a ZMČ Praha 17
 2. Kontrola správnosti vyřizování petic a stížností
 3. Kontrola vyřizování interpelací a žádostí o informace dle zákona 106/1999 Sb.
 4. Kontrola výběrových řízeních dle zákona o veřejných zakázkách v rámci kompetencí náležejících Kontrolnímu výboru
 5. Dokončení kontrol minulého Kontrolního výboru
  Dále byl navržen bod:
 6. Kontrola grantové a dotační politiky v rámci kompetencí náležejících Kontrolnímu výboru

Proběhlo hlasování.
Usnesení:
Kontrolní výbor schvaluje následující plán kontrol:

 1. Kontrola plnění Usnesení RMČ Praha 17 a ZMČ Praha 17
 2. Kontrola správnosti vyřizování petic a stížností
 3. Kontrola vyřizování interpelací a žádostí o informace dle zákona 106/1999 Sb.
 4. Kontrola výběrových řízeních dle zákona o veřejných zakázkách v rámci kompetencí náležejících Kontrolnímu výboru
 5. Dokončení kontrol minulého Kontrolního výboru
 6. Kontrola grantové a dotační politiky v rámci kompetencí náležejících Kontrolnímu výboru

PRO: 5, PROTI: 0

3) Plán kontrolních činností na nejbližší období včetně složení Kontrolních skupin
Členové výboru hlasovali o návrhu kontrol na nejbližší období:
1. Usnesení číslo: RMČ 000048/2023 - Veřejná zakázka malého rozsahu “Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště, Praha 6 - Řepy“
Usnesení:
Kontrolní výbor pověřuje Kontrolní skupinu ve složení Ing. Marie Svobodová a Mgr. Kateřina Hradičková ke kontrole plnění Usnesení RMČ č. 000048/2023.

2. Usnesení číslo: RMČ 000060/2023 - Vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru zdravotnického zařízení ě.102 v přízemí domu čp. 1280, Španielova ulice, 16300 Praha 6 – Řepy
Usnesení:
Kontrolní výbor pověřuje Kontrolní skupinu ve složení pan Peter Mrázek a Mgr. Monika Čermáková ke kontrole plnění Usnesení RMČ č. 000060/2023.

3. Kontrola správnosti vyřizování petic a stížností
Usnesení:
Kontrolní výbor pověřuje Kontrolní skupinu ve složení pan Peter Mrázek a Ing. Ivo Jebousek ke kontrole správnosti vyřizování petic a stížností.
Termín provedení kontrol je stanoven do 30.04.2023. Tajemnice výboru požádá tajemníka ÚMČ Praha 17 o zpřístupnění dokumentů, aby byly pro členy připravené do 10.3.2023 (na úložiště nebo pro kontrolu na místě).
Hlasování o všech výše uvedených usneseních: PRO:5, PROTI:0

4) Různé
1. Členové výboru se shodli, že by bylo vhodné v rámci zpráv z kontrol používat jednotný formulář. Předsedkyně výboru zašle členům na jejich emailové adresy možné návrhy formulářů pro zprávy z kontrol.

2. Tajemnice výboru zašle všem členům telefonické a emailové kontakty na ostatní členy výboru.

3.
Usnesení:
Kontrolní výbor žádá tajemnici Kontrolního výboru z důvodu dokončení předchozích kontrol Kontrolního výboru dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o vyžádání zápisů z kontrol předchozího Kontrolního výboru za období 2018-2022 včetně příloh, aby mohl Kontrolní výbor navázat na předchozí činnost a pokračovat v předmětech kontrol.  
PRO:3, PROTI:1, ZDRŽEL SE: 1

4. Termíny následujících jednání výboru:
3.4.2023 od 17,00 hodin v CSZS
22.5.2023 od 17,00 hodin


V Praze dne 2.3.2023
Zapsala: Ing. Michaela Konopasková, tajemnice Kontrolního výboru ZMČ Praha 17
Ověřila: Mgr. Kateřina Hradičková, předsedkyně Kontrolního výboru ZMČ Praha 17